Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Posiedzenie Zespołu Sterującego Ewaluacją Polityki Spójności na lata 2014-2020 w Warszawie

28 marca 2018 roku odbyło się kolejne, piąte posiedzenie Zespołu Sterującego Ewaluacją Polityki Spójności na lata 2014-2020.

Spotkanie miało miejsce w Warszawie w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju. Wśród uczestników znaleźli się pracownicy jednostek ewaluacyjnych regionalnych i krajowych oraz jednostki ewaluacyjnej Instytucji Zarządzającej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich (IZ PROW).

Spotkanie otworzył Robert Dzierzgwa, dyrektor Departamentu Strategii Rozwoju. Następnie Tomasz Kot, naczelnik Krajowej Jednostki Ewaluacyjnej (KJE) przedstawił postępy prac w KJE oraz plan działań na najbliższe miesiące. Następnie jednostki ewaluacyjne również opowiedziały o swoich pracach.

Pan Robert Dzierzgwa (na zdjęciu po prawej stronie), Dyrektor Departamentu Strategii Rozwoju otwiera posiedzenie Zespołu Sterującego Ewaluacją

 

Na posiedzeniu poruszonych zostało wiele istotnych dla procesu ewaluacji kwestii. O aktualizacji wytycznych w zakresie ewaluacji polityki spójności na lata 2014-2020 opowiedział Piotr Strzęboszewski, pracownik KJE. Następnie aktualizację planu ewaluacji Umowy Partnerstwa 2014-2020 omówiła Julia Korcz, również z KJE. Zalecenia do badania mid-term wykonywanego przez jednostki ewaluacyjne na potrzeby przeglądu śródokresowego przedstawiła Kamila Lisowska (KJE). Na koniec Przemysław Herman i Małgorzata Jabłecka-Kiluk z Jednostki Ewaluacyjnej Instytucji Zarządzającej Programem Wiedza Edukacja Rozwój (JE IZ PO WER) opowiedzieli m.in. o dotychczasowych działaniach ewaluacyjnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), o postępach w pracach nad Ewaluacją wsparcia realizowanego w obszarze edukacji w ramach EFS oraz omówili zakres badania wsparcia instytucji i beneficjentów Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFSI) w zakresie dostępności i założenia koncepcji dostępności produktów badań ewaluacyjnych.

 

Uczestnicy posiedzenia ZSE

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami ze spotkania:

 

Informacja o aktualnościach w obszarze ewaluacji w ramach Krajowej Jednostki Ewaluacyjnej (PDF 751 KB)

Aktualizacja wytycznych w zakresie ewaluacji polityki spójności na lata 2014-2020 (PDF 639 KB)

Aktualizacja planu ewaluacji Umowy Partnerstwa na lata 2014-2020 (PDF 655 KB)

Zalecenia dla jednostek ewaluacyjnych w zakresie ewaluacji programów operacyjnych 2014-2020 dla potrzeb przeglądu śródokresowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania (PDF 648 KB)

Działania ewaluacyjne w ramach JE IZ PO WER (PDF 599 KB)