Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Nagłówek strony archiwalnej konferencji 2010

 

Organizatorami konferencji są:

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
www.mrr.gov.pl

Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej - Krajowa Jednostka Oceny
Krajowa Krajowa Jednostka Oceny (KJO) zgodnie z Ustawą o Narodowym Planie Rozwoju (art. 58 ust. 1) odpowiada za ewaluację Narodowego Planu Rozwoju. KJO powstała w kwietniu 2004 r. jako Zespół ds. Oceny w ramach Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej Ministerstwa Gospodarki i Pracy. W chwili obecnej Krajowa Jednostka Oceny działa w ramach Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Główne zadania ww. Departamentu to formułowanie polityki rozwoju, wykonywanie zadań w zakresie koordynowania polityki strukturalnej, prezentacja stanowiska Polski w odniesieniu do polityki strukturalnej i polityki spójności Unii Europejskiej oraz przygotowywanie dokumentów programowych z zakresu polityki spójności.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
www.parp.gov.pl

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest Agencją rządową podlegającą Ministrowi Gospodarki. Powstała na mocy Ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Jej zadaniem jest zarządzanie funduszami pochodzącymi z budżetu państwa i Unii Europejskiej, przeznaczonymi na wspieranie przedsiębiorczości i rozwój zasobów ludzkich, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb małych i średnich przedsiębiorstw. PARP jest także jedną z instytucji odpowiedzialnych za wdrażanie działań finansowanych z Funduszy Strukturalnych. W strukturę organizacyjną Agencji wpisana jest jednostka odpowiedzialna za ewaluację wdrażanych przez PARP programów - jest nią Sekcja Ewaluacji w Zespole Koordynacji Wdrażania Programów.

Komitet organizacyjny konferencji:

Ze strony Ministerstwa Rozwoju Regionalnego:

dr Piotr Żuber - Krajowa Jednostka Oceny - Dyrektor Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej, MRR,

Stanisław Bienias - Krajowa Jednostka Oceny - Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej, MRR

Piotr Strzęboszewski - Krajowa Jednostka Oceny - Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej, MRR

 

Ze strony Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości:

Agnieszka Haber - Sekcja Ewaluacji - Zespół Koordynacji Wdrażania Programów, PARP

Jacek Pokorski - Sekcja Ewaluacji - Zespół Koordynacji Wdrażania Programów, PARP

Maciej Szałaj - Sekcja Ewaluacji - Zespół Koordynacji Wdrażania Programów, PARP

Rafał Trzciński - Sekcja Ewaluacji - Zespół Koordynacji Wdrażania Programów, PARP