Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Konferencja Ewaluacyjna 2009

 

Szanowni Państwo,

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zapraszają Państwa do udziału w V Konferencji Ewaluacyjnej pt Ewaluacja – narzędzie podnoszenia jakości wydatkowania środków publicznych.

Doświadczenia związane z największym powojennym kryzysem ekonomicznym wywołały szereg pytań o zasady, na których oparty jest ład światowej gospodarki. Szczególnej wagi nabrała rola, jaką pełnić powinny instytucje publiczne, aby zapobiegać podobnym zawirowaniom w przyszłości oraz działania, jakie powinny podejmować w przypadku ich wystąpienia.

Tąpnięcie fundamentów globalnej gospodarki przynosi także poważne problemy praktyczne w obszarze zarządzania finansami publicznymi. Ograniczenie wpływów budżetowych idzie bowiem w parze z rosnąca potrzebą interwencji o niespotykanej uprzednio skali i złożoności. W perspektywie najbliższych lat rządzący stawać będą przed niezmiernie trudnym zadaniem zrównoważenia dochodów i wydatków oraz koniecznością istotnych reform w obszarze struktury krajowych budżetów, przy bardzo ograniczonej możliwości sięgania po kolejne instrumenty stymulujące.

Pojawia się zatem potrzeba niezmiernie starannego wydatkowania środków w całym obszarze sektora publicznego. Kluczowa rola przypada w tym kontekście odpowiedniemu zapleczu informacyjnemu, pozwalającemu opierać procesy decyzyjne o rzetelną analizę skutków finansowych projektowanych działań oraz dostarczającemu podstaw do oceny efektywności zrealizowanych wydatków.

Ewaluacja, będąc elementem zarządzania bazującego na wiarygodnych, empirycznych przesłankach (evidence-based policy) wychodzi naprzeciw aktualnym wyzwaniom sektora finansów publicznych. Bogaty warsztat badań ewaluacyjnych dostarcza rozwiązań, które mogą być odpowiedzią na najważniejsze potrzeby informacyjne instytucji i decydentów odpowiedzialnych za sposób wydatkowania środków budżetowych.

Celem tegorocznej Konferencji Ewaluacyjnej jest zainicjowanie dyskusji nad wkładem, jaki ewaluacja może wnieść do funkcjonowania sfery budżetowej w obecnej sytuacji makroekonomicznej oraz rolą, jaką może odgrywać w tworzeniu nowego paradygmatu zarządzania finansami publicznymi, będącego odpowiedzią na doświadczenia ostatniego kryzysu. Program Konferencji podzielony został na dwa bloki tematyczne, odzwierciedlające dwa obszary finansów publicznych, w których ewaluacja może znaleźć szersze niż dotychczas zastosowania. Obszar interwencji postrzegamy w tym wypadku jako działania służące przeciwdziałaniu i rozwiązywaniu określonych problemów lub realizacji określonych celów strategicznych. Obszar permanencji natomiast to sfera codziennych, rutynowych działań instytucji publicznych obsługujących podstawowe funkcje sektora publicznego (obronność, bezpieczeństwo, ochrona zdrowia).

Różnorodność doświadczeń i perspektyw prezentowanych przez zaproszonych prelegentów ma w zamierzeniu organizatorów ukazać potencjał ewaluacji jako instrumentu zarządzania publicznego w szerokim spektrum, wychodzącym daleko poza fundusze strukturalne, z którymi badania ewaluacyjne były dotąd głównie kojarzone.

Wśród gości tegorocznej Konferencji znajdą się ponadto przedstawiciele administracji centralnej i regionalnej, rządowych komórek strategicznych, uznani eksperci w dziedzinie finansów publicznych, a także akademicy i praktycy badań ewaluacyjnych.