Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Nagłówek strony archiwalnej konferencji 2010

 

Szanowni Państwo, 

Zakończył się pierwszy okres naszego członkostwa w Unii Europejskiej, w trakcie którego zrealizowany został Narodowy Plan Rozwoju 2004-2006, nadszedł czas na oceny, podsumowania i wyciąganie wniosków na przyszłość.

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w 2009 r. rozpoczęło proces ewaluacji ex post NPR 2004-2006. Głównym celem ewaluacji ex post była ocena ogólnych efektów realizacji Narodowego Planu Rozwoju na lata 2004-2006 i jego wpływu na zmianę sytuacji społeczno-gospodarczej w wybranych wymiarach i aspektach, w tym ocena skuteczności i efektywności realizacji celu strategicznego oraz celów cząstkowych Narodowego Planu Rozwoju i Programów na lata 2004-2006. Jednocześnie w procesie ewaluacji podjęto próbę identyfikacji instrumentów i narzędzi, które okazały się skuteczne i efektywne a także tych, z których należałoby w przyszłości zrezygnować.

W ramach pierwszego dnia VI Konferencji Ewaluacyjnej zaprezentowane zostaną wyniki ewaluacji ex post NPR 2004-2006. Jest to pierwsza w historii naszego kraju próba urzeczywistnienia zasady evidence based policy w polskiej administracji publicznej. Wnioski i rekomendacje sformułowane w wyniku procesu ewaluacji będą przedmiotem dyskusji dotyczącej kierunków oraz kształtu polityki spójności w nowym okresie programowania. W trakcie konferencji poruszone zostaną również zagadnienia dotyczące metodologii badań, które w ostatnich latach spotykają się ze szczególnym zainteresowaniem polskiego środowiska praktyków badań ewaluacyjnych. 

W trakcie drugiego dnia konferencji podjęta zostanie dyskusja nad możliwością zaadaptowania na gruncie ewaluacji nowych trendów obserwowanych w obszarze badań społecznych. Do programu włączyliśmy problematykę łączenia metod (mixed-mode approach). Popularność tej tematyki należy tłumaczyć dynamicznie zmieniającą się specyfiką problemów badawczych oraz zmianami społecznymi, które rzutują na warunki realizacji naszych badań. Zagadnienie to umówione zostanie w kontekście poprawy precyzji szacowania wyników badań ilościowych oraz w kontekście oceny wpływu interwencji publicznych. 

Odrębną uwagę chcemy poświęcić roli i specyfice dzisiejszych metod i technik jakościowych, których bezprecedensowy rozwój obserwujemy w obszarze badań marketingowych, a które na gruncie polskiej ewaluacji stosowane są przeważnie w ograniczonym zakresie. Trzecim tematem jaki zostanie poruszony drugiego dnia konferencji będzie obecność wyników ewaluacji w przestrzeni medialnej. Tematyka panelu odzwierciedla coraz powszechniej podzielane przekonanie, że warsztat ewaluacji wykracza poza metodologię badawczą. Przyjmując takie założenie uznać należy, że sposób prezentowania i promowania wyników oraz język raportów to czynniki równie istotne dla użyteczności ewaluacji jak odpowiednio dobrana metodologia. Dlatego też towarzysząca panelowi dyskusja skoncentrowana będzie na kwestii potencjału ewaluacji jako narzędzia kształtującego dzisiejszą debatę publiczną i medialną.

Mamy nadzieję, że udział w tegorocznej VI Konferencji Ewaluacyjnej odpowie na Państwa oczekiwania oraz dostarczy Państwu wielu nowych inspiracji zawodowych. Zależy nam także na zainicjowaniu debaty wokół zagadnień, które w naszym przekonaniu zasługują na szczególną uwagę i wymagają długofalowej dyskusji środowiskowej. Wierzymy wreszcie, że Konferencja spełni także swoją rolę jako forum dla nawiązywania nowych kontaktów zawodowych i wymiany opinii, do czego już teraz chcielibyśmy Państwa serdecznie zachęcić.