Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie badania ewaluacyjnego pt. „Ewaluacja uzyskanych wartości wskaźników rezultatu długoterminowego EFS i wskaźnika rezultatu EFRR oraz oszacowanie wartości wskaźnika produktu w ramach RPO WSL na lata 2014-2020”

Zarząd Województwa Śląskiego zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie badania ewaluacyjnego pt. „Ewaluacja uzyskanych wartości wskaźników rezultatu długoterminowego EFS i wskaźnika rezultatu EFRR oraz oszacowanie wartości wskaźnika produktu w ramach RPO WSL na lata 2014-2020”.

Celem badania jest: Pomiar i ocena poziomu osiągnięcia wartości:

  • długoterminowego wskaźnika rezultatu „Liczba osób znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku pracy, sześć miesięcy po opuszczeniu programu”,
  • długoterminowego wskaźnika rezultatu „Liczba miejsc pracy istniejących co najmniej 30 miesięcy, utworzonych w przedsiębiorstwach społecznych”,
  • długoterminowego wskaźnika rezultatu „Liczba miejsc wychowania przedszkolnego, które funkcjonują 2 lata po uzyskaniu dofinansowania ze środków EFS”,
  • wskaźnika rezultatu „Liczba funkcjonujących form aktywizacji ludności zamieszkującej rewitalizowane tereny”,
  • oszacowanie wartości docelowej wskaźnika produktu „Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie”. 

Oferty można składać na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Kancelaria Ogólna, p. 164

ul. Ligonia 4640-037 Katowice

Szczegółowe informacje są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego