Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie badania ewaluacyjnego pt. „Ewaluacja mid-term dotycząca postępu rzeczowego RPO WSL 2014 - 2020 oraz wkładu Programu w realizację unijnej strategii EU 2020 dla potrzeb przeglądu śródokresowego”

Zarząd Województwa Śląskiego zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie badania ewaluacyjnego pt. „Ewaluacja mid-term dotycząca postępu rzeczowego RPO WSL 2014 - 2020 oraz wkładu Programu w realizację unijnej strategii EU 2020 dla potrzeb przeglądu śródokresowego”.

Głównym celem badania jest przeprowadzenie oceny mid-term postępów w realizacji celów szczegółowych określonych dla priorytetów inwestycyjnych/osi priorytetowych Regionalnego Programu Województwa Śląskiego, ze szczególnym uwzględnieniem zobowiązań wynikających z ram wykonania ustalonych na poziomie osi oraz ocena wkładu interwencji w realizację celów Strategii Europa 2020 oraz Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju i Programu dla Śląska. Badanie dostarczy także wiedzy na temat okoliczności warunkujących osiągnięcie celów Programu.

Ewaluacji zostanie poddana również ocena strategiczna (kryteria horyzontalne). Ewaluacja posłuży ponadto do wypracowania rekomendacji wskazujących na niezbędne dostosowania, pozwalające na zwiększenie skuteczności interwencji.

Oferty można składać na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Kancelaria Ogólna, p. 164

ul. Ligonia 46

40-037 Katowice

Szczegółowe informacje są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego