Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Konferencja Ewaluacyjna 2008

 

Thomas A. Bernes - dyrektor Niezależnego Biura Ewaluacji (Independent Evaluation Office, IEO) Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Przed objęciem tego stanowiska w czerwcu 2005 roku był Sekretarzem Wykonawczym wspólnej Komisji Rozwoju MFW i Banku Światowego oraz Zastępcą Sekretarza Korporacyjnego Banku Światowego. Od 1996 do września 2001 był Dyrektorem Wykonawczym MFW dla Kanady, Republiki Irlandii i Państw Karaibskich. Wcześniej był asystentem zastępcy Ministra Finansów oraz Podsekretarzem Finansów Grupy G-7 w Kanadzie. Reprezentował również Kanadę jako specjalista międzynarodowej ekonomii. Specjalista kanadyjskiego rządu w zakresie finansów, stosunków międzynarodowych i polityki handlowej. Był również Dyrektorem Departamentu Polityki Handlowej OECD w połowie lat 80-tych. Jest absolwentem Uniwersytetu w Manitobie.

Niels Dabelstein - w latach 1988-2007 Kierownik Departamentu Ewaluacji Duńskiej Międzynarodowej Agencji Rozwoju (DANIDA) Ministerstwa Spraw Zagranicznych Danii. W latach 1997-2002 przewodniczący, 2002-2005 wiceprzewodniczący Grupy Roboczej ds. Ewaluacji Komitetu Pomocy Rozwojowej (DAC) OECD. Był pionierem wspólnych ewaluacji i oceny pomocy humanitarnej w ramach DANIDA oraz współpracy międzynarodowej. Odegrał kluczową rolę w opracowywaniu zasad pomocy ewaluacji DAC w 1991 roku, wytycznych dotyczących oceny pomocy humanitarnej w 1998 roku, Słownika Ewaluacji w 2002 roku, Przewodnika Wspólnej Ewaluacji DAC w 2005 roku oraz Standardów Oceny Jakości DAC z 2006 roku. Obecnie jest koordynatorem Wspólnej Ewaluacji Wdrażania Deklaracji Paryskiej z ramienia DANIDY.

Dariusz Daniluk - Podsekretarz Stanu; Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył również podyplomowe studia w zakresie: prawa i ekonomii Wspólnot Europejskich (Uniwersytet Warszawski), oraz międzynarodowej bankowości i finansów (Uniwersytet w Southampton / Wielka Brytania). W latach 1989 – 2000 pracował na różnych stanowiskach w Generalnym Inspektoracie Nadzoru Bankowego, w Departamencie Międzynarodowych Instytucji Finansowych i Departamencie Zagranicznym w Narodowym Banku Polskim. Od roku 2000 do 2002 dyrektor Departamentu Nadzoru Wewnętrznego (audyt wewnętrzny) w Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. W latach 2002 - 2008 dyrektor Departamentu Audytu Wewnętrznego w Narodowym Banku Polskim. Od 1 maja 2004 do lutego 2008 roku Członek Komitetu Audytorów Wewnętrznych w Europejskim Banku Centralnym (EBC). Autor szeregu publikacji z zakresu prawa bankowego, nadzoru bankowego, regulacji usług finansowych oraz integracji europejskiej. Wieloletni wykładowca na studiach podyplomowych na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, w Szkole Głównej Handlowej i w Polskiej Akademii Nauk. Członek Stowarzyszenia Audytorów Wewnętrznych IIA – Polska, a od maja 2007 do czerwca 2008 r. jego Prezes.

Dr Jose M. Diaz-Puente - doktor, członek Grupy Badawczej ds. Zrównoważonego Planowania i Zarządzania Rozwojem Lokalnym/Obszarów wiejskich (GESPLAN) na Politechnice Madryckiej; laureat Nagrody Europy (2003) za wkład w rozwój ewaluacji i planowania polityk europejskich. Stypendysta Fulbrighta na Uniwersytecie Stanforda (Kalifornia) w latach 2005-2007. Prowadzi badania i ewaluacje dotyczące rozwoju lokalnego i obszarów wiejskich, polityk publicznych, współpracy - zwłaszcza w Europie i Ameryce Łacińskiej. Brał udział w projektach międzynarodowych i europejskich, współpracował z rządami, uniwersytetami i przedsiębiorstwami w ramach oceny polityk publicznych i programów rozwojowych. Publikował m.in. w Estudios Geográficos, Agrociencia, Community Development Journal, American Journal of Evaluation, Evaluation Review oraz European Planning Studies. Obecnie pracuje na Politechnice Madryckiej, gdzie prowadzi badania dotyczące ewaluacji i planowania. Wykłada na studiach licencjackich i magisterskich. Profesor ewaluacji (narzędzia i metody) w ramach unijnego programu współpracy w dziedzinie szkolnictwa wyższego Erasmus Mundus – Zrównoważony Rozwój Rolnictwa.

Prof. Kazimierz Frieske – dr habilitowany, profesor Uniwersytetu Warszawskiego i Wyższej Szkoły Handlu i Prawa w Warszawie, a także warszawskiego Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych. W Instytucie Socjologii WFiS UW kieruje Zakładem Problemów Społecznych i Planowania Społecznego. Jego prace badawcze mieszczą się w obszarze szeroko rozumianej socjologii problemów społecznych i socjologii prawa, a także tzw. socjologii stosowanej. Jest autorem bądź współautorem lub redaktorem szeregu książek, a poza tym wielu artykułów publikowanych w profesjonalnych czasopismach. Napisał m.in.: Pijaństwo. Interpretacje problemu społecznego (Warszawa 1984); Narkomania (Warszawa 1987); Socjologia w działaniu. Nadzieje i rozczarowania (Warszawa 1990); Opieka i kontrola. Instytucje wobec problemów społecznych (Warszawa 1996); Zjawiska marginalizacji w Polsce (Warszawa 1997). Zajmuje się tłumaczeniami. Przełożył na język polski takie książki, jak: Prawnik jako negocjator L. Hawkinsa, M. Hudsona i R. Cornalla (Warszawa 1994); Zarządzanie firmą prawniczą Alana Panetta (Warszawa 1994), Administracja publiczna w systemie politycznym B. Guy’a Petersa (Warszawa 1999).

Prof. Jerzy Hausner – urodził się w 1949 roku w Świnoujściu. Od początku kariery akademickiej związany z Akademią Ekonomiczną w Krakowie (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny). Obecnie kierownik Katedry Gospodarki i Administracji Publicznej (GAP) tej uczelni. Ma w swym dorobku ponad 250 publikacji naukowych. Koordynował szereg projektów badawczych. Uczestniczył w 6 stypendiach naukowych. W 1994 r. otrzymał tytuł profesora nauk ekonomicznych, a w 1998 r. został mianowany profesorem zwyczajnym. Redaktor naczelny kwartalnika „Zarządzanie publiczne”. Członek Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN. W latach 90. pełnił funkcję szefa zespołu doradców wicepremiera ds. gospodarczych, pełnomocnika rządu ds. reformy zabezpieczenia społecznego oraz członka Zespołu Doradców Ekonomicznych Prezydenta RP. W latach 2001–2005 był posłem na Sejm RP. W październiku 2001 r. wszedł w skład gabinetu Leszka Millera jako minister pracy i polityki społecznej. Od stycznia 2003 r. minister gospodarki, pracy i polityki społecznej, a od czerwca 2003 r. także wiceprezes Rady Ministrów. Przygotował plan naprawy finansów publicznych (tzw. plan Hausnera). W rządzie Marka Belki (od maja 2004 r. do marca 2005 r.) był wicepremierem i ministrem gospodarki i pracy. Koordynował wówczas prace nad Narodowym Planem Rozwoju na lata 2007–2013.Laureat wielu nagród, między innymi nagrody Kisiela oraz nagrody im. Władysława Grabskiego.

Prof. Christian Henning - profesor ekonomiki rolnictwa. Obecnie dyrektor Instytutu Ekonomiki Rolnictwa Uniwersytetu w Kilonii. Otrzymał doktorat z ekonomii rolnictwa na Uniwersytecie w Kilonii, doktorat w dziedzinie ekonomii na Uniwersytecie w Mannheim w 1999 roku oraz venia legendi nauk politycznych (Uniwersytet w Mannheim, 2000 rok). Główne obszary jego specjalizacji to stosowanie ekonomii politycznej, stosowanie ekonomicznego modelu polityki rolnej, sieci i ekonomia. Publikował w różnych czasopismach ekonomicznych, socjologicznych i politologicznych, w tym w American Journal of Agricultural Economics, Journal of Institutional and Theoretical Economics, Journal of Theoretical Politics, Journal of Mathematical Sociology, European Journal of Political Research, EuroChoices, German Journal of Agricultural Economics

Prof. Giandomenico Majone - w latach 1987 – 1995 profesor polityki publicznej Instytutu Europejskiego na Uniwersytecie we Florencji (EUI). Wcześniej zajmował się nauczaniem i prowadzeniem badań w wielu europejskich i amerykańskich instytucjach, jak np. Harvard’s Kennedy School of Government. Po opuszczeniu EUI gościnnie wykładał w Instytucie Nauk Społecznych Maxa Plancka w Kolonii, Nuffield College w Oksfordzie, Europejskim Instytucie Administracji Publicznej w Maastricht, Centrum Studiów Zachodnioeuropejskich na Uniwersytecie w Pittsburgh, Departamencie Rządów Londyńskiej Szkoły Ekonomii oraz Meksykańskim Uniwersytecie Narodowym. Członek rady redakcyjnej w wielu międzynarodowych czasopismach w dziedzinie polityki publicznej, analizy porównawczej polityki i regulacji. Członek rady naukowej w holenderskim Interuniversity Institute of Government oraz Centrum Prawa i Polityki Europejskiej w Bremie. Jego obecne badania dotyczą międzynarodowej współpracy regulacyjnej, legitymizacji instytucji non-majoritarian oraz międzynarodowych reguł i odpowiedzialności.

Dr Jerzy Michałek - doktor ekonomii rolnictwa, dyrektor nowopowstałego Centrum Studiów na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Senior Research Associate w Instytucie Ekonomiki Rolnictwa Uniwersytetu w Kilonii. Od 1993 roku regularnie doradza organizacjom międzynarodowym oraz rządom wielu państw Unii Europejskiej i Europy Środkowo-Wschodniej w analizach i formułowaniu polityki, strategii i programów rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich, pracując w ponad 20 projektach polityki rolnej finansowanych przez Unię Europejską, FAO i Banku Światowego. Do jego kluczowych kwalifikacji należy analiza ilościowa oraz rozwój ekonomii i ekonometrii.

Dr Karol Olejniczak - doktor nauk o zarządzaniu. Ukończył studia magisterskie europejskiej administracji publicznej (European Institute of Public Administration, Holandia) oraz gospodarki przestrzennej (EUROREG - Uniwersytet Warszawski). Realizował szereg ewaluacji programów funduszy strukturalnych i przedakcesyjnych. Badania z zakresu metod i technik ewaluacji prowadził w USA, Wielkiej Brytanii, Austrii i Irlandii. Jest autorem szeregu ekspertyz i publikacji na temat ewaluacji interwencji publicznych. Jego głównym polem zainteresowań naukowych są: nowoczesne zarządzanie w sektorze publicznym, rozwój regionalny oraz współpraca terytorialna. Karol pracuje jako adiunkt w Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG) na Uniwersytecie Warszawskim, jest także dyrektorem ds. Strategii i Rozwoju w firmie ewaluacyjnej EGO S.C.

Prof. Ulrich Schiefer - profesor Instytutu Uniwersytetu Lizbońskiego (ISCTE), docent Uniwersytetu w Münster. Obecnie wykłada socjologię, antropologię społeczną i afrykanistykę, uczy Planowania, Ewaluacji i Rozwoju Organizacyjnego na studiach magisterskich. Koordynator studiów magisterskich i doktoranckich. Jego praca obejmuje badania, ewaluacje i doradztwo dla międzynarodowych organizacji rozwoju, ministerstw, samorządów terytorialnych oraz organizacji sektora obywatelskiego. Główny obszar zainteresowań to wpływ zewnętrznych interwencji rozwojowych na społeczeństwa i instytucje oraz rola (uczestnictwo) ewaluacji w zmianach instytucjonalnych i społecznych. Obecnie pomaga przy tworzeniu zintegrowanych sieci instytucjonalnych z elementami planowania i ewaluacji w sektorze społecznym w Portugalii.

Dr Piotr Żuber – Dyrektor Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. Jest odpowiedzialny za koordynację polityki strukturalnej oraz przedstawianie pozycji Polski w zakresie polityk strukturalnych i polityk spójności w Unii Europejskiej, w tym przyszłości Polityki Spójności Unii Europejskiej po roku 2013. Jest także odpowiedzialny za tworzenie dokumentów programowych dotyczących polityki spójności oraz kieruje ewaluacją wdrażania Podstaw Wsparcia Wspólnoty oraz Narodowej Strategii Spójności. Jego główne zadania koncentrują się także na przygotowywaniu projektów narodowych strategii rozwoju oraz badaniu spójności innych dokumentów strategicznych z Narodowym Planem Rozwoju. Jego departament jest odpowiedzialny za rozwój koncepcji przestrzennego rozwoju Polski. Był asystentem w Sekcji Małego Biznesu w Szkole Głównej Handlowej. Jest autorem szeregu publikacji dotyczących: polskiej polityki regionalnej, MSP w politykach regionalnych, Polityki Spójności UE, przygotowania Polski do uczestnictwa w Polityce Spójności UE.