Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie badania pt. „Ewaluacja dotycząca sposobu, w jaki wsparcie w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 przyczyniło się do osiągnięcia celów w ramach Osi Priorytetowych XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego oraz XII Infrastruktura edukacyjna”

Zarząd Województwa Śląskiego zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie badania pt. „Ewaluacja dotycząca sposobu, w jaki wsparcie w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 przyczyniło się do osiągnięcia celów w ramach Osi Priorytetowych XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego oraz XII Infrastruktura edukacyjna”.

Celem badania jest: ocena dotychczasowych efektów wsparcia udzielonego w ramach dwóch Osi Priorytetowych XI - Wzmocnienie potencjału edukacyjnego oraz XII - Infrastruktura edukacyjna RPO WSL 2014-2020, ocena możliwości osiągnięcia założonego poziomu wdrażania dla obu Osi Priorytetowych. Efektem przeprowadzonej ewaluacji będzie zestaw wniosków i rekomendacji, które należy podjąć, aby zwiększyć skuteczność, efektywność, użyteczność i trwałość oferowanego wsparcia w obszarze edukacji w ramach RPO WSL 2014-2020 oraz w przyszłym okresie programowania biorąc pod uwagę zapisy projektów rozporządzeń KE.

Tryb wyboru: Przetarg nieograniczony

Szczegółowe informacje są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.