Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Naglowek strony 2005

Organizatorami konferencji pt. "Ewaluacja programów o charakterze społeczno gospodarczym finansowanych z funduszy strukturalnych" są:

Ministerstwo Gospodarki i Pracy

www.mgip.gov.pl

Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej - Krajowa Jednostka Oceny

Krajowa Jednostka Oceny (KJO) zgodnie z Ustawą o Narodowym Planie Rozwoju (art. 58 ust. 1) odpowiada za ewaluację Narodowego Planu Rozwoju. Krajowa Jednostka Oceny powstała w kwietniu 2004 r. jako Zespół ds. Oceny w ramach Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej Ministerstwa Gospodarki i Pracy. Departament ten koordynuje zarówno działania z zakresu programowania interwencji funduszy Unii Europejskiej w Polsce, jak i sprawuje nadzór nad przebiegiem procesu realizacji Narodowego Planu Rozwoju, w tym pełni rolę Instytucji Zarządzającej Podstawami Wsparcia Wspólnoty.

Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym w Ministerstwie Gospodarki i Pracy pełni funkcję Instytucji Zarządzającej Sektorowym Programem Operacyjnym Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL) oraz Programem Operacyjnym "Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL" (PIW EQUAL), współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Obok realizacji głównego zadania, jakim jest efektywne i właściwe zarządzanie Programami, Departament prowadzi szkolenia z zakresu EFS, działalność promocyjną, a także zajmuje się monitorowaniem, kontrolą i ewaluacją wdrażania SPO RZL i PIW EQUAL. W Departamencie Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym realizowany jest także projekt twinningowy "Doskonalenie zarządzania i wdrażania EFS" finansowany ze środków PHARE 2003, w ramach którego, eksperci z Finlandii i Wielkiej Brytanii wspierają działalność Departamentu Zarządzania EFS swoim doświadczeniem i wiedzą.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

www.parp.gov.pl

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest Agencją rządową podlegającą Ministrowi Gospodarki i Pracy . Powstała na mocy Ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Jej zadaniem jest zarządzanie funduszami pochodzącymi z budżetu państwa i Unii Europejskiej, przeznaczonymi na wspieranie przedsiębiorczości i rozwój zasobów ludzkich, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb małych i średnich przedsiębiorstw. PARP jest także jedną z instytucji odpowiedzialnych za wdrażanie działań finansowanych z Funduszy Strukturalnych. W strukturę organizacyjną Agencji wpisana jest jednostka odpowiedzialna za ewaluację wdrażanych przez PARP programów - jest nią Zespół Programowania i Ewaluacji.

Komitet organizacyjny konferencji:

Dr Piotr Żuber - Dyrektor Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej, Ministerstwo Gospodarki i Pracy

Paweł Chorąży - p. o. Dyrektora Departamentu Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym, Ministerstwo Gospodarki i Pracy

Dr Agnieszka Tokaj-Krzewska - Dyrektor Zespołu Programowania i Ewaluacji, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Elżbieta Opałka - Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej - Krajowa Jednostka Oceny, Ministerstwo Gospodarki i Pracy

Agnieszka Sternik- Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym, Ministerstwo Gospodarki i Pracy

Agnieszka Haber - Zespół Programowania i Ewaluacji, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Katarzyna Ekiert - Departament Informacji Europejskiej, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej