Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich

 

 

Zobacz również:
System monitorowania rozwoju Strateg

20-08-2015

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie badania ewaluacyjnego

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, zaprasza do składania ofert na wykonanie analizy pt. „Ocena i szacowanie wskaźników zawartych w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 wraz z metodologią szacowania”.

więcej
12-08-2015

Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie badania ewaluacyjnego

Zarząd Województwa Śląskiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, zaprasza do składania ofert na wykonanie badania ewaluacyjnego pt. „Analiza zapotrzebowania na „białe i zielone miejsca pracy” w województwie śląskim oraz wskazanie branż kreujących miejsca pracy w odniesieniu do wsparcia oferowanego w ramach RPO WSL na lata 2014-2020”.

więcej
10-08-2015

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie badania ewaluacyjnego

Zarząd Województwa Podlaskiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, zaprasza do składania ofert na wykonanie badania ewaluacyjnego pn. „Ocena stosowania zasady równości szans na wszystkich etapach realizacji RPOWP na lata 2007-2013”.

więcej
31-07-2015
W trakcie spoktania: zdjęcie prelegentów

Współpraca międzynarodowa z Tunezją i Mołdawią w zakresie ewaluacji i monitorowania

W czerwcu i lipcu 2015 roku przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, w tym Krajowej Jednostki Ewaluacji, wzięli udział w misjach doradczych w ramach programów pomocy zagranicznej MSZ w Mołdawii i Tunezji. Spotkania były okazją do podzielenia się polskimi dobrymi praktykami w zakresie ewaluacji i monitorowania strategii.

więcej
31-07-2015

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie badania ewaluacyjnego

Zarząd Województwa Śląskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 zaprasza do składania ofert na wykonanie badania ewaluacyjnego pt. „Opracowanie metodologii i oszacowanie wartości wskaźników rezultatu i ram wykonania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020”.

więcej
20-07-2015

Ocena systemu monitorowania postępu rzeczowego wraz z oszacowaniem wartości docelowych wskaźników mierzonych na poziomie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Zarząd Województwa Lubelskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (RPO WL) zaprasza do składania ofert na wykonanie badania ewaluacyjnego pt. „Ocena systemu monitorowania postępu rzeczowego wraz z oszacowaniem wartości docelowych wskaźników mierzonych na poziomie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020”.

więcej
24-06-2015

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie badania ewaluacyjnego

Zarząd Województwa Śląskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 zaprasza do składania ofert na wykonanie badania ewaluacyjnego pt. „Analiza sytuacji zdrowotnej, potrzeb infrastrukturalnych w województwie śląskim oraz założeń wdrażania i wyboru projektów z obszaru zdrowia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020”.

więcej
10-06-2015

Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie badania ewaluacyjnego

Zarząd Województwa Śląskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 zaprasza do składania ofert na wykonanie badania ewaluacyjnego pt. „Ocena ex ante zastosowania instrumentów finansowych w ramach priorytetu inwestycyjnego 4c - wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych i sektorze mieszkaniowym  RPO WSL 2014-2020”.

więcej
10-06-2015

Wpływ realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 (RPO WSL) na rozwój społeczno - gospodarczy województwa śląskiego, z wykorzystaniem makroekonomicznego 5-sektorowego modelu HERMIN

Zarząd Województwa Śląskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 zaprasza do składania ofert na wykonanie badania ewaluacyjnego pt. „Wpływ realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 (RPO WSL) na rozwój społeczno - gospodarczy województwa śląskiego, z wykorzystaniem makroekonomicznego 5-sektorowego modelu HERMIN”.

więcej
03-06-2015
Inauguracyjne spotkanie Grupy Sterującej Ewaluacją Programu Wiedza Edukacja Rozwój

Inauguracyjne spotkanie Grupy Sterującej Ewaluacją Programu Wiedza Edukacja Rozwój

29 maja 2015 r. w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju odbyło się pierwsze, inauguracyjne spotkanie Grupy Sterującej Ewaluacją Programu Wiedza Edukacja Rozwój (GSE PO WER).

więcej
02-06-2015
Sala konferencyjna - uczestnicy oglądają prezentację

Cykl warsztatów dotyczących przygotowania planów ewaluacji na perspektywę 2014-2020

W drugiej połowie maja 2015 roku odbyła się seria warsztatów poświęconych przygotowaniu planów ewaluacji na perspektywę 2014-2020. Seminaria zostały przeprowadzone w ramach projektu Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju realizowanego przez konsorcjum WYG PSDB Sp. z o.o. i Uniwersytetu Jagiellońskiego.

więcej
01-06-2015

Przetarg nieograniczony na wykonanie badania ewaluacyjnego pn. „Ocena rezultatów działań informacyjno-promocyjnych w Programie Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013”

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju zaprasza do składania ofert w przetargu nieograniczonym na wykonanie badania ewaluacyjnego pn. „Ocena rezultatów działań informacyjno-promocyjnych w Programie Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013”.

więcej
28-05-2015

Przetarg nieograniczony na wykonanie badania ewaluacyjnego pn."Efekty realizacji Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013”

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju zaprasza do składania ofert na wykonanie badania ewaluacyjnego pn. "Efekty realizacji Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013”".

więcej
22-05-2015

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest wykonanie badania ewaluacyjnego pn. Ocena skuteczności i efektywności działań informacyjno-promocyjnychw Programie Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie badania ewaluacyjnego pn. Ocena skuteczności i efektywności działań informacyjno-promocyjnych w Programie Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013.

więcej
22-05-2015

Przetarg nieograniczony na wykonanie badania ewaluacyjnego pt."Wpływ polityki spójności na rozwój przygranicznej i ponadnarodowej współpracy terytorialnej polskich regionów w perspektywie 2007-2013"

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie badania ewaluacyjnego Pt. "Wpływ polityki spójności na rozwój przygranicznej i ponadnarodowej współpracy terytorialnej polskich regionów w perspektywie 2007-2013".

więcej


Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

NSS Unia Europejska