Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie badania ewaluacyjnego „Ewaluacja dotycząca sposobu, w jaki wsparcie w ramach Regionalnego Programu Województwa Śląskiego 2014-2020 przyczyniło się do osiągnięcia celów w ramach priorytetu XI "Wzmocnienie potencjału edukacyjnego" oraz priorytetu XII "Infrastruktura edukacyjna”

Zarząd Województwa Śląskiego zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie badania ewaluacyjnego „Ewaluacja dotycząca sposobu, w jaki wsparcie w ramach Regionalnego Programu Województwa Śląskiego (RPO WSL) na lata 2014-2020 przyczyniło się do osiągnięcia celów w ramach priorytetów XI "Wzmocnienie potencjału edukacyjnego" oraz XII "Infrastruktura edukacyjna”. 

Celem badania jest:

  • ocena dotychczasowych efektów wsparcia udzielonego w ramach priorytetów XI "Wzmocnienie potencjału edukacyjnego" oraz XII "Infrastruktura edukacyjna" RPO WSL 2014-2020, w tym stopnia osiągnięcia ich celów szczegółowych;
  • Ocena możliwości osiągnięcia założonego poziomu wdrażania dla obu osi priorytetowych.

Efektem przeprowadzonej ewaluacji będzie zestaw wniosków i rekomendacji, które należy podjąć, aby zwiększyć skuteczność, efektywność, użyteczność i trwałość oferowanego wsparcia w obszarze edukacji w ramach RPO WSL 2014-2020 oraz w przyszłym okresie programowania biorąc pod uwagę zapisy projektów rozporządzeń Komisji Europejskiej.

Szczegółowe informacje znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego