Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie badania „Ewaluacja dotycząca sposobu, w jaki wsparcie w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 przyczyniło się do osiągnięcia celów w ramach Osi Priorytetowej V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów”

Zarząd Województwa Śląskiego zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie badania „Ewaluacja dotycząca sposobu, w jaki wsparcie w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 przyczyniło się do osiągnięcia celów w ramach Osi Priorytetowej V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów”.

Celami badania są:

  • Ocena dotychczasowych efektów wsparcia w ramach Osi Priorytetowej V.
  • Ocena przyjętych mechanizmów wdrażania w ramach Osi Priorytetowej V.
  • Ocena możliwości osiągnięcia założonych w Programie celów przypisanych do Osi Priorytetowej V.
  • Wskazanie rozwiązań w zakresie ochrony środowiska i efektywnego wykorzystania zasobów możliwych do realizacji w perspektywie 2021-2027.

Efektem przeprowadzonej ewaluacji będzie zestaw wniosków i rekomendacji, które podsumują efekty wsparcia w obszarze ochrony środowiska i efektywnego wykorzystania zasobów w ramach RPO WSL 2014-2020, a także pozwolą na lepsze ukierunkowanie interwencji w przyszłym okresie programowania, biorąc pod uwagę zapisy projektów rozporządzeń KE.

Tryb wyboru - Przetarg nieograniczony.

Szczegółowe informacje są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego