Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie badania ewaluacyjnego w zakresie rynku pracy

Zarząd Województwa  Wielkopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020, zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi badania ewaluacyjnego pn.: „Wpływ interwencji WRPO 2014+ na zatrudnienie i rynek pracy w województwie wielkopolskim. Identyfikacja wskaźnika Liczba osób znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu”.

Głównym celem ewaluacji jest ocena wpływu wsparcia udzielonego ze środków EFS w ramach Osi priorytetowych 6, 7 i 8 WRPO 2014+ na zmianę sytuacji uczestników projektów pracujących w momencie udzielania wsparcia.

Szczegółowe informacje, w tym dokumentacja przetargowa oraz termin składania ofert znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.