Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie badania „Ewaluacja sposobu, w jaki wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 przyczyniło się do osiągnięcia celów w ramach osi priorytetowej VII Regionalny rynek pracy”

Zarząd Województwa Śląskiego zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie badania „Ewaluacja sposobu, w jaki wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 przyczyniło się do osiągnięcia celów w ramach osi priorytetowej VII Regionalny rynek pracy”.

Celami badania są:

  1. ocena dotychczasowych efektów wsparcia udzielonego w ramach Priorytetu VII Regionalny rynek pracy w ramach Regionalnego Programu Województwa Śląskiego (RPO WSL) 2014-2020,
  2. ocena możliwości osiągnięcia założonego poziomu wdrażania VII Priorytetu w ramach RPO WSL 2014-2020,
  3. zaprojektowanie wsparcia w obszarze rynku pracy w nowym okresie programowania 2021-2027 m.in. w oparciu o doświadczenia bieżącej perspektywy finansowej.

Efektem przeprowadzonej ewaluacji będzie zestaw wniosków i rekomendacji, które należy podjąć, aby zwiększyć skuteczność, efektywność, użyteczność i trwałość oferowanego wsparcia w obszarze rynku pracy w ramach RPO WSL 2014-2020 oraz w przyszłym okresie programowania biorąc pod uwagę zapisy projektów rozporządzeń KE.

Tryb wyboru - Przetarg nieograniczony

Szczegółowe informacje są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego