Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Ewaluacja. III Konferencja Ewaluacyjna. Rola ewaluacji w kreowaniu polityki spójności. Warszawa 25.10.2007

Paul Casey

Paul Casey jest osobą odpowiedzialną za prowadzenie badań, monitoring i ewaluację w walijskim European Funding Office. Do jego obowiązków należała ewaluacja wykorzystania Funduszy Strukturalnych w latach 2000-2006, wśród zrealizowanych wówczas projektów warto wymienić: aktualizacje ewaluacji średniookresowych, „parasolowa” ewaluacja zakończonych projektów finansowanych z Funduszy Strukturalnych czy studium dobrych praktyk w ramach zarządzania Funduszami Strukturalnymi. Casey ma kontynuować swoje zadania w nowej perspektywie 2007-2013, był odpowiedzialny za przygotowanie ewaluacji ex-ante programów na okres 2007-2013.

Christina A. Christie

Christina A. Christie piastuje stanowisko profesora nadzwyczajnego w Claremont Graduate University. Jest dyrektorem studiów magisterskich z dziedziny psychologii i ewaluacji oraz zastępcą dyrektora Institute of Organizational and Program Evaluation Research na uniwersytecie w Claremont. Badania prowadzone przez profesor Christie dotyczyły między innymi związków między teorią a praktyką ewaluacyjną oraz kwestii związanych z rozwojem opisowych teorii ewaluacji. Christina A. Christie, wykorzystując granty udzielane przez amerykański departament edukacji, Narodową Fundację Nauki w USA czy Fundację Hewlett-Carnegie’a, ewaluowała amerykańskie programy polityki społecznej, edukacyjnej i zdrowotnej skierowane do grup wysokiego ryzyka, zagrożonych wykluczeniem społecznym. Profesor Christie jest również współzałożycielką Południowo-kalifornijskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego, będącego jedną z filii Amerykańskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego.

Richard Gaunt

Richard Gaunt jest jednym z założycieli angielskiej firmy CRG Research Ltd, która od prawie dwudziestu lat specjalizuje się w prowadzaniu badań i ewaluacji, zarówno na potrzeby sektora prywatnego, jak i publicznego. Gaunt ukończył ekonomię (University of Cambridge) oraz zarządzanie (University of Wales), posiada rozległe doświadczenie w zakresie zarządzania projektami badawczymi. Począwszy od 1988 brał udział w wielu kluczowych badaniach i ewaluacjach zlecanych przez rząd brytyjski, Zgromadzenie Walijskie i władze lokalne. Gaunt jest też autorem opracowań i artykułów dotyczących polityk na poziomie krajowym i unijnym. Był odpowiedzialny, między innymi, za przeprowadzenie średniookresowych ewaluacji Funduszy Strukturalnych (Cel 1, Cel 2, INTERREG IIIA).

Grzegorz Gorzelak

Grzegorz Gorzelak jest profesorem nauk ekonomicznych, specjalizującym się w problematyce rozwoju regionalnego i lokalnego. Kieruje Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG) Uniwersytetu Warszawskiego, jest także profesorem Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego. Jest twórcą i redaktorem naczelnym kwartalnika „Studia Regionalne i Lokalne” oraz przewodniczącym zarządu stowarzyszenia Regional Studies Association – Sekcja Polska. Jest stypendystą Fulbrighta, wykładał też na wielu uniwersytetach zagranicznych, m.in. jako visiting professor na University of Strathclyde. Na jego dorobek składa się autorstwo i redakcja ponad 40 książek oraz ponad 200 artykułów i rozdziałów w książkach, w znacznej części opublikowanych za granicą. Współpracował z agendami rządowymi i samorządami lokalnymi i regionalnymi w Polsce i na Ukrainie oraz w wieloma instytucjami międzynarodowymi (m. in. Bank Światowy, Komisja Europejska, OECD, Open Society Institute).

Jarosław Górniak

dr hab., prof. UJ, kierownik Zakładu Socjologii Gospodarki i Edukacji Instytutu Socjologii UJ, prodziekan Wydziału Filozoficznego UJ, prof. w Wyższej Szkole Europejskiej im. Ks. Tischnera w Krakowie. Socjolog i ekonomista, specjalista w zakresie socjologii gospodarki i organizacji, metod badań i analizy danych, metodologii ewaluacji i analizy polityk publicznych. Ekspert Zespołu koordynacyjnego ds. ewaluacji ex-ante dokumentów unijnych na lata 2007-2013 w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. Współpracuje jako konsultant także z Departamentem Programowania i Ewaluacji PARP. Konsultant w zakresie programowania i ewaluacji, a także w zakresie badań rynku i systemów analiz w zarządzaniu. Od ponad 10 lat konsultant SPSS Polska w zakresie metodologii badań i analizy danych. Kierował i uczestniczył w wielu projektach badawczo-analitycznych i ewaluacyjnych, krajowych i międzynarodowych, m.in., jako członek sześcioosobowego zespołu ekspertów wykonywał ewaluację międzynarodowego programu UNDP Poverty Strategies Initiative, obejmującego ponad sto państw.

Stanisław Mazur

Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, na Wydziale Prawa i Administracji, Specjalności Nauki Polityczne. Obecnie pracuje jako adiunkt w Katedrze Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Podstawowym przedmiotem zainteresowań badawczych doktora Mazura są zagadnienia dotyczące uwarunkowań instytucjonalnych i kulturowych związanych z projektowaniem i implementacją polityk publicznych, w szczególności tych o charakterze regionalnym.Działalność akademicką łączy on z aktywnością doradczą na rzecz krajowych i regionalnych instytucji publicznych. Działalność ta ogniskuje się wokół problematyki rozwoju lokalnego i regionalnego, analizy polityk publicznych, ewaluacji przedsięwzięć publicznych, potencjału instytucjonalnego jednostek administracji publicznej oraz uspołeczniania publicznych procesów decyzyjnych. Od kilkunastu lat zaangażowany w krajowe i międzynarodowe projekty badawczo-wdrożeniowe. W latach 1999- 2005 dyrektor Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Zastępca redaktora naczelnego kwartalnika "Zarządzanie publiczne". Autor kilkudziesięciu prac poświęconych problematyce działania administracji publicznej, politykom publicznym, komunikacji społecznej. Współpracował z krajowymi instytucjami rządowymi i samorządowymi oraz organizacjami międzynarodowymi (m.in. Komisja Europejska, Bank Światowy, USAID).

Per Mickwitz

Per Mickwitz jest profesorem Uniwersytetu w Tampere, specjalizującym się w badaniach w obszarze polityki środowiskowej. Pracuje jako specjalista w programie badawczym dt. Polityki Środowiskowej w Fińskim Instytucie Środowiska. W latach 2003-2005 pełnił stanowisko przewodniczącego Fińskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego. Na jego dorobek składa się wiele publikacji: monografii, artykułów i recenzji w czasopismach naukowych. Najnowszy artykuł zatytułowany 'Evaluating Policy Integration: The Case of Policies for Environmentally Friendlier Technological Innovations", opublikowany został w pierwszym numerze czasopisma naukowego 'Evaluation' z 2007 roku.

Richard Thurston 

Richard Thurston jest główną osobą odpowiedzialną za badania prowadzone na potrzeby Zgromadzenia Samorządu Walijskiego, do jego zadań należy koordynacja badań oraz doradztwo w zakresie prowadzenia ewaluacji. Obecnie Thurston piastuje funkcję presesa Brytyjskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego. Wśród zainteresowań badawczych Thurston’a związanych z ewaluacją można wskazać takie zagadnienia jak problematyka „capacity building”, wykorzystanie w ewaluacji quasi-eksperymentalnych schematów badawczych oraz powiązanie ewaluacji z procesami budżetowania. Thurston odegrał kluczową rolę wielu ewalaucjach wykonanych na potrzeby władz walijskich. Między innymi, w ramach projektu SPREE (Spending Review Evaluation Exercise) realizowanego na potrzeby Zgromadzenia Samorządu Walijskiego oceniał wydatkowanie 50 miliardów euro. Thurston brał również udział w wieloletnim badaniu ewaluacyjnym dotyczącym skuteczności alternatywnych form kar wprowadzanych eksperymentalnie w ramach walijskiego systemu nadzoru kuratorskiego. Ewaluacja ta doprowadziła do szeregu udanych reform tego systemu.

Gareth Williams

Gareth Williams jest szefem firmy konsultingowej Old Bell 3, ktora prowadzi od od 2000 roku. Ma szerokie doswiadczenie w zakresie ewaluacji wykorzystania Funduszy Strukturalnych w Walii. Wśród realizowanych przez Garetha projektów warto wymienić: średniookresowe ewaluacje Funduszy Strukturalnych (Cel 1, Cel 3, INTERREG IIIA),’ parasolową’ ewaluację inicjatywy Communities@One relizowanej przez Zgromadzenie Walijskie (Welsh Assembly Government), czy aktualnie prowadzone prace nad rozwojem i implementacją długookresowej ewaluacji walijskiej strategii dla rynku pracy, występującej pod nazwą „Basic Skills Strategy”.

Piotr Żuber

Uzyskał tytuł doktora ekonomi w Szkole Głównej Handlowej, absolwent Wydział Geografii i Studiów Regionalnych na Uniwersytecie Warszawskim. Był współkierownikiem twinningów: francuskiego i niemiecko-francuskiego, brytyjskiego a obecnie jest współkierownikiem twinningu rumuńskiego. Pracuje na stanowisku dyrektora Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. Jest odpowiedzialny za Instytucję Strategiczną NSRO oraz za Krajową Jednostkę Oceny. Uczestniczy w licznych pracach dotyczących planowania strategicznego w zakresie polityki regionalnej i tworzenia dokumentów programowych. Jest autorem wielu publikacji odnośnie polityki regionalnej w Polsce, MŚP w polityce regionalnej, polityki spójności.