Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


16-03-2015

Rozwój regionalny i terytorialny

Przedmiotem ewaluacji w ramach niniejszego obszaru jest wymiar terytorialny realizacji Narodowego Planu Rozwoju i Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia.

Celem ewaluacji w powyższym zakresie jest ocena wpływu NPR i NSRO na rozwój regionalny i przestrzenny kraju oraz zwiększania spójności regionalnej, przestrzennej i społecznej kraju.

Raporty z badań: 

Rok 2015

 • Ocena działań informacyjno-promocyjnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
  (pobierz plik 4,04 MB)

 • Ewaluacja przyczyn nieosiągnięcia zakładanych wartości docelowych wybranych wskaźników w RPO WK-P na lata 2007-2013
  (pobierz plik 4,12 MB)

 • Wpływ projektów realizowanych w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013 na zatrudnienie w województwie kujawsko-pomorskim
  (pobierz plik 3,24 MB)

 • Analiza ex-ante zawodności rynku i nieoptymalnego poziomu inwestycji na terenie województwa mazowieckiego w kontekście wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020
  (pobierz plik 3,49 MB)

Rok 2014

 • Wyzwania rozwojowe gmin województwa opolskiego w kontekście zielonej gospodarki
  (pobierz plik 1,69 MB)

 • Oszacowanie wpływu RPO WM 2007 – 2013 na wartości wskaźników makroekonomicznych dla Województwa Mazowieckiego za pomocą modelu makroekonomicznego HERMIN
  (pobierz plik 1,63 MB)

 • Ocena działań informacyjno-promocyjnych i szkoleniowych podjętych w latach 2011 - 2014 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013
  (pobierz plik 5,02 MB)

 • Ewaluacja ex-ante programu operacyjnego województwa opolskiego na lata 2014-2020
  (pobierz plik 10,06 MB)

 • Ewaluacja ex-ante instrumentów finansowych RPO WO 2014-2020
  (pobierz plik 12,6 MB)

 • Ekspertyza dotycząca opracowania metodologii i oszacowania wartości wskaźników Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w zakresie EFRR
  (pobierz plik 3,30 MB)

 • Analiza możliwości wsparcia projektów z zakresu diagnostyki i profilaktyki zdrowotnej w ramach wsparcia z Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2014-2020 w woj. śląskim
  (pobierz plik 2,43 MB)

 • Ocena ex ante instrumentów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
  (pobierz plik 1,75 MB)

 • Badanie ewaluacyjne ex-ante regionalnego programu operacyjnego na lata 2014-2020
  (pobierz plik 4,15 MB)

 • Ocena efektów działań informacyjn-promocyjnych prowadzonych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013
  (pobierz plik 1,89 MB)

 • Ocena działań informacyjnych i promocyjnych podejmowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
  (pobierz plik Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie 1,87 MB)

 • Ewaluacja ex post Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
  (pobierz plik Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie 7,83 MB)

 • Ewaluacja działań informacyjno-promocyjnych w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013
  (pobierz plik Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie 6,79 MB)

 • Ocena działań informacyjno-promocyjnych podjętych w latach 2011-2014 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
  (pobierz plik Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie 5,54 MB)

 • Oszacowanie wpływu RPO WM 2007-2013 na wartości wskaźników makroekonomicznych dla Województwa Mazowieckiego za pomocą modelu makroekonomicznego HERMIN
  (pobierz plik Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie 1,67 MB)

 • Ewaluacja wpływu projektów realizowanych w Priorytecie 4 „Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne” i Priorytecie 5 „Energetyka” RPO WD oraz wyznaczenie pożądanych kierunków działań na przyszłość w obszarach objętych tymi priorytetami
  (pobierz plik Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie 14,32 MB)

 • Realizacja zobowiązań wynikających z dyrektyw UE w zakresie zrównoważonego rozwoju poprzez działania współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013
  (pobierz plik Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie 3,09 MB)

 • Ewaluacja ex-ante Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020
  (pobierz plik Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie 1,58 MB)

 • Ocena ex-ante projektu regionalnego programu operacyjnego dla województwa pomorskiego na lata 2014-2020
  (pobierz plik Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie 3,41 MB)

Rok 2013

 • Jak zmieniają się klastry dzięki wsparciu z PO RPW?
  (pobierz plik 3,54 MB)

 • Ocena efektywności działań szkoleń dla beneficjentów RPO WSL 2007-2013
  (pobierz plik Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie 1,78 MB)

 • Ewaluacja ex-ante projektu regionalnego programu operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
  (pobierz plik Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie 2,97 MB)

 • Wykonanie badania obszarów specjalizacji naukowej Regionu w ramach identyfikacji specjalizacji gospodarczej Wielkopolski oraz przygotowanie raportu z badania
  (pobierz plik  7,08 MB)

 • Włączenie społeczne jako przesłanka dla polityki samorządu województwa wielkopolskiego w realizacji celów Strategii "Europa 2020" w perspektywie finansowej UE 2014-2020
  (pobierz plik Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie 14 MB)

 • Wykonanie badania branż dominujących w gospodarce regionu w ramach identyfikacji specjalizacji gospodarczej Wielkopolski
  (pobierz plik Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie 7,50 MB)

 • Badanie ankietowe wielkopolskich przedsiębiorstw na potrzeby identyfikacji inteligentnych specjalizacji i wyznaczenia kierunków polityki innowacyjnej regionu w perspektywie finansowej UE 2014 - 2020
  (pobierz plik Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie 0,97 MB)

 • Uzupełnienie ankietyzacji wielkopolskich przedsiębiorstw na potrzeby identyfikacji inteligentnych specjalizacji i wyznaczenie kierunków polityki innowacyjnej regionu w perspektywie finansowej UE 2014-2020
  (pobierz plik Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie 933 KB)

 • Ewaluacja ex ante projektu zaktualizowanej Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2025
  (pobierz plik Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie 1,03 MB)

 • Ocena wpływu projektów zrealizowanych w ramach RPO WP na środowisko w województwie pomorskim
  (pobierz plik Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie 10,9 MB)

 • Ewaluacja ex-ante Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020
  (pobierz plik Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie 1,56 MB)

 • Ocena wpływu inwestycji dofinansowanych z Działania 6.2 RPOWP na lata 2007-2013 na rozwój społeczno-gospodarczy regionu
  (pobierz plik Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie 2,65 MB)

 • Ocena realizacji i efektów projektów partnerskich i zintegrowanych w ramach RPO WSL 2007-2013 w kontekście zastosowania Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w przyszłym okresie programowania
  (pobierz plik Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie 3,80 MB)

 • Wpływ realizcji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 (RPO WSL) na rozwój społeczno-gospodarczy województwa śląskiego, z wykorzystaniem makroekonomicznego 5-sektorowego modelu HERMIN
  (pobierz plik Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie 3,13 MB)

 • Ocena efektów wdrażania projektów z zakresu turystyki, współfinansowanych ze środków publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem osi 5 i 6 RPO WZ oraz określenie kierunków wsparcia turystyki w województwie zachodniopomorskim w latach 2014-2020
  (pobierz plik Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie 5,97 MB)

 • Ewaluacja ex ante projektu zaktualizowanej Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2025
  (pobierz plik Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie 1,03 MB)

 • Analiza wsparcia przedsiębiorczości w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013
  (pobierz plik Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie 10,6 MB)

 • Wyznaczenie modelem HERMIN wartości wskaźnika głównego RPO WZ dla lat 2011, 2012 oraz szacowanej realizacji na lata 2013 i 2015
  (pobierz plik Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie 2,35 MB)

 • Ocena ex ante projektu zaktualizowanej Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020
  (pobierz plik Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie 2,23 MB)

 • Ocena pierwszych efektów projektów z działania I.4.1 i I.4.2 PO RPW związanych z pozyskaniem inwestorów do Polski Wschodniej
  (pobierz plik Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie 2,13 MB)

 • Ewaluacja wpływu projektów rewitalizacyjnych realizowanych w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013 na poprawę sytuacji społeczno-gospodarczej obszarów objętych rewitalizacją
  (pobierz plik Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie 9,28 MB)

 • Ewaluacja osiągnięcia założonych celów RPO WK-P na lata 2007-2013 (strategicznego i szczegółowych)
  (pobierz plik Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie 2,62 MB)

 • Ocena wpływu wdrażania instrumentów inżynierii finansowej na gospodarkę regionu
  (pobierz plik Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie 3,93 MB)

Rok 2012

 • Wpływ interwencji Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 na zatrudnienie w Wielkopolsce – ukierunkowanie wsparcia na tworzenie miejsc pracy
  (pobierz plik Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie 2,37 MB)

 • Wyzwania i cele dla programów współpracy transgranicznej z udziałem Polski po 2013 roku
  (pobierz plik Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie 8,54 MB)

 • Ocena efektywności wdrażania instrumentów inżynierii finansowej realizowanych w ramach oraz poza inicjatywą JEREMIE
  (pobierz plik Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie 3,42 MB)

 • Wpływ usług turystycznych na rozwój gospodarczy regionu
  (pobierz plik Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie 8,31 MB)

 • Ocena wpływu realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 na rozwój Województwa Mazowieckiego
  (pobierz plik Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie 9,47 MB)

 • Badanie stopnia realizacji wskaźników celu głównego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013 za pomocą modelu HERMIN (do roku 2010)
  (pobierz plik Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie 2,18 MB)

 • Realizacja celów i priorytetów Strategii Lizbońskiej oraz Strategii Europa 2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
  (pobierz plik Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie 2,3 MB)

 • Wstępna ocena realizacji i efektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
  (pobierz plik Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie 5,66 MB)

 • Analiza możliwości zastosowania zwrotnych mechanizmów finansowania inwestycji w perspektywie 2014-2020 w województwie śląskim
  (pobierz plik Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie 3,25 MB)

 • Effectiveness of the South Baltic Cross-border Co-operation Programme 2007 - 2013. Challenges and aims for the Programme for the time period 2014-2020
  (pobierz plik Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie 12,7 MB)

 • Wpływ projektów realizowanych w ramach Priorytetu I Rozwój infrastruktury wzmacniającej konkurencyjność regionu, Działanie 1.2 Tworzenie obszarów aktywności gospodarczej i promocja gospodarcza na podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa lubuskiego
  (pobierz plik Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie 2,31 MB)

 • Wpływ projektów pro-lizbońskich oraz pro-europa 2020 wspartych w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 na rozwój społeczno-gospodarczy regionu
  (pobierz plik Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie 2,47 MB)

 • Ocena oddziaływania projektów realizowanych w ramach Priorytetu III LRPO Ochrona i zarządzanie zasobami środowiska przyrodniczego na rozwój infrastruktury ochrony przyrody oraz wpływ realizowanych inwestycji na jakość środowiska naturalnego w kontekście polityki zrównoważonego rozwoju
  (pobierz plik Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie 1,34 MB)

 • Ocena wpływu projektów realizowanych w ramach LRPO 2007 -2013 Działanie 4.1 Rozwój i modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia na zwiększenie dostępności do wysokospecjalistycznych usług medycznych dla mieszkańców regionu, w tym na obszarach wiejskich oraz w kontekście realizacji celów rozwojowych województwa lubuskiego w zakresie opieki zdrowotnej
  (pobierz plik Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie 2,79 MB)

 • Potencjał projektów kluczowych, w tym zintegrowanych i partnerskich możliwych do realizacji w regionie łódzkim w nowym okresie programowania (2014-2020)
  (pobierz plik Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie 2,63 MB)

 • Przygotowanie i realizacja projektów zintegrowanych w ramach RPO WŁ
  (pobierz plik Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie 6,91 MB)

 • Ocena efektów interwencji wspierających rozwój Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, z uwzględnieniem wniosków dla programu regionalnego na lata 2014-2020
  (pobierz plik Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie 4,49 MB)

 • Ocena skuteczności zastosowania wybranych mechanizmów programowych wpływających na efekty wdrażania Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, w tym planów rozwoju uzdrowisk oraz programów rewitalizacji
  (pobierz plik Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie 2,76 MB)

 • Diagnoza potrzeb rozwojowych regionu w kontekście realizacji RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013
  (pobierz plik Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie 4,43 MB)

 • Analiza potrzeb rozwojowych województwa kujawsko-pomorskiego w kontekście nowej perspektywy finansowej UE 2014-2020
  (pobierz plik Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie 6,44 MB)

 • Znaczenie projektów realizowanych w ramach RPO WP dla rozwoju miast województwa podkarpackiego
  (pobierz plik Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie 7,07 MB)

 • Analiza i ocena wydatkowania środków w ramach RPOWŚ 2007-2013 na projekty z zakresu edukacji, kultury, turystyki i sportu oraz zbadanie potrzeb samorządów lokalnych w zakresie tego typu inwestycji w latach 2014-2020
  (pobierz plik Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie 2,41 MB)

 • Ocena skuteczności działania funduszy pożyczkowych i poręczeniowych, które otrzymały dofinansowanie w ramach RPOWŚ 2007-2013
  (pobierz plik Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie 1,75 MB)

 • Wielkopolski RPO na lata 2007-2013 oraz potrzeby regionu, jako źródła rekomendacji na rzecz inteligentnego rozwoju w zakresie innowacji przedsiębiorstw dla perspektywy finansowej UE 2014-2020

  Wprowadzenie
  (pobierz plik Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie 976 KB)

  Część 1 - Potencjał i zdolności innowacyjne
  (pobierz plik Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie 2,37 MB)

  Część 2 - Transfer wiedzy
  (pobierz plik Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie 1,18 MB)

  Część 3 - Doświadczenie WRPO
  (pobierz plik Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie 1,73 MB)

  Część 4 - Możliwość realizacji celów Strategii Europa 2020
  (pobierz plik Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie 899 KB)

 • Ocena wpływu Wielkopolskiego RPO na lata 2007-2013 na sytuację społeczno-gospodarczą w województwie oraz w nowej perspektywie finansowena lata 2014-2020 przy użyciu regionalnego modelu makroekonomicznego (HERMIN)
  (pobierz plik Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie 4,3 MB)

 • Analiza udzielonego wsparcia ze środków EFRR w ramach działania 5.6 Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje RPO WK-P na lata 2007-2013
  (pobierz plik Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie 1,71 MB)

 • Ocena wpływu RPO WK-P na lata 2007-2013 na zwiększenie potencjału ośrodków stołecznych regionu, w tym na rozwój funkcji metropolitalnych
  (pobierz plik Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie 3,62 MB)

 • Ewaluacja Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2020
  (pobierz plik Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie 6,1 MB)

 • Wpływ realizacji RPO WZ na strategie województwa zachodniopomorskiego
  (pobierz plik Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie 6,48 MB)

Rok 2011

 • Ocena stanu realizacji wybranych priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 w kontekście przeglądu Programu w 2011 roku
  (pobierz plik Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie 2,03 MB)

 • Wpływ projektów pro-lizbonskich wspartych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 na rozwój społeczno-gospodarczy regionu
  (pobierz plik Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie 3,03 MB)

 • Ocena stopnia osiągania celów Strategii Lizbońskiej i Strategii Europa 2020 poprzez realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013
  (pobierz plik Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie 3,79 MB)

 • Raport na temat postępów realizacji celów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa pomorskiego na lata 2007-2013
  (pobierz plik Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie 2,4 MB)

 • Ocena postępu wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013
  (pobierz plik  4,5 MB)

 • Analiza kierunków wsparcia udzielonego mikroprzedsiębiorcom w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013
  (pobierz plik  2,58 MB)

 • Ewaluacja wpływu realizowanych projektów w ramach wybranych programów z perspektywy 2007-2013 na przekształcenia obszarów wiejskich w województwie kujawsko-pomorskim
  (pobierz plik  18,5 MB)

 • Analiza komplementarności podejmowanych interwencji w ramach RPO WO 2007-2013 z innymi instrumentami wsparcia w województwie opolskim
  (pobierz plik  8,88 MB)

 • Ocena wpływu projektów realizowanych w ramach osi priorytetowej 1 Warunki dla rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
  (pobierz plik Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie 1,78 MB)

 • Ocena wpływu projektów realizowanych w ramach osi priorytetowej 8 Współpraca międzyregionalna w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
  (pobierz plik Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie 0,99 MB)

 • Analiza i ocena kierunków wsparcia udzielonego w ramach Działania 1.1 RPOWŚ 2007-2013
  (pobierz plik Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie 4,93 MB)

 • Ewaluacja mid-term Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013
  (pobierz plik Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie 3,27 MB)

 • Ocena wpływu RPO Województwa Łódzkiego na rozwój regionu łódzkiego
  (pobierz plik Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie 14,9 MB)

 • Ocena wykorzystania projektów realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego województwa mazowieckiego współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej jako czynnika rozwoju lokalnego i regionalnego
  (pobierz plik Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie 2,8 MB)

 • Ukierunkowanie środków Krajowej Rezerwy Wykonania i Dostosowania Technicznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013
  (pobierz plik Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie 0,43 MB)

 • Analiza komplementarności projektów RPO WL z innymi interwencjami finansowanymi ze środków UE na terenie Lubelszczyzny
  (pobierz plik Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie 2,01 MB)

 • Analiza poziomu wykorzystania środków dostępnych w konkursach o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013
  (pobierz plik Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie 3,01 MB)

 • Analiza zaangażowania i możliwości JST oraz MŚP w aplikowaniu o środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013
  (pobierz plik Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie 1,19 MB)

 • Przegląd stanu wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013
  (pobierz plik Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie 5,5 MB)

 • Ocena realizacji zasady komplementarnosci w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013
  (pobierz plik Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie 2,78 MB)

 • Ocena postepu wdrazania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013
  (pobierz plik Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie 4,5 MB )

 • Komplementarność wewnętrzna oraz zewnętrzna projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 z projektami innych programów krajowych realizowanych w perspektywie 2007-2013
  (pobierz plik 3,98 MB Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie)

 • Aktywność beneficjentów w ubieganiu się o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013
  (pobierz plik 15,53 MB Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie)

 • Identyfikacja barier realizacji projektów w ramach działań 1.6, 1.8, 4.2 Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013
  (pobierz plik 2,81 MB Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie)

Rok 2010

 • Ocena postępów realizacji celów RPOWŚ do roku 2009 za pomocą modelu HERMIN
  (pobierz plik Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie 1,97 MB)

 • Wpływ działań i środków publicznych wydatkowanych w ramach realizacji Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego (SRWP) w okresie 2005-2009 na gospodarkę województwa pomorskiego przy użyciu zaktualizowanego regionalnego modelu HERMIN
  (pobierz plik Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie 820 KB)

 • Analiza efektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013
  (pobierz plik Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie 2,74 MB)

 • Ocena wpływu projektów realizowanych w ramach Osi priorytetowej 3. MRPO „Turystyka i przemysł kulturowy” na podniesienie konkurencyjności turystycznej regionu
  (pobierz plik Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie 6,51 MB)

 • Ocena wpływu projektów realizowanych w ramach osi priorytetowej 6. MRPO Spójność wewnątrzregionalna na zmniejszenie infrastrukturalnych barier w dostępie do usług społecznych
  (pobierz plik Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie 3,18 MB)

 • Komplementarność projektów realizowanych w ramach działania 2.1 Infrastruktura komunikacyjna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 z regionalnym układem komunikacyjnym
  (pobierz plik Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie 2,25 MB)

 • Ocena zdolnosci i okreslenie potrzeb pozyskiwania srodków pomocowych UE przez jednostki samorzadu terytorialnego województwa opolskiego (w kontekscie RPO WO 2007-2013)
  (pobierz plik Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie 1,84 MB)

 • Weryfikacja wartości docelowych wskaźników Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013
  (pobierz plik Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie 2,26 MB)

 • Ocena znajomości Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013 wśród mieszkańców Lubelszczyzny
  (pobierz plik Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie 1,67 MB)

 • Uszczegółowienie metodologii obliczania wskaźników celu głównego i celów szcegółowych RPO WZ. Wyznaczenie wartości wskaźników zrealizowanych w 2009 r. oraz szacowanej realizacji na rok 2010.
  (pobierz plik Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie 1,5 MB)

 • Ocena wpływu środków pomocowych (w tym RPO WŁ) na rozwój turystyki, sportu, rekreacji i kultury w regionie łódzkim
  (pobierz plik 3,60 MB )

 • Optymalizacja systemu wskaźników oraz kryteriów wyboru projektów w kontekście realizacji celów RPO Województwa Mazowieckiego 2007-2013
  (pobierz plik 1,45 MB )

 • Ewaluacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013
  (pobierz plik 4,10 MB )

 • Oszacowanie wartości wskaźników odzwierciedlających cele Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 przy użyciu modelu makroekonomicznego HERMIN
  (pobierz plik 703 KB )

 • Ocena stopnia realizacji celu głównego Priorytetu II Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 poprzez realizację celów zawartych w Strategii e-Rozwoju Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013
  (pobierz plik 1,06 MB )

 • Analiza wniosków złożonych w ramach dwóch konkursów do Działania 1.5 „Rozwój przedsiębiorczości” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
  (pobierz plik 3,61 MB )

 • Analiza wpływu inwestycji w infrastrukturę kultury i turystyki dofinansowanych z funduszy strukturalnych na rozwój społeczno-gospodarczy poszczególnych gmin/powiatów województwa śląskiego
  (pobierz plik 7,30 MB )

 • Wpływ inwestycji w sprzęt medyczny w ramach RPO WSL na poprawę jakości i zwiększenie dostępności świadczeń zdrowotnych na terenie województwa śląskiego
  (pobierz plik 2,99 MB )

 • Pozakonkursowe ścieżki wyboru projektów w ramach RPO WSL: Indykatywny Wykaz Projektów Kluczowych oraz Programy Rozwoju Subregionów
  (pobierz plik 2,64 MB )

 • Komplementarność działań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013
  (pobierz plik 4,38 MB )

 • Ocena wsparcia projektów środkami LRPO w ramach Priorytetu II „Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego”: Działanie 2.1 „Mikroprzedsiębiorstwa” oraz Działanie 2.2 „Poprawa konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje” w zakresie modernizacji i rozbudowy infrastruktury w kontekście realizacji celów rozwojowych województwa
  (pobierz plik 1,27 MB )

 • Ocena skuteczności systemu wdrażania Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013 (PL-SK)
  (pobierz plik 1,82 MB )

 • Określenie zasadności finansowania projektów w zakresie poprawy efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii na terenie województwa zachodniopomorskiego w ramach finansowania zwrotnego
  (pobierz plik 2,40 MB )

 • Ewaluacja ścieżek komplementarności i systemu monitorowania realizacji zasady komplementarności w Polsce Wschodniej
  (pobierz plik 307 KB )

 • Ocena wpływu projektów dofinansowanych w ramach RPO WK-P na realizację celów Strategii Lizbońskiej
  (pobierz plik 1,20 MB )

 • Ocena realizacji założonych celów komponentu regionalnego PO KL w Wielkopolsce w kontekście aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej oraz jej prognozy
  (pobierz plik 2,70 MB )

 • Badanie skuteczności, jakości i użyteczności wybranych narzędzi informacji i promocji Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013 dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów
  (pobierz plik 1,14 MB )

 • Ocena wybranych wskaźników przygotowanych przez IZ dla monitorowania Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
  (pobierz plik 1,86 MB )

 • Wpływ działań i środków publicznych wydatkowanych w ramach realizacji Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego (SRWP) w okresie 2005-2009 na gospodarkę województwa pomorskiego przy użyciu zaktualizowanego regionalnego modelu HERMIN
  (pobierz plik 86 KB )

 • Ocena skuteczności systemu wdrażania Funduszu Małych Projektów i Projektów Sieciowych w PO Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) - Brandenburgia 2007-2013, w ramach EWT
  (pobierz plik 1,66 MB )

 • Ocena wpływu realizacji polityki spójności perspektywy 2004-2006 na zwiększenie możliwości rozwoju społeczno-gospodarczego regionów Polski wschodniej
  (pobierz plik 17,6 MB )

 • Ocena jakości projektów i ich wpływu na skuteczną i efektywną realizację celów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2007-2013 wraz ze wskazaniem obszarów wymagających dalszego wsparcia.
  (pobierz plik 1,95 )

 

Rok 2009
 

 • Ocena wdrożenia polityk horyzontalnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2007-2013
  (pobierz plik  2,59 MB)

 • Analiza listy wskazników bazowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013
  (pobierz plik  1,04 MB)

 • Ocena działań informacyjno-promocyjnych i szkoleniowych podjętych w latach 2007-2008 oraz I kwartale 2009 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
  (pobierz plik 1,6 MB )

 • Uwarunkowania absorpcji funduszy strukturalnych UE na poziomie powiatów. Analiza i rekomendacje
  (pobierz plik )

 • Analiza przyczyn braku aktywności lub niskiej aktywności niektórych samorządów gminnych w sięganiu po wsparcie z Funduszy Unijnych
  (pobierz plik )

 • Analiza struktury dochodów i wydatków jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w kontekście realizacji RPO WŁ
  (pobierz plik 7 MB )

 • Ocena wpływu wykorzystania środków zewnętrznych w latach 2000-2008 na zwiększenie spójności wewnątrzregionalnej województwa łódzkiego w kontekście realizacji RPO WŁ
  (pobierz plik 4.39 MB )

 • Spójność wewnętrzna a konkurencyjność regionu łódzkiego. Diagnoza strategiczna.
  (pobierz plik 1.27 MB )

 • Ocena funkcjonowania klastrów województwa łódzkiego - studia przypadków w kontekście realizacji RPO WŁ
  (pobierz plik 878 KB )

 • Ocena stanu przygotowania instytucji regionu łódzkiego do wykorzystania środków z RPO WŁ
  (pobierz plik 2,83 MB )

 • Komplementarność i synergia projektów realizowanych na terenie Polski Wschodniej w ramach programów operacyjnych polityki spójności oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w kontekście priorytetów Strategii Rozwoju społeczno-gospodarczego.
  (pobierz plik 8,23 MB )

 • Ocena efektów udziału polskich partnerów w projektach realizowanych w ramach programu współpracy transnarodowej INTERREG III B BSR (Region Morza Bałtyckiego)
  (pobierz plik 4,38 MB )

 • Ocena wpływu Programu Sąsiedztwa INTERREG III A/Tacis CBC Polska-Białoruś-Ukraina 2004-2006 na osiągnięcie spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej na obszarze transgranicznym objętym wsparciem.
  (pobierz plik 5,87 MB )

 • Ocena realizacji celów RPO WP w roku 2008 za pomocą modelu HERMIN
  (pobierz plik 4,35 MB )

 • Ocena naborów przeprowadzonych w 2008 roku i zakładanego wpływu ich efektów na realizację celów RPO WP
  (pobierz plik 2.20 MB )

 • Ocena ex-ante potencjału rozwojowego miast Wielkopolski w kontekście projektów realizowanych z funduszy Unii Europejskiej
  (pobierz plik 475 KB )

 • Analiza aktywności samorządów terytorialnych w sięganiu po wsparcie z EFRR w ramach WRPO na lata 2007-2013
  (pobierz plik 2,52 MB )

 • Ocena zintegrowanego systemu działań informacyjnych, promocyjnych oraz szkoleniowych w zakresie funduszy europejskich w Województwie Małopolskim
  (pobierz plik 1,07 MB )

 • Ocena systemów wskaźników monitorowania w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
  (pobierz plik 2,51 MB )

 • Analiza szacunkowa wartości wskaźników Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 w odniesieniu do roku 2010 oraz 2015
  (pobierz plik 667 KB )

 • Ocena instrumentów podnoszenia konkurencyjności inwestycyjnej województwa lubelskiego
  (pobierz plik 5,37 MB )

Rok 2008

 • Analiza potrzeb informacyjnych potencjalnych beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013
  (pobierz plik  1,1 MB)

 • Ocena dotychczasowych działań informacyjnych i promocyjnych zastosowanych przez Instytucję Zarządzającą Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013
  (pobierz plik 46 KB )

 • Analiza wpływu warunków społeczno-gospodarczych na realizację w roku 2007 „Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”
  (pobierz plik )

 • „Ocena efektów osiągniętych podczas wdrażania ZPORR w kontekście realizacji Strategii Rozwoju Województwa  Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 – 2020”
  (pobierz plik )

 • Metodologia badań dla  działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych ze środków Unii Europejskiej w Województwie Kujawsko-Pomorskim
  (pobierz plik )

 • Ocena stanu zaawansowania przygotowań do realizacji wszystkich projektów kluczowych w ramach działania 5.6 RPO WK-P „Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje"
  (pobierz plik )

 • Badanie ewaluacyjne polskiej czesci projektu parasolowego Fundusz Małych Projektów Programu IW INTERREG III A Polska (woj. Zachodniopomorskie) Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia 2004-2006
  (pobierz plik )

 • Ocena udziału polskich partnerów w projektach realizowanych w ramach programu INTERREG IIIB CADSES
  (pobierz plik )

 • Analiza aktywności samorządów gminnych i powiatowych województwa podkarpackiego w wykorzystywaniu funduszy strukturalnych
  (pobierz plik )

 • Wpływ uzyskanej dotacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu I i III ZPORR na lata 2004-2006 na wzrost wydatków inwestycyjnych w gminach w województwie wielkopolskim
  (pobierz plik )

 • Wpływ polityki spójności na stan zróżnicowań i rozwój polskich regionów
  (pobierz plik )

 • Ocena kryteriów wyboru projektów oraz mechanizmu wstępnej kwalifikacji projektów w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
  (pobierz plik )

 • Analiza przyczyn braku aktywności niektórych samorządów w sięganiu po wsparcie unijne w ramach programu ZPORR celem ujednolicenia Planu Komunikacji RPO WZ na lata 2007-2013 oraz Planu Działań Informacyjnych i Promocyjnych na rok 2009
  (pobierz plik )

 • Poradnik dobrych praktyk w zakresie zrównoważonego rozwoju
  (pobierz plik )

 • Determinanty rozwoju współpracy międzynarodowej beneficjentów funduszy strukturalnych na poziomie Narodowej Strategii Spójności
  (pobierz plik )

 • ETCP INDEX (European Territorial Cooperation Project INDEX) - system monitorowania programów i projektów Celu 3. Europejska Współpraca Terytorialna
  (pobierz plik )

 • Ocena efektów wspierania środkami pomocowymi UE małej i średniej przedsiębiorczości w woj. Łódzkim w latach 2000-2006 w kontekście realizacji RPO WŁ
  (pobierz plik 3.78 MB )

 • Ocena końcowa Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Łódzkiego RSI LORIS w zakresie projektów realizowanych w ramach Działania 2.6 ZPORR w kontekście realizacji RPO WŁ
  (pobierz plik 4.22MB )

 • Ocena spójności i komplementarności przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w woj. Łódzkim w latach 2000-2006 w kontekście realizacji RPO WŁ
  (pobierz plik 29.93 MB )

 • Ocena systemu kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013
  (pobierz plik 1.66 MB )

Rok 2007

 • Raport ewaluacyjny w zakresie projektów rewitalizacyjnych zrealizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006 w województwie pomorskim wraz z rekomendacjami dla Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwie Pomorskim
  (pobierz plik )

 • Ocena przy pomocy modelu HERMIN efektu makroekonomicznego wpływu środków EFRR wraz ze środkami współfinansowania, na gospodarkę Wielkopolski, w ramach WRPO na lata 2007-2013 (Raport nr 3)
  (pobierz plik )

 • Analiza struktury projektów i charakterystyki beneficjentów Działań 1.1, 1.5 i 2.4 Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”
  (pobierz plik )

 • Ocena efektu makroekonomicznego Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (RPO WP) na gospodarkę województwa pomorskiego za pomocą modelu HERMIN
  (pobierz plik )

 • Aktualizacja oceny szacunkowej projektów 16 Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2007-2013
  (pobierz plik )

 • Wskaźniki realizacji Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2007-2013  - ocena makroekonomicznego wpływu 16 RPO na gospodarki regionalne przy użyciu modeli HERMIN
  (pobierz plik
 •  
 • Analiza ex-ante Programu Operacyjnego EWT Meklemburgia - Pomorze Przednie / Brandenburgia - Polska (Województwo Zachodniopomorskie)
  (pobierz plik )

 • Ocena ex-ante Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) - Brandenburgia 2007-2013
  (pobierz plik )

 • Ocena ex-ante Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2007-2013
  (pobierz plik )

 • Ewaluacja ex-ante oraz prognoza oddziaływania na środowisko Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013
  (pobierz plik )

 • Ocena ex-ante i Ocena Oddziaływania na Środowisko dla Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013
  (pobierz plik )

 • Ocena ex-ante Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nabrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"
  (pobierz plik )

 • Oddziaływanie funduszy strukturalnych na poziomie podregionów NUTS 3
  (pobierz plik )

 • Wpływ interwencji z funduszy strukturalnych UE na przekształcenia obszarów wiejskich
  (pobierz plik 3,02 MB )

Rok 2006

 • Ewaluacja bieżąca Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w Województwie Mazowieckim
  (pobierz plik )

 • Ocena przy pomocy modelu HERMIN efektu makroekonomicznego wpływu środków EFRR wraz ze środkami współfinansowania, na gospodarkę Wielkopolski, w ramach WRPO na lata 2007-2013 (Raport nr 2)
  (pobierz plik )

 • Ocena przy pomocy modelu HERMIN efektu makroekonomicznego wpływu środków EFRR wraz ze środkami współfinansowania, na gospodarkę Wielkopolski, w ramach WRPO na lata 2007-2013 (Raport nr 1)
  (pobierz plik )

 • Raport z ewaluacji Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006” w obszarach:

  Funkcjonowanie systemu zarządzania i wdrażania Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006” pod względem jego jakości i efektywności oraz postęp i efektywność realizacji działań w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006” i ich prawdopodobnego oddziaływania na sytuację społeczno-gospodarczą.
  (pobierz plik )

 • Ocena szacunkowa projektu programu operacyjnego na lata 2007-2013 województwa zachodniopomorskiego
  (pobierz plik )

 • Ocena szacunkowa projektu programu operacyjnego na lata 2007-2013 województwa wielkopolskiego
  (pobierz plik )

 • Ocena szacunkowa projektu programu operacyjnego na lata 2007-2013 warmińsko-mazurskiego
  (pobierz plik )

 • Ocena szacunkowa projektu programu operacyjnego na lata 2007-2013 województwa świętokrzyskiego
  (pobierz plik )

 • Ocena szacunkowa projektu programu operacyjnego na lata 2007-2013 województwa śląskiego
  (pobierz plik )

 • Ocena szacunkowa projektu programu operacyjnego na lata 2007-2013 województwa pomorskiego
  (pobierz plik )
 • Ocena szacunkowa projektu programu operacyjnego na lata 2007-2013 województwa podlaskiego
  (pobierz plik )

 • Ocena szacunkowa projektu programu operacyjnego na lata 2007-2013 województwa podkarpackiego
  (pobierz plik )

 • Ocena szacunkowa projektu programu operacyjnego na lata 2007-2013 województwa opolskiego
  (pobierz plik )

 • Ocena szacunkowa projektu programu operacyjnego na lata 2007-2013 województwa mazowieckiego
  (pobierz plik )

 • Ocena szacunkowa projektu programu operacyjnego na lata 2007-2013 województwa małopolskiego
  (pobierz plik )

 • Ocena szacunkowa projektu programu operacyjnego na lata 2007-2013 województwa łódzkiego
  (pobierz plik )

 • Ocena szacunkowa projektu programu operacyjnego na lata 2007-2013 województwa lubuskiego
  (pobierz plik )

 • Ocena szacunkowa projektu programu operacyjnego na lata 2007-2013 województwa lubelskiego
  (pobierz plik )

 • Ocena szacunkowa projektu programu operacyjnego na lata 2007-2013 województwa kujawsko-pomorskiego
  (pobierz plik )

 • Ocena szacunkowa projektu programu operacyjnego na lata 2007-2013 województwa dolnośląskiego
  (pobierz plik )

 • Ocena ex-ante Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013
  (pobierz plik )

 • Ocena Ex ante dla Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013
  (pobierz plik )

 • Opracowanie oceny ex-ante Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
  (pobierz plik )

 • Ocena szacunkowa projektu Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej
  (pobierz plik )

Rok 2005

 • Inwestycje realizowane w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006” oraz przyczyny różnego zainteresowania beneficjentów poszczególnymi typami projektów
  (pobierz plik )

Rok 2004

 • Ocena ex-ante Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego i rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”
  (pobierz plik )

Rok 2003

 • Ocena gospodarczych, środowiskowych i społecznych oddziaływań dla projektu Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006
  (pobierz plik )

 

 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

NSS Unia Europejska