Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Ewaluacja. II konferencja ewaluacyjna. Ewaluacja ex ante jako narzędzie doskonalenia zarządzania strategicznego w administracji publicznej

John Bradley
Dr John Bradley, były Profesor w Instytucie Badań Ekonomicznych i Społecznych (ESRI) w chwili obecnej jest międzynarodowym doradcą z zakresu projektowania i ewaluacji Funduszy Strukturalnych. Podczas jego wcześniejszej pracy w Irlandzkim Banku Centralnym i Instytucie Badań Ekonomicznych i Społecznych (ESRI), zdobył szerokie doświadczenie w badaniach i ewaluacji w obszarze polityk na poziomie krajowym (Irlandia) i unijnym, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju i wykorzystania formalnych modeli ekonomicznych. Był doradcą Irlandzkiego rządu w zakresie tworzenia średniookresowych strategii rozwoju gospodarki i przemysłu. Pracował również jako stały konsultant Komisji Europejskiej. Jest autorem wielu, cenionych publikacji w wyżej wymienionych obszarach. Jego aktualna działalność jako naukowca i konsultanta skupia się głównie na zagadnieniu transformacji ekonomicznej Środkowej i Wschodniej. Jest autorem wielu badań poświęconych wpływowi funduszy strukturalnych (przedakcesyjnych i poakcesyjnych) na gospodarkę Europy Środkowej i Wschodniej. Pełnił również funkcję doradcy rządów Litwy, Estonii, Polski, Republiki Czeskiej, państw Bałkanów Zachodnich. Profesor Bradley pracę doktorską bronił w Trinity College w Dublinie, jest także absolwentem MBA (Warwick University'a Business School).

Richard Hummelbrunner
Wspólnik i konsultant ÖAR Regional Consultancy (Austria, oddzial w Grazu); specjalizuje sie w zagadnieniach z zakresu współpracy transgranicznej i transnarodowej, tworzeniu metod i narzędzi badawczych, programach rozwoju regionalnego, programowaniu funduszy UE i ich ewaluacji, zajmuje sie rownież doradztwem na zlecenie agencji rozwoju regionalnego. Aktualnie zaangażowany jest w nastepujace projekty: ewaluacja mid term i ongoing programów INTERREG IIIa dotyczacych zewnetrznych granic Republiki Austii (Czechy, Węgry, Słowacja, Słowenia) 2003-2006, Ewaluacja mid term i ongoing programow Celu 2 w Styrii i Karyntii (we współpracy z Joanneum Research Graz) 2002-2005, Ewaluacja mid term i ongoing programu Inicjatywy Wspólnotowej URBAN II dla miasta Graz (we współpracy z Joanneum Research Graz) 2002-2005. Wykładowca Uniwersytetu w Grazu (rozwoj regionalny).

Michal Kokeš
1994 – 2001Studia z zakresu Biologii i Geografii na Wydziale Nauk – Uniwersytet Karola w Pradze.
2001 – 2006 Studia podyplomowe z zakresu geografii społecznej i rozwoju regionalnego.
Styczeń 2004 - Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Republiki Czeskiej, Wydział Ewaluacji Funduszy Strukturalnych, kierownik ewaluacji i analiz tematycznych i strategicznych, m.in. koordynator ewaluacji ex ante Narodowego Planu Rozwoju/Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia.

Olivier Rouland
Ekonomista, dyrektor Jednostki " Ewaluacyjnej " w departamencie Komisji Europejskiej - Dyrekcji Generalnej do Spraw Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Równych Szans. Prowadził badania w brukselskim Free University w latach 1978-1985, posiada również doświadczenie w sektorze bankowym, które zdobywał w latach 1985-1991. Od roku 1991 pracuje w Komisji Europejskiej gdzie od 1995 roku w ramach Dyrekcji Generalnej do Spraw Zatrudnienia i Dyrekcji Generalnej do Spraw Budżetu zajmuje się ewaluacją.

Elliot Stern
Ekonomista, politolog, antropolog, badacz - wybitna osobowość w dziedzinie ewaluacji programów publicznych. Członek zarządu w Brytyjskiej Akademii Nauk Społecznych, prezes m.in. Brytyjskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego (1994-1996), Europejskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego (2002-2003), obecnie prezes Międzynarodowej Organizacji do Współpracy w Ewaluacji (IOCE). Wykładowca akademicki, redaktor czasopisma Ewaluacja wydawanego przez Tavistock Institute, którego przez wiele lat był dyrektorem. Prowadził ewaluacje m.in. dla brytyjskiego rządu i w Brytyjskim Towarzystwie Ochrony Zdrowia. Ponadto jest także niezależnym konsultantem ds. ewaluacji przy takich instytucjach jak Komisja Europejska, Bank Światowy, UNESCO, Międzynarodowa Organizacja do Spraw Badań nad Rolnictwem (CGIAR).

Jacek Szlachta
Profesor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, wykładowca Massachusetts Institute of Technology (MIT) oraz Uniwersytetu Strathclyde, były dyrektor departamentów w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej i Ministerstwie Gospodarki, odpowiedzialny za realizację Phare, bilateralnej pomocy zagranicznej i polityki regionalnej. Autor ponad 15 opublikowanych książek i przeszło 200 artykułów z zakresu europejskich funduszy strukturalnych, polityki spójności i regionalnego rozwoju UE i Polski. W 2005r. i 2006r. autor ponad 15 artykułów, wydanych m.in. przez Ashgate Publishing i Polską Akademię Nauk. W latach 2002-2004, prezes Rady Polityki Regionalnej Państwa, w 2003r. lider grupy przeprowadzającej ewaluację ex ante Narodowego Planu Rozwoju i Programów Operacyjnych dla Polski na lata 2004-2006. W 2005r. lider zespołu przeprowadzającego ewaluację ex ante Narodowego Planu Rozwoju Polski na lata 2007-2013. W latach 2005-2006 prelegent i uczestnik paneli dyskusyjnych na wielu międzynarodowych konferencjach, koncentrujących się na zagadnieniach polityki strukturalnej, organizowanych przez: Strathclyde University (Riga), Wilton Park Conference Centre (Skopje), Bank Światowy (Warszawa), Wydziały Handlu i Przemysłu Ministerstw Francji, Polski i Wielkiej Brytanii (Warszawa), British Presidency (Newcastle). W 2006r. członek zespołu doradczego z zakresu ewaluacji ex ante dokumentów programowych na lata 2007-2013, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

Douglas Yuill
Dyrektor Centrum Badań nad Polityką Europejską (EPRC – European Policies Research Centre) na Uniwersytecie Strathclyde w Glasgow (Szkocja). W latach 1972-75 wykładowca Ekonomii Stosowanej w Departamencie Badań Społeczno- Ekonomicznych na Uniwersytecie w Glasgow, w latach 1975-78 pracownik naukowy w Międzynarodowym Instytucie Zarządzania w Berlinie. W latach 1978 – 1981 pracownik naukowy na Uniwersytecie Strathclyde, w latach 1981- 1987 starszy pracownik naukowy a od 1992 roku Dyrektor i profesor Studiów Polityk Europejskich. Szef Centrum Badań nad Polityką Europejską od 1992 do 1998 roku oraz ponownie od sierpnia 2004 do chwili obecnej. Jego głównym polem badań jest polityka regionalna krajów członkowskich Unii Europejskiej. Jest współautorem wielu przeglądów porównawczych inicjatyw i polityk regionalnych w latach siedemdziesiątych, w wyniku których w 1978 roku powstało Europejskie Konsorcjum Badań nad Polityką Regionalną (EoRPA). Konsorcjum finansuje badania nad narodowymi politykami regionalnymi w Unii Europejskiej i Norwegii oraz badania nad wpływem zasad prowadzenia polityk unijnych (wytyczne dotyczące pomocy regionalnej oraz regulacje dotyczące funduszy strukturalnych) na narodowe polityki regionalne. W chwili obecnej EoRPA jest w trakcie dziesiątego trzyletniego okresu finansowania. Douglas Yuill opublikował wiele tekstów porównawczych z zakresu polityki regionalnej, pełnił funkcję doradcy OECD oraz departamentów rządowych w całej Europie w zakresie kwestii związanych z polityką regionalną. Ponadto jest zaangażowany w tzw. Sieć IQ (IQ-Net) przy Centrum Badań nad Polityką Europejską prowadzoną przez prof. Johna Bachtlera, której celem jest wymiana doświadczeń w zakresie wdrażania programów finansowanych z funduszy strukturalnych. Dodatkowo jest również zaangażowany w realizację wielu ewaluacji funduszy strukturalnych.

Piotr Żuber
Uzyskał tytuł doktora ekonomi w Szkole Głównej Handlowej, absolwent Wydział Geografii i Studiów Regionalnych na Uniwersytecie Warszawskim. Był współkierownikiem twinningów: francuskiego i niemiecko-francuskiego, a obecnie jest współkierownikiem twinningu brytyjskiego. Pracuje na stanowisku dyrektora Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. Jest odpowiedzialny za Instytucję Zarządzającą Podstawami Wsparcia Wspólnoty i koordynację wdrażania NPR w latach 2004-2006 i 2007-2013. Uczestniczy w licznych pracach dotyczących planowania strategicznego w zakresie polityki regionalnej i tworzenia NPR 2007-13. Jest autorem wielu publikacji odnośnie polityki regionalnej w Polsce, MŚP w polityce regionalnej, polityki spójności.