Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Naglowek strony 2005

Jarosław Górniak

(1962), dr hab., profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, absolwent socjologii (UJ) i ekonomii (AE w Krakowie), kierownik Zakładu Socjologii Gospodarki i Edukacji Instytutu Socjologii UJ, kierownik specjalności Socjologia gospodarki i Badania Rynku, prodziekan Wydziału Filozoficznego UJ, ponadto profesor w Wyższej Szkole Europejskiej im. Ks. J. Tischnera oraz współpracownik Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie; w latach 2002-2005 wykładał w Akademii Ekonomicznej w Krakowie analizę polityk publicznych oraz komunikację i partycypację społeczną. Redaktor naczelny "EMERGO Journal of Transforming Economies and Societies", członek redakcji "Studiów Socjologicznych" i czasopisma metodologicznego PAN: "ASK ASK. Społeczeństwo, Badania, Metody"; członek Rady Naukowej Centrum Badania Opinii Społecznej. Specjalista w zakresie metodologii badań i analizy danych oraz socjologii gospodarki i organizacji, badań rynku i komunikacji społecznej. Od wielu lat jego aktywność badawcza wiąże się z informacyjnym wspomaganiem procesów decyzyjnych, najpierw w zakresie analizy zachowań konsumenckich i budowania strategii rynkowych, zwłaszcza w sektorze finansowym, a następnie także budowania rozwiązań analitycznych dla biznesu; jest głównym konsultantem firmy SPSS Polska - czołowego dostawcy rozwiązań w zakresie analizy danych. Od ok. dziesięciu lat coraz intensywniej zajmuje się analizą polityk publicznych, a od kilku lat jest to obszar wiodący w jego aktywności badawczej. Był m.in. międzynarodowym ewaluatorem Poverty Strategies Initiative - programu realizowanego przez UNDP w ponad 100 krajach, jako ekspert UNDP i ILO zajmował się zagadnieniami ubóstwa na Litwie, był koordynatorem obszaru Komunikacja i Partycypacja Społeczna i jednym z trzech koordynatorów regionalnych w Programie Rozwoju Instytucjonalnego doskonalącym administrację samorządowa w Polsce (program MSWiA i Banku Światowego), oraz uczestnikiem szeregu innych przedsięwzięć programowych, analitycznych i implementacyjnych w obszarze polityk publicznych. Aktualnie kieruje zespołem prowadzącym pilotażową ewaluację śródokresową Działania 1.2 i 1.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich.

Sara Hector

Dyrekcja Generalna ds. Budżetu Komisji Europejskiej. Zajmuje się: wspieraniem wdrażania reguł prowadzenia ewaluacji (np. Standardów Ewaluacyjnych KE) oraz rekomendacji pochodzących z raportów; specjalizuje się w meta-ewaluacji; uczestniczy w pracach nad planowaniem budżetu Wspólnoty oraz w przygotowywaniu propozycji legislacyjnych kształtujących politykę budżetową UE.

David Hegarty

David Hegarty był szefem Jednostki ds. Ewaluacji PWW w Irlandii, od jej utworzenia w 1996 r. aż do niedawna. Jednostka działa niezależnie pod egidą irlandzkiego Ministerstwa Finansów (IZ PWW). W Jednostce był on odpowiedzialny za proces koordynacji ewaluacji PWW w Irlandii oraz za wypełnienie wymogów stawianych przez rozporządzenie dotyczące funduszy strukturalnych UE w zakresie ewaluacji. Posiada bogate doświadczenie w zlecaniu i prowadzeniu ewaluacji na różnych etapach cyklu programowania (tj. ewaluacja ex-ante, interim, mid-term i ex-post).

Leszek Korporowicz

Dr hab., profesor Uniwersytetu Warszawskiego, socjolog, prorektor Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego, współzałożyciel i pierwszy prezes Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego, w latach dziewięćdziesiątych uczestnik i przewodniczący zespołów ewaluacyjnych programów PHARE przy Ministerstwie Edukacji Narodowej, ekspert Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w okresie tworzenia i wdrażania programów ewaluacji, w latach 2001-2003 przedstawiciel MEN w OECD (Education Committee), członek Państwowej Komisji Akredytacyjnej w pierwszej kadencji jej prac (2001-2004), członek Zespołu Ewaluacyjnego Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007-2013, wykładowca i współorganizator kilku studiów podyplomowych w dziedzinie ewaluacji, redaktor i autor prac z tego zakresu, jak "Ewaluacja w edukacji", ale także w dziedzinie socjologii kultury ("Tworzenie sensu. Język, kultura, komunikacja", "Osobowość i komunikacja w społeczeństwie transformacji"). Od kilku lat prowadzi w Instytucie Socjologii UW seminarium "Strategie i techniki ewaluacji" oraz Zespół Studiów Ewaluacyjnych.

Monika Kusina-Pycińska

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego i Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. Dyrektor Departamentu Obsługi Narodowego Koordynatora Pomocy w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej, w którym pracuje od 1999 roku. W latach 2003 – 2004 odpowiadała za stworzenie struktur i procedur Jednostki Ewaluacyjnej Narodowego Koordynatora Pomocy dla programów Phare i Środki Przejściowe (Transition Facility) w ramach rozszerzonego zdecentralizowanego systemu wdrażania tych programów. Jest także koordynatorem projektów wspierających działania związanych z ewaluacją okresową programów Phare i Środki Przejściowe, realizowanych przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej.

Elżbieta Opałka

Ukończyła studia na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych na Uniwersytecie Warszawskim. Od lutego 2004 r. doktorantka w studium Modernizacja struktur społeczno-gospodarczych w Polsce w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Od 2001 r. zatrudniona w MGiP, a od kwietnia 2004 r. kieruje Zespołem ds. Oceny (zwanym Krajową Jednostką Oceny) w Departamencie Koordynacji Polityki Strukturalnej MGiP, gdzie m.in. odpowiada za: funkcjonowanie sytemu ewaluacji skuteczności i efektywności realizacji Narodowego Planu Rozwoju/Podstaw Wsparcia Wspólnoty, wypracowanie standardów prowadzenia badań ewaluacyjnych w Polsce oraz koordynuje pracami nad wykonywaniem ewaluacji programów interwencji społeczno-gospodarczych finansowany z funduszy strukturalnych UE realizowanych w ramach NPR/PWW. Przewodniczy pracom Grupy sterującej ewaluacją NPR/PWW oraz reprezentuje Polskę w pracach Grupy Technicznej ds. Ewaluacji w DG ds. Polityki Regionalnej Komisji Europejskiej (Evalaution Network). W okresie od stycznia do czerwca 2005 r. prowadziła sekretariat Zespołu Ewaluacyjnego, w ramach którego wykonano ewaluację ex-ante projektu NPR 2007-13. Współpracuje z nowymi krajami członkowskimi UE w zakresie wymiany informacji i doświadczeń ewaluacyjnych na forum Grupy Weszehradzkiej oraz ze środowiskiem polskich ewaluatorów w ramach Grupy konsultacyjnej ds. systemu oceny funduszy UE w Polsce. Jest współautorką wydanego w 2005 roku poradnika „Ewaluacja Narodowego Planu Rozwoju i programów operacyjnych w Polsce”.

Olivier Rouland

Ekonomista, dyrektor Jednostki " Ewaluacyjnej " w departamencie Komisji Europejskiej - Dyrekcji Generalnej do Spraw Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Równych Szans. Prowadził badania w brukselskim Free University w latach 1978-1985, posiada również doświadczenie w sektorze bankowym, które zdobywał w latach 1985-1991. Od roku 1991 pracuje w Komisji Europejskiej gdzie od 1995 roku w ramach Dyrekcji Generalnej do Spraw Zatrudnienia i Dyrekcji Generalnej do Spraw Budżetu zajmuje się ewaluacją.

Sandra Speer

Członkini zarządu Europejskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego, Partner w Univation – Instytucie Ewaluacji i Szkoleń – prywatnej firmie konsultingowej, mieszczącej się w Kolonii. Jej praca skupia się na krajowych i międzynarodowych badaniach ewaluacyjnych dla urzędów publicznych takich jak Federalne Ministerstwo Zdrowia i Ubezpieczenia Społecznego, a także na ewaluacjach w zakresie szkoleń i kształcenia ustawicznego, rynku pracy i polityki społecznej. Jest zainteresowana wzmacnianiem kontaktów między różnymi europejskimi kulturami i sieciami ewaluacji. Jedną z jej specjalizacji jest metodologia ewaluacji, relacje między różnymi istniejącymi i nowymi modelami ewaluacji. Pracowała jako badacz w Seminarium Nauk Społecznych Uniwersytetu w Kolonii. Obecnie jest nieetatowym wykładowcą na Uniwersytecie Nauk Stosowanych w Gummersbach and Dortmundzie.

Elliot Stern

Ekonomista, politolog, antropolog, badacz - wybitna osobowość w dziedzinie ewaluacji programów publicznych. Członek zarządu w Brytyjskiej Akademii Nauk Społecznych, prezes m.in. Brytyjskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego (1994-1996), Europejskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego (2002-2003), obecnie prezes Międzynarodowej Organizacji do Współpracy w Ewaluacji (IOCE). Wykładowca akademicki, redaktor czasopisma Ewaluacja wydawanego przez Tavistock Institute, którego przez wiele lat był dyrektorem. Prowadził ewaluacje m.in. dla brytyjskiego rządu i w Brytyjskim Towarzystwie Ochrony Zdrowia. Ponadto jest także niezależnym konsultantem ds. ewaluacji przy takich instytucjach jak Komisja Europejska, Bank Światowy, UNESCO, Międzynarodowa Organizacja do Spraw Badań nad Rolnictwem (CGIAR).

Kai Stryczynski

(1965)ekonomista, w latach 1991 - 1992 pracowal w Federalnym Ministerstwie Gospodarki w Niemczech, nastepnie w latach 1992-99 pracował w Ministerstwie Gospodarki Regionu Mecklenburgia -Pomorze Przednie. Od 2000 ekspert narodowy w Jednostce ds. Ewaluacji w Dyrekcji Genralnej ds. Polityki Regionalnej

Petri Uusikylä

Jest starszym partnerem w Net Effect Ltd. Wcześniej pracował jako Starszy Doradca w Ministerstwie Finansów Finlandii - będąc w szczególności odpowiedzialnym za zarządzanie wydajnością, ocenę i analizę wskaźnikową - a także jako doktor habilitowany na Uniwersytecie Helsińskim w Katedrze Nauk Politycznych, gdzie nauczał i prowadził badania z zakresu zarządzania wydajnością i budżetowania, zarządzania i ewaluacji projektów i programów, ewaluacji polityki publicznej, metod i metodologii ewaluacji oraz reform zarządzania publicznego. Pan Uusikylä jest członkiem kilku organizacji zawodowych, np.: był Sekretarzem Generalnym Sekcji Fińskiej w Międzynarodowym Instytucie Nauk Administracyjnych, był także ekspertem w kilku grupach eksperckich przy OECD w zakresie zarządzania wydajnością. Pan Uusikylä posiada na swoim koncie szeroką listę publikacji w dziedzinie budżetowania publicznego, ewaluacji i metodologii polityki, tworzenia polityki europejskiej, zarządzania publicznego, itp. Doradzał również i prowadził liczne szkolenia z zakresu zarządzania wydajnością i ewaluacji na Litwie, Łotwie, w Estonii, Czechach, Polsce i innych państwach OECD.

Piotr Żuber

Uzyskał tytuł doktora ekonomi w Szkole Głównej Handlowej, absolwent Wydział Geografii i Studiów Regionalnych na Uniwersytecie Warszawskim. Był współkierownikiem twinningów: francuskiego i niemiecko-francuskiego, a obecnie jest współkierownikiem twinningu brytyjskiego. Pracuje na stanowisku dyrektora Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. Jest odpowiedzialny za Instytucję Zarządzającą Podstawami Wsparcia Wspólnoty i koordynację wdrażania NPR w latach 2004-2006 i 2007-2013. Uczestniczy w licznych pracach dotyczących planowania strategicznego w zakresie polityki regionalnej i tworzenia NPR 2007-13. Jest autorem wielu publikacji odnośnie polityki regionalnej w Polsce, MŚP w polityce regionalnej, polityki spójności.