Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Nagłówek strony archiwalnej konferencji 2010

 

DZIEŃ PIERWSZY - 13 grudnia 2010 r.

09.30 - 10.00 Rejestracja uczestników

10.00 - 10.20 Otwarcie konferencji

Pan Jarosław Pawłowski - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego

Pani Bożena Lublińska-Kasprzak - Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

10.20 - 11.30 Wykłady plenarne

Przyszłość polityki spójności – V Raport Kohezyjny a wnioski z ewaluacji ex post KE
Veronica Gaffey - Acting Director, DG REGIO, Komisja Europejska

Polityka spójności w Polsce 2004-2006. Wnioski i rekomendacje z ewaluacji ex post Narodowy Plan Rozwoju 2004-2006
dr Piotr Żuber - Dyrektor Departamentu Polityki Strukturalnej, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

11.30 - 12.00 Przerwa kawowa

12.00 - 13.30 High level round – table discussion

Efektywna polityka rozwoju kraju – rola i kierunki interwencji dla polityki spójności po roku 2013

Moderacja - Jarosław Pawłowski - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego

Dyskutanci:
- Marek Kalupa, Dyrektor Departament Koordynacji Wdrażania Funduszy Unii Europejskiej, MRR
- Prof. Grzegorz Gorzelak, Centrum Studiów Regionalnych i Lokalnych EUROREG, UW
- Prof. John Bachtler, Dyrektor European Policies Research Centre
- Prof. Tomasz Komornicki, IGPZ PAN

13.30 - 14.30 Lunch

14.30 - 16.00 Panele dyskusyjne
Każdy panel poprzedzony prezentacją krótkiego podsumowania wyników ewaluacji ex post dla danego obszaru
(w formie issue paper)

Panel I
Człowiek – najlepsza inwestycja?
Panel II
Nowoczesne i konkurencyjne przedsiębiorstwa – zadanie dla polityki spójności
Panel III
Działania administracji publicznej – bariera rozwojowa?Moderator: Dorota Bortnowska
Zastępca Dyrektora Departamentu Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym MRR
Moderator: Aneta Wilmańska
Zastępca Prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
Moderator: Stanisław Bienias
Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej Ministerstwo Rozwoju RegionalnegoPaneliści Paneliści Paneliści
Prof. Urszula Sztanderska, Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych
dr Agnieszka Chłoń-Domińczak
dr Ewa Kusideł, Uniwersytet Łódzki
Anna Świebocka-Nerkowska, Dyrektor Zespołu Rozwoju Zasobów Ludzkich Polska Agencja Rozwoju Przedsiebiorczości
Krzysztof Gulda, Dyrektor Departamentu Strategii MNiSW
Agnieszka Kręcisz-Borowiec, Zastępca Dyrektora Departamentu Zarządzania Programami Konkurencyjności i Innowacyjności MRR (do potwierdzenia)
Julian Zawistowski, Instytut Badań Strukturalnych
Konstancja Piątkowska, Zastępca Dyrektora Departamentu Koordynacja Wdrażania Funduszy Europejskich, MRR
dr Karol Olejniczak Centrum Studiów Regionalnych i Lokalnych EUROREG, UW
Prof. Jacek Czaputowicz, Dyrektor Krajowej Szkoły Administracji Publicznej
Zbigniew Dynak, Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego UMW

16.15 Zakończenie pierwszego dnia konferencjiDZIEŃ DRUGI - 14 grudnia 2010 r. - NOWE TRENDY W BADANIACH EWALUACYJNYCH

09.30 - 10.00 Rejestracja uczestników

10.00 - 10.10 Otwarcie drugiego dnia konferencji


Pani Bożena Lublińska-Kasprzak - Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

10.10 - 10.25 Podsumowanie pierwszego dnia konferencji

10.25 - 11.10 Wykład plenarny

Współczesne trendy w badaniach społecznych i marketingowych

dr Dieter Korczak - Prezydent ESOMAR

11.10 - 11.40 Przerwa kawowa

11.40 - 14.00 Panele dyskusyjne

Panel I
Miejsce ewaluacji w dyskursie medialnym
Panel II
Badania jakościowe wobec potrzeb informacyjnych współczesnych instytucji
Panel III
Badania ilościowe – precyzja, szacowanie w dobie kryzysu reprezentatywnościModerator: Paweł Sołtys
Moderator: Jakub Antoszewski
Millward Brown SMG KRC
Moderator: prof. Jarosław Górniak
Uniwersytet JagiellońskiPrezentacja wyników ekspertyzy językoznawczej pt. „Język raportów ewaluacyjnych”
dr Marek Maziarz, Politechnika Wrocławska, dr Tomasz Piekot, Uniwersytet Wrocławski, Zespół prof. Jana Miodka
Zastosowanie metody Mystery Shopper w ewaluacji organizacji publicznych i pozarządowych
Arkadiusz Wódkowski, Prezes PTBRiO
dr Dariusz Nieć, Izabela Grabowska, Centrum Projektów Europejskich
Podejście mieszane (mixed mode) – możliwości i ograniczenia
dr Peter Martin, City University of London
Semiotyka ewaluacji vs. Semiotyka mediów
Krzysztof Polak,
Marzena Żurawicka–Koczan,
Semiotic Solutions
Techniki projekcyjne w badaniach ewaluacyjnych
prof. Dominika Maison, Uniwersytet Warszawski
Podejscia mieszane – przyczynek do modelu „piątej generacji” badań ewaluacyjnych
dr Katrin Niglas, Tallinn University
Prasa a badania ewaluacyjne
dr Karol Olejniczak, Uniwersytet Warszawski
Internetowe badania fokusowe
Małgorzata Wyczańska, Agnieszka Rzeźnik, Interaktywny Instytut Badań Rynkowych
Wyzwania badań ilościowych online
Jadwiga Przewłocka, Małgorzata Półtorak, GEMIUS
Dyskusja panelowa
z udziałem dziennikarzy

Robert Lidke - Polskie Radio
Konrad Niklewicz - Gazeta Wyborcza
Artur Osiecki - Rzeczpospolita
Nowe spojrzenie na stare techniki badań
Wojciech Szajnar, PARP
Zespół Instrumentów Szkoleniowych
Projekcja jako metoda pozyskiwania danych ilościowych
dr Paweł Wójcik, 4P Research Mix Sp. z o.o.

14.00 - 14.30 Przerwa kawowa

14.30 - 15.00 Sesja podsumowująca

15.00 - 15.10 Podsumowanie i zamknięcie drugiego dnia konferencji

15.10 Lunch