Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Nagłówek strony archiwalnej konferencji 2010

 

Stanisław Bienias – Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz podyplomowych studiów z zakresu ewaluacji projektów na Uniwersytecie Warszawskim. Od sześciu lat pracuje w Departamencie Koordynacji Polityki Strukturalnej Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, od 2006 roku na stanowisku naczelnika Wydziału Ewaluacji (Krajowa Jednostka Oceny). Odpowiedzialny za realizację procesu ewaluacji na poziomie Narodowego Planu Rozwoju na lata 2004-2006 i Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013 oraz za koordynację procesu ewaluacji na poziomie programów operacyjnych realizowanych w latach 2004-2006 i 2007-2013. Reprezentuje Polskę w spotkaniach „Evaluation Network” w ramach Dyrekcji Generalnej do Spraw Regionalnych w Komisji Europejskiej, współpracuje z OECD i innymi instytucjami krajowymi i zagranicznymi. Prowadzi wykłady na studiach podyplomowych z zakresu ewaluacji, monitoringu i wskaźników. Współautor kilku publikacji w obszarze ewaluacji i funduszy strukturalnych.

Dorota Bortnowska – Zastępca Dyrektora Departamentu Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym. Odpowiedzialna za proces programowania (m.in. tworzenie dokumentów programowych) i wdrażania programów operacyjnych finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Kieruje i nadzoruje efektywność procesu ewaluacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

dr hab. Jacek Czaputowicz – dyrektor Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. Profesor w Collegium Civitas. Ukończył Foreign Service Programme, Oxford University (1992–1993) oraz International Training Course in Security Studies, Institute Universitaire de Hautes Etudes Internationales, Genewa (1994–1995), Visiting Fellow, European University Institute, Florence (2004).
W latach 70 i 80 uczestnik opozycji demokratycznej. Członek Komitetu Obywatelskiego przy przewodniczącym NSZZ „Solidarność" (1987–1990). W latach 1998-2006 zastępca Szefa Służby Cywilnej, w latach 2006-2008 Dyrektor Departamentu Strategii i Planowania Polityki Zagranicznej w MSZ. Członek Komitetu Sterującego Sieci Instytutów i Szkół Administracji Publicznej z Europy Centralnej i Wschodniej (NISPAcee) oraz Międzynarodowego Stowarzyszenia Szkół i Instytutów Administracji (IASIA).

Zbigniew Dynak – ekonomista, od 1999 roku jako dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego w Urzędzie Marszałkowskim we Wrocławiu; odpowiedzialny za koordynację wdrażania Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego oraz Regionalnej Strategii Innowacji, poprzez programy i projekty regionalne. Posiada duże doświadczenie w pracy w administracji m.in. jako podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów.

Prof. dr hab. Grzegorz Gorzelak – jest dyrektorem Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG) Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalista w zakresie polityki regionalnej, rozwoju regionalnego i lokalnego. Posiada szerokie doświadczenie w prowadzeniu i koordynacji badań naukowych. Kierownik licznych projektów badawczych krajowych oraz międzynarodowych: „Central and Eastern Europe 2000” (1991-1993), EXLINEA (2003-2005), SRDTOOLS (2005-2006), EUBORDERREGIONS (2010-2013), a także projektami ESPON ( „Społeczeństwo informacyjne” oraz obecnie TERCO). Doradca i konsultant rządu polskiego i ukraińskiego, samorządów lokalnych i regionalnych, Komisji Europejskiej, Banku Światowego. Redaktor naczelny kwartalnika „Studia Regionalne i Lokalne”. Autor, współautor i redaktor ponad 50 książek, w tym wielu opublikowanych przez światowe wydawnictwa, i ponad 250 artykułów i rozdziałów w książkach.

Izabela Grabowska – Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej na kierunkach: Metody Ilościowe i Systemy Informacyjne (specjalność: demografia) oraz Międzynarodowe Stosunki Ekonomiczne (specjalność: integracja europejska) oraz Programu Studiów Europejskich Uniwersytetu Południowej Danii. Obecnie doktorantka Instytutu Statystyki i Demografii Szkoły Głównej Handlowej. W Krajowym Ośrodku EFS pracuje od 2006 r., gdzie zajmowała się m.in. badaniami ewaluacyjnymi sieci Regionalnych Ośrodków EFS oraz działaniami wspierającymi Sieć. Od stycznia 2010 r. naczelniczka Krajowego Ośrodka EFS w Centrum Projektów Europejskich.

Krzysztof Gulda – ukończył studia na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego w 1993 oraz Podyplomowe Studium Własności Intelektualnej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w roku 2001. Od 2003 roku dyrektor w Ministerstwie Gospodarki odpowiedzialny za politykę innowacyjną, przemysłową, przedsiębiorczość i zrównoważony rozwój. Od lutego 2009 r. dyrektor Departamentu Strategii w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego odpowiedzialny za rozwój polityki naukowej, innowacyjnej i szkolnictwa wyższego.

dr hab. Tomasz Komornicki, prof. IGiPZ PAN – zastępca dyrektora Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk, Kierownik Zakładu Przestrzennego Zagospodarowania i Badań Regionalnych. Stopień naukowy doktora (1998) i doktora habilitowanego (2004) uzyskał w IGiPZ PAN. Uczestnik wielu projektów badawczych krajowych i międzynarodowych; kierownik pięciu projektów KBN/Ministerstwa Nauki; w 1996 roku zatrudniony w Institute fur Länderkunde w Lipsku; brał udział w 7 projektach w ramach sieci ESPON. Ponadto zatrudniony na etacie profesora nadzwyczajnego na Wydziale Nauk o Ziemi UMCS, członek prezydium Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania PAN, wiceprzewodniczący Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Geograficznego. W 2000 r. nagrodzony nagrodą naukową im. Eugeniusza Romera Wydziału Nauk o Ziemi i Nauk Górniczych PAN. W latach 2007-2009 członek Zespołu Ekspertów Naukowych przy Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, powołanym do opracowania projektu Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2008-2033. Dorobek naukowy obejmuje ponad 250 pozycji publikowanych, w tym autorstwo lub współautorstwo 9 publikacji zwartych.

dr Dieter Korczak – jest socjologiem i ekonomistą, a także założycielem i właścicielem GP Forschungsgruppe – instytutu badawczego nauk społecznych w Monachium w Niemczech. Od początku istnienia instytutu przeprowadził ponad 450 projektów badawczych. Do jego klientów należą: Wspólnoty Europejskie, niemieckie władze federalne i państwowe, krajowe i międzynarodowe przedsiębiorstwa, władze i wspólnoty lokalne. Do jego głównych obszarów badań i doradztwa należą: zdrowie, jakość życia, tendencje przyszłościowe, zachowania konsumenckie, rozwój zrównoważony oraz sprawiedliwość społeczna.
Opublikował pierwszą mapę jakości życia dla Niemiec, a także był ekspertem zaangażowanym w opracowanie oficjalnych raportów Władz Federalnych (Niemiec) oraz Bawarii dotyczących biedy i zamożności.
Jego firma prowadziła przez dwa lata kontrolę trendów (TIMESENSOR), analizującą różne rodzaje konsumenckich i społecznych tendencji. Dieter pisał i redagował publikacje o zróżnicowanej tematyce jak np. sny, nanotechnologia, manipulacja, umysł i emocje, waleczność, nowy świat, religia i karnawał i inne. Od 2007 Członek Zarządu ESOMAR, dyrektor interdyscyplinarnego towarzystwa psychologii stosowanej oraz członek Forum Użytkowników Finansowych Komisji Europejskiej. W październiku 2010 został wybrany Prezesem ESOMAR na kadencję 2011/2012.

prof. Dominika Maison – psycholog, doktor habilitowany, profesor UW, pracownik wydziału Psychologii. Prowadzi wykłady na temat psychologii reklamy, zachowań konsumenckich i badań marketingowych. Od początku lat 90. Zajmuje się badaniami marketingowymi . W 2005 roku założyła specjalizującą się w badnaiach jakościowych firmę badań marketingowych Dom Badawczy Maison. Cyklicznie prowadzi szkolenia dotyczące badań marketingowych i treningi dla moderatorów zogniskowanych wywiadów grupowych. W latach 2003-2008 była prezesem Polskiego Towarzystwa Badaczy Rynku i Opinii (PTBRiO), obecnie jest przedstawicielem ESOMAR na Polskę – największej międzynarodowej organizacji badań opinii i badań marketingowych (European Society for Opinion and Marketing Research). Autorka wielu publikacji, m. in. ksiażek Zogniskowane wywiady grupowe (2001) i Badania Marketingowe. Od teorii do praktyki (2007), redaktor i współautor książki Propaganda dobrych serc czyli rzecz o reklamie społecznej (2002).

dr Peter Martin – jest pracownikiem naukowym Centre for Comparative Social Surveys na City University of London od września 2009. Posiada dyplom magistra Psychologii Uniwersytetu w Bremie oraz magistra City University of London (Zaawansowane metody badań społecznych i statystyka). W 2010 r. uzyskał tytuł doktora Socjologii na Wydziale Socjologii City University of London. Jego rozprawa doktorska wykorzystująca podejście metodologiczne mix-mode dotyczyła współczesnych postaw rasistowskich w Wielkiej Brytanii. Będąc zainteresowanym zarówno metodami ilościowymi jak i jakościowymi, prowadził zajęcia z analizy danych statystycznych oraz metod badań społecznych na City University oraz South Bank University. Był również konsultantem ds. analizy danych ilościowych oraz prezentacji wyników statystycznych.

dr Marek Maziarz – językoznawca kwantytatywny, korpusowy i komputerowy, pracownik naukowy Zakładu Sztucznej Inteligencji Politechniki Wrocławskiej. Zajmuje się automatycznym przetwarzaniem języka polskiego. Koordynator zespołu lingwistów pracujących nad relacyjnym elektronicznym słownikiem polszczyzny. Studiował fizykę teoretyczną i filozofię. W unikalny sposób łączy wiedzę humanistyczną z umiejętnością matematycznego modelowania rzeczywistości. Współautor książki poświęconej analizie języka Funduszy Europejskich. Członek grupy badawczej opracowującej dla polszczyzny standard „Plain Language”.

dr Dariusz Nieć – doktor nauk ekonomicznych, założyciel i dyrektor Centrum Projektów Europejskich, absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych SGGW, wieloletni pracownik naukowy IERiGŻ i wykładowca podyplomowych studiów zarządzania projektami UE, od 2003 roku dyrektor Instytucji Zarządzających programami operacyjnymi przed i poakcesyjnymi w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, kierownik i uczestnik badań naukowych wykorzystujących w analizie współzależności zjawisk masowych dane jakościowe, popularyzator i praktyk w stosowaniu rozwiązań innowacyjnych w zarządzaniu strategicznym w administracji publicznej z wykorzystaniem metod badań jakościowych w procesach ewaluacyjnych organizacji, autor wielu publikacji popularno-naukowych.

prof. Katrin Niglas – profesor analizy danych, dr studiów nad edukacją na Uniwersytecie w Tallinie. Przez 15 lat prowadziła zajęcia z analizy danych i metod badawczych. Po uzyskaniu tytułu magistra i dyplomu nauczycielskiego w Estonii, rozpoczęła studia na Uniwersytecie w Cambridge, gdzie w 1999 r. uzyskała tytuł magistra badań nad edukacją. W swojej pracy doktorskiej, obronionej w 2004 r., skupiła się na współzastosowaniu metod jakościowych i ilościowych w badaniach nad edukacją. Temat ten nadal należy do jej głównych zainteresowań badawczych. Podczas swojej kariery naukowej brała udział w licznych projektach badawczych na polu studiów nad edukacją i nauk społecznych jako ekspert ds. metodologii i analizy danych. Z sukcesem kierowała międzynarodowymi projektami dotyczącymi sfery B+R. Katrin Niglas jest członkiem rady redakcyjnej Journal od Mixed Methods Research oraz International Journal of Multiple Research Aproaches.

dr Karol Olejniczak – jest doktorem nauk o zarządzaniu. Realizował szereg ewaluacji programów funduszy strukturalnych i przedakcesyjnych. Badania z zakresu analiz programów i polityk publicznych prowadził w Holandii, Wielkiej Brytanii, Irlandii a także w USA (stypendysta seminarium prof. Elinor Ostrom - Indiana University). Jest autorem szeregu publikacji i ekspertyz na temat ewaluacji interwencji publicznych. Jego głównymi polami zainteresowań naukowych są: zarządzanie wiedzą w sektorze publicznym, rozwój regionalny oraz współpraca terytorialna. Od 2008 roku dr Olejniczak jest kierownikiem merytorycznym Akademii Ewaluacji - elitarnych studiów podyplomowych dla urzędników administracji publicznej. Pracuje jako adiunkt w Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG) na Uniwersytecie Warszawskim. Jest także dyrektorem ds. Strategii i Rozwoju w firmie ewaluacyjnej EGO S.C

Konstancja Piątkowska – absolwentka Wydziału Psychologii na Uniwersytecie Warszawskim (specjalizacja w zakresie psychologii organizacji i pracy) oraz Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, obecnie doktorantka w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
W latach 1999-2002 pracowała jako konsultant w firmie doradczej, specjalizującej się w doradztwie personalnym i organizacyjnym. Po ukończeniu KSAP w kwietniu 2004 r. rozpoczęła pracę w Departamencie Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, na stanowisku związanym z monitoringiem i kontrolą projektów współfinansowanych z EFS. Od maja 2005 r. odpowiada za koordynację i monitorowanie wdrażania programów realizowanych w ramach Polityki Spójności UE w Polsce (początkowo jako Naczelnik Wydziału, a od 2007 r. na stanowisku Zastępcy Dyrektora Departamentu Koordynacji Wdrażania Funduszy UE w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego). Od 2006 r. prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Jest autorką opracowań dotyczących realizacji Polityki Spójności w Polsce oraz ekspertem w projektach współpracy międzynarodowej.

dr Tomasz Piekot – językoznawca i komunikolog, nauczyciel akademicki w Instytucie Filologii Polskiej UWr, autor książek „Dyskurs polskich wiadomości prasowych” i „Język w grupie społecznej” oraz współautor poradnika tworzenia tekstów użytkowych „Sztuka pisania” oraz poradnika dla autorów piszących o Funduszach Europejskich. Doświadczony badacz języka mediów i komunikacji wizualnej, edukator antydyskryminacyjny. Od kilku lat prowadzi na Uniwersytecie Wrocławskim zajęcia i warsztaty z komunikacji niewerbalnej i wizualnej, sztuki autoprezentacji i kreowania wizerunku, zarządzania grupą oraz warsztaty redagowania tekstów użytkowych, dziennikarskich i PR. Członek grupy badawczej opracowującej dla polszczyzny standard „Plain Language” (prosty język).

Krzysztof Polak – partner w firmie Semiotic Solutions Polska. Z wykształcenia kulturoznawca. Obecnie doktorant SWPS w Warszawie. Prowadzi regularne zajęcia z semiotyki marketingu w Collegium Civitas oraz warsztaty w PTBRiO, okazjonalne wykłady na uczelniach m.in. SWPS, Uniwersytet Lubelski. Autor wielu publikacji popularyzujących semiotykę w serwisach internetowych i pismach branżowych takich jak Marketing w Praktyce, Brief, Marketing przy Kawie. Prowadził wiele semiotycznych projektów badawczych m.in. dla marek Winiary, Żubr, Okocim, Orange, Heyah, Era, Pedigree, Lirene, Kent, Pall Mall, Triada.

Małgorzata Półtorak – z wykształcenia matematyk i psycholog. Zawodowo od ponad pięciu lat zajmuje się badaniami rynku i ich metodologią, ze szczególnym uwzględnieniem badań internetowych i badań reklamy. Obecnie na stanowisku Kierownika Działu Metodologii Gemius. W wolnym czasie i dla satysfakcji pisze doktorat z psychologii.

Jadwiga Przewłocka – badaczka rynku, socjolog, matematyk. Absolwentka socjologii na Uniwersytecie Warszawskim i matematyki na Uniwersytecie Paris 13. Badaniami online zajmuje się od pięciu lat, w tym czasie realizowała przede wszystkim projekty ilościowe z wykorzystaniem techniki CAWI, prowadziła też badania jakościowe (FGI online), analizy ruchu na witrynach oraz analizy skuteczności kampanii reklamowych online. Przez ostatni rok jako Starszy Badacz w Dziale Metodologii Gemius SA, firmy specjalizującej się w badaniach internetowych, zajmowała się rozwojem metodologii CAWI i opracowywaniem nowych internetowych produktów badawczych.

Agnieszka Rzeźnik – Senior Research Executive w Interaktywnym Instytucie Badań Rynkowych. Ukończyła socjologię na Uniwersytecie Rzeszowskim. Badaniami rynku zajmuje się od 2005. Początkowo specjalizowała się w badaniach ilościowych online, obecnie w Zespole Badań Jakościowych IIBR zajmuje się badaniami usability oraz realizacją wywiadów (FGI, IDI) online poświęconych zjawiskom internetowym, reklamie i użyteczności witryn internetowych.

Wojciech Szajnar – dyrektor Zespołu Instrumentów Szkoleniowych w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, gdzie zajmuje się dofinansowaniem szkoleń dla przedsiębiorców oraz studiów podyplomowych ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Odpowiedzialny za tworzenie strategii oraz planów działania Agencji w tym obszarze, za organizację konkursów, w tym opracowywanie kryteriów wyboru projektów oraz nadzór nad wdrażaniem projektów.

Arkadiusz Wódkowski – absolwent Uniwersytetu Warszawskiego Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych – WdiNP; absolwent Centrum Dziennikarstwa (spec.: prasa); Od roku 2008 prezes Polskiego Towarzystwa Badaczy Rynku i Opinii – jedynej w Polsce organizacji zrzeszającej badaczy opinii społecznych i marketingowych. Pierwszą pracę badawczą wykonał jako ankieter narodowego spisu powszechnego w 1988 roku (dwadzieścia lat doświadczeń). Współwłaściciel AMPS firmy zajmującej się badaniami marketingowymi. Specjalizuje się w badaniach jakości obsługi. Jest szefem projektów badawczych i głównym metodologiem firmy. Prowadzi szkolenia i warsztaty w firmie Questus i Polskim Towarzystwie Badaczy Rynku i Opinii. Gościnnie wykłada także w Szkole Głównej Handlowej. W badaniach marketingowych od 1990 roku; pracował jako ankieter, szef sieci ankieterów, łapacz na wywiady grupowe, autor analiz i raportów by stać się szefem projektów badawczych; obecnie jest konsultantem marketingowym; moderuje dyskusje grupowe. Jedyny w Polsce laureat nagrody Mercator za najlepszy referat w kategorii badania jakościowe.

dr Paweł Wójcik – doktor psychologii. Absolwent Wydziału Pedagogiki oraz Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego w latach 1988-1998. W latach 1991-1995 kierownik projektu, a następnie dyrektor badań w agencji badawczej DEMOSKOP. Od stycznia 1996 do czerwca 2008 roku członek zarządu IQS and QUANT Group. Od września 2008 wiceprezes agencji badań marketingowych 4P Research Mix. 20 lat doświadczeń w badaniach konsumentów. Specjalizuje się w badaniach motywacji konsumentów, badaniach psychograficznych oraz badaniach segmentacyjnych. Członek ESOMAR (Europejska Organizacja Badań Rynku i Opinii) i PTBRiO (Polskie Towarzystwo Badaczy Rynku i Opinii).

Małgorzata Wyczańska – absolwentka socjologii na Uniwersytecie Warszawskim oraz Nauk o Języku na Uniwersytecie Kartezjusza Paris 5. Badaniami rynku zajmuje się od 2007 roku, obecnie jako Research Team Manager w Interaktywnym Instytucie Badań Rynkowych, gdzie realizuje badania jakościowe online, badania użyteczności witryn internetowych oraz projekty etnograficzne, a także pracuje nad rozwojem metod badań online. Wcześniej pracowała m.in. w WYG International, gdzie była członkiem zespołu realizującego projekty z funduszu Phare.

Marzena Żurawicka – z wykształcenia kulturoznawca. Jej pierwsze doświadczenia zawodowe związane były z branżą reklamową i strategiami komunikacyjnymi. Obecnie partner w firmie badawczej Semiotic Solutions. Autorka publikacji popularyzujących semiotykę. Członek Polskiego Towarzystwa Badaczy Rynku i Opinii gdzie prowadzi również warsztaty semiotyczne. Prowadziła wiele semiotycznych projektów badawczych m.in. dla marek Winiary, Żubr, Okocim, Orange, Heyah, Era, Pedigree, Lirene, Kent, Pall Mall, Triada.