Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Konferencja Ewaluacyjna 2009

Jonathan D. Breul
Absolwent Northeastern University (Master of Public Admninistration) oraz Colby College (Bachelor of Arts). Partner w IBM Business Services Dyrektor Zarządzający w IBM Center for the Business of Governmet - instytucji zajmującej się finansowaniem niezależnych badań poświęconych efektywności funkcjonowania sektora publicznego (więcej informacji) oraz organizującej debaty dotyczących szerokiego spektrum spraw publicznych. Członek National Academy of Public Administration (NAPA) oraz profesor Georgetown University. W przeszłości zajmował wyższe stanowiska kierownicze oraz doradcze w Biurze Zarządzania i Budżetu działającego w struktury administracji Prezydenta Stanów Zjednoczonych. W tym okresie uczestniczył w pracach nad tworzeniem dokumentów strategicznych w zakresie zarządzania publicznego oraz promował przedsięwzięcia służące zintegrowaniu procesów budżetowania i oceny wydatkowania środków budżetowych. Współtworzył Prezydencką Radę Zarządzania Publicznego (President’s Management Council) oraz kierował przygotowaniami i wdrożeniem regulacji określających ramy planowania strategicznego i oceny funkcjonowania instytucji w amerykańskim sektorze publicznym (Government Performance and Results Act). Jako współpracownik senatora Johna Glenna zaangażowany był także w reformę federalnej administracji finansowej (Chief Financial Officers Act). Przez osiem lat związany również z Organizacją Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), gdzie pełnił funkcję przedstawiciela Stanów Zjednoczonych oraz wiceprzewodniczącego.

Manuel Fernando Castro
Ekonomista, specjalizuje się w obszarze polityk publicznych. Obecnie związany z komórką ewaluacyjną Banku Światowego (the Independent Evaluation Group of the World Bank). Posiada ponad dwunastoletnie doświadczenie, jako menedżer, profesor uniwersytecki oraz konsultant organizacji międzynarodowych (Inter-American Development Bank, Bank Światowy, Międzynarodowy Fundusz Walutowy) w obszarze reform sektora publicznego, zarządzania finansami publicznymi oraz ewaluacji. Jest ekspertem w zakresie zarządzania efektywnością (performance management), projektowania oraz wdrażania systemów monitoringu oraz zastosowania ewaluacji w procesach budżetowania. Jako urzędnik kolumbijskiej administracji rządowej tworzył i rozwijał ogólnokrajowy system ewaluacji i monitorowania oraz sektora publicznego. Odpowiadał także za realizację różnorodnych zadań związanych z tworzeniem dokumentów strategicznych (Narodowych Planów Rozwój), oraz z projektowaniem i ewaluacją innych kluczowych interwencji publicznych. Jako międzynarodowy konsultant pracował w szesnastu krajach latynoamerykańskich, w Chinach oraz Indonezji.

dr Agnieszka Chłoń-Domińczak
Ukończyła studia na kierunku metody ilościowe i systemy informacyjne w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. W 2003 uzyskała stopień naukowy doktora na tej uczelni. W latach 1997–1999 pracowała w Biurze Pełnomocnika Rządu ds. Reformy Systemów Zabezpieczenia Społecznego jako analityk i wicedyrektor. Od 1999 do 2002 była współpracownikiem Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową. Pracowała też jako konsultant m.in. Banku Światowego i OECD. Od 2002 do 2008 pełniła funkcję dyrektora departamentu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, z przerwą w okresach od grudnia 2004 do listopada 2005 (gdy zajmowała stanowisko podsekretarza stanu w resorcie polityki społecznej) i w 2007 (gdy od stycznia do sierpnia była radcą w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego).
8 stycznia 2008 została podsekretarzem stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, gdzie kierowała m.in. pracami nad programem „Solidarność pokoleń – 50+”, ustawą o emeryturach pomostowych oraz ustawami regulującymi wypłaty emerytur kapitałowych. 8 lipca 2009 na jej wniosek odwołano ją z tego stanowiska.
W 2009 została uhonorowana Nagrodą im. Andrzeja Bączkowskiego "za wysokie kwalifikacje, które łączy z wielkim zaangażowaniem w działaniach dla dobra publicznego".

Dariusz Daniluk
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie finansów. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył również podyplomowe studia w zakresie: prawa i ekonomii Wspólnot Europejskich (Uniwersytet Warszawski), oraz międzynarodowej bankowości i finansów (Uniwersytet w Southampton / Wielka Brytania). W latach 1989 – 2000 pracował na różnych stanowiskach w Generalnym Inspektoracie Nadzoru Bankowego, w Departamencie Międzynarodowych Instytucji Finansowych i Departamencie Zagranicznym w Narodowym Banku Polskim. Od roku 2000 do 2002 dyrektor Departamentu Nadzoru Wewnętrznego (audyt wewnętrzny) w Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. W latach 2002 - 2008 dyrektor Departamentu Audytu Wewnętrznego w Narodowym Banku Polskim. Od 1 maja 2004 do lutego 2008 roku Członek Komitetu Audytorów Wewnętrznych w Europejskim Banku Centralnym (EBC). Autor szeregu publikacji z zakresu prawa bankowego, nadzoru bankowego, regulacji usług finansowych oraz integracji europejskiej. Wieloletni wykładowca na studiach podyplomowych na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, w Szkole Głównej Handlowej i w Polskiej Akademii Nauk. Członek Stowarzyszenia Audytorów Wewnętrznych IIA – Polska, a od maja 2007 do czerwca 2008 r. jego Prezes. Od listopada 2008 r. członek Komisji Nadzoru Finansowego.

Peter van der Knaap
Dyrektor ds. Audytu Efektywnościowego w Holenderskim Trybunale Obrachunkowych (The Netherlands Court of Audit), instytucji odpowiadającej za nadzór nad efektywnością wydatkowania środków przez państwo i instytucje z nim związane. Uprzednio kierował komórką ewaluacyjną ulokowaną w holenderskim Ministerstwie Finansów. Wcześniej, jako badacz, pracował na Uniwersytecie Erazma w Rotterdamie, gdzie w 1997 r. uzyskał stopień doktora. Autor publikacji w obszarze zarządzania publicznego oraz budżetowania zadaniowego; członek rady redakcyjnej pisma „Evaluation” .

Prof. zw. dr hab. Józef Oleński
Profesor doktor habilitowany nauk ekonomicznych. Od 1963 r. pracował w Instytucji Planowania, Ministerstwie Budownictwa oraz CINTE (Centrum Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej). Do końca lat 80. kierował Ośrodkiem Badawczo-Rozwojowym Statystyki przy Głównym Urzędzie Statystycznym, kierował też zespołem ekspertów Europejskiej Komisji Gospodarczej (EKG ONZ) ds. standardów informacyjnych w statystyce w ramach projektu UNDP (Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju) i EKG ONZ „Statistical Computing Project”, przewodniczył także komitetowi ds. Fundamentalnych Zasad Statystyki Oficjalnej EKG ONZ.
W latach 1992-1995, Prezes Głównego Urzędu Statystycznego, przewodniczący Komisji Statystycznej ONZ i wiceprzewodniczący Konferencji Statystyków Europejskich.
Po 1995 r. brał udział w wielu projektach badawczych w ramach programu „Information Society Technologies” Unii Europejskiej, w tym dotyczących informatyzacji sektora publicznego.
Członek Międzynarodowego Instytutu Statystyki oraz komitetów redakcyjnych czasopism „International Journal of Public Information Systems” i „elektroniczna Administracja”. W latach 2001-2002 pełnił również funkcję przewodniczącego Rady Statystyki. W 2006 r. ponownie powołany na stanowisko Prezesa GUS. Autor około 300 publikacji i opracowań w dziedzinie ekonomii i statystyki, a w tym fundamentalnego dla systemu informacji publicznej, opracowania pt.: „Infrastruktura informacyjna państwa w globalnej gospodarce”.

Werner Schmidt
Pracował nad ewaluacją projektów i pracą doradczą ds. sektorów przez ponad 15 lat. Został pracownikiem EBI w 1996 r. jako ekonomista ds. sektorów w Departamencie Projektowym Banku, gdzie odpowiadał za ewaluację/ocenę ex ante oraz działania doradcze dla sektorów przemysłu i usług, zarówno wewnątrz, jak i poza UE. Od 2005 r. pracuje jako ekspert ds. ewaluacji oraz szef zespołu ds. operacji i ewaluacji w grupie EBI. W ostatnich latach był autorem kilku dużych ewaluacji tematycznych. “Transgraniczne, transeuropejskie projekty; Spójność służby zdrowia, gospodarcza i społeczna; Woda i warunki sanitarne poza UE; Wkład w przegląd cząstkowy dotyczący zewnętrznego pełnomocnictwa EBI”. Ponadto, odpowiadał za pierwsze łączne ewaluacje Banku z EBOR w Rosji oraz AfD i KfW w Afryce Zachodniej. Przed przyłączeniem się do EBI w 1996 r., Werner pracował dla Banku Światowego i Komisji Europejskiej jako ekonomista ds. sektorów, głównie w Rosji, na Kaukazie i w Azji Środkowej. Werner ukończył Uniwersytet w Kilonii oraz Weihenstephan w Niemczech na kierunkach ekonomia/inżynieria.

dr Piotr Żuber
Dyrektor Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. Jest odpowiedzialny za koordynację polityki strukturalnej oraz przedstawianie pozycji Polski w zakresie polityk strukturalnych i polityk spójności w Unii Europejskiej, w tym przyszłości Polityki Spójności Unii Europejskiej po roku 2013. Jest także odpowiedzialny za tworzenie dokumentów programowych dotyczących polityki spójności oraz kieruje ewaluacją wdrażania Podstaw Wsparcia Wspólnoty oraz Narodowej Strategii Spójności. Jego główne zadania koncentrują się także na przygotowywaniu projektów narodowych strategii rozwoju oraz badaniu spójności innych dokumentów strategicznych z Narodowym Planem Rozwoju. Jego departament jest odpowiedzialny za rozwój koncepcji przestrzennego rozwoju Polski. Był asystentem w Sekcji Małego Biznesu w Szkole Głównej Handlowej. Jest autorem szeregu publikacji dotyczących: polskiej polityki regionalnej, MSP w politykach regionalnych, Polityki Spójności UE, przygotowania Polski do uczestnictwa w Polityce Spójności UE.