Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Ewaluacja. III Konferencja Ewaluacyjna. Rola ewaluacji w kreowaniu polityki spójności. Warszawa 25.10.2007

 

Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej - Krajowa Jednostka Oceny
Krajowa Jednostka Oceny (KJO) zgodnie z Ustawą o Narodowym Planie Rozwoju (art. 58 ust. 1) odpowiada za ewaluację Narodowego Planu Rozwoju. Krajowa Jednostka Oceny powstała w kwietniu 2004 r. jako Zespół ds. Oceny w ramach Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej Ministerstwa Gospodarki i Pracy. Departament ten koordynuje zarówno działania z zakresu programowania interwencji funduszy Unii Europejskiej w Polsce, jak i sprawuje nadzór nad przebiegiem procesu realizacji Narodowego Planu Rozwoju, w tym pełni rolę Instytucji Zarządzającej Podstawami Wsparcia Wspólnoty.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
www.parp.gov.pl Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest Agencją rządową podlegającą Ministrowi Gospodarki. Powstała na mocy Ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Jej zadaniem jest zarządzanie funduszami pochodzącymi z budżetu państwa i Unii Europejskiej, przeznaczonymi na wspieranie przedsiębiorczości i rozwój zasobów ludzkich, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb małych i średnich przedsiębiorstw. PARP jest także jedną z instytucji odpowiedzialnych za wdrażanie działań finansowanych z Funduszy Strukturalnych. W strukturę organizacyjną Agencji wpisana jest jednostka odpowiedzialna za ewaluację wdrażanych przez PARP programów - jest nią Sekcja Ewaluacji w Zespole Koordynacji Wdrażania Programów.

Komitet organizacyjny konferencji:

Dr Piotr Żuber - Dyrektor Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej, MRR

Paweł Chorąży - Dyrektor Departamentu Zarządzania Europejskim Funduszu Społecznym, MRR

Stanisław Bienias - Krajowa Jednostka Oceny - Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej, MRR

Piotr Strzęboszewski - Krajowa Jednostka Oceny - Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej, MRR 

Agnieszka Haber - Sekcja Ewaluacji - Zespół Koordynacji Wdrażania Programów, PARP

Jacek Pokorski - Sekcja Ewaluacji - Zespół Koordynacji Wdrażania Programów, PARP 

Maciej Szałaj - Sekcja Ewaluacji - Zespół Koordynacji Wdrażania Programów, PARP 

Rafał Trzciński - Sekcja Ewaluacji - Zespół Koordynacji Wdrażania Programów, PARP 

Damian Zdanowski - Sekcja Monitorowania Programów Rozwoju MSP - Zespół Koordynacji Wdrażania Programów, PARP 

Katarzyna Ekiert

Agnieszka Sternik