Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Nagłówek strony archiwalnej konferencji 2012

VIII Konferencja Ewaluacyjna

Tematyka tegorocznej VIII Konferencji Ewaluacyjnej związana jest z okresem przejściowym pomiędzy obecną a następną perspektywą finansową polityki spójności. Kluczowe wyzwanie w nowym okresie programowania stanowić będzie odpowiednie wkomponowanie badań ewaluacyjnych w procesy rządzenia oraz dalsze wzmacnianie potencjału ewaluacyjnego instytucji publicznych i ich partnerów. Krajowa Jednostka Oceny prowadzi obecnie zaawansowane prace nad kształtem nowego systemu ewaluacji. Konferencja będzie unikalną okazją dla dyskusji nad proponowanymi rozwiązaniami.

Odrębny wątek tegorocznej debaty poświęcony zostanie osadzeniu ewaluacji w szerszym kontekście systemu polityk publicznych. Szczególny akcent położony będzie na poszukiwaniu rozwiązań wzmacniających wykorzystanie wyników ewaluacji w procesach decyzyjnych oraz bieżącym zarządzaniu interwencjami. Aspekty systemowe obejmować będą obszar funduszy europejskich, jak również polityki krajowe. Podjęta zostanie także kwestia powiązania ewaluacji z terytorialnym wymiarem polityki rozwoju.

Tematyka drugiego dnia konferencji dedykowana będzie problemom metodologicznym. Zagadnienie wiodące stanowić będą nurty wskazywane przez Komisję Europejską jako priorytetowe dla rzetelności i wiarygodności badań ewaluacyjnych, a więc zastosowanie w ewaluacji tzw. metod kontrfaktycznych oraz propagowanie ewaluacji opartej na teorii (theory-based evaluation). Wymienione nurty będą dyskutowane w kontekście prognozowania efektów oraz programowania interwencji, co w stanowić ma przyczynek do projektowania nieodległych ewaluacji ex-ante nowych programów operacyjnych. Blok metodologiczny zostanie ponadto uzupełniony sesją poświęconą metodom jakościowym oraz ich roli w kształtowaniu praktyki evidence-based policy.