Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Nagłówek strony archiwalnej konferencji 2012

 

Attila Béres Attila Béres jest zastępcą szefa Centralnego Departamentu Monitoringu w Węgierskiej Narodowej Agencji Rozwoju (Hungarian National Development Agency). Posiada tytuł magistra ekonomii teoretycznej Corvinus University w Budapeszcie oraz MBA Central European University. Jest ekonomistą oraz ekspertem w dziedzinie monitoringu i ewaluacji programów finansowanych z Funduszy Europejskich.
Stanisław Bienias Od 2004 roku pracuje w Krajowej Jednostce Oceny w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. W 2006 r. Został naczelnikiem KJO. Był odpowiedzialny za organizację procesu ewaluacji Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 oraz Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013. Ponadto, koordynował prace ponad 50 jednostek ewaluacyjnych w systemie programów operacyjnych oraz był odpowiedzialny za wzmacnianie kultury ewaluacyjnej w administracji publicznej.

W ramach swojego doświadczenia brał udział w przygotowaniu ponad 100 badań ewaluacyjnych oraz kilkudziesięciu konferencji i szkoleń. Stanisław Bienias reprezentuje Polskę na spotkaniach DG REGIO Evaluation Network. Prowadzi wykłady dotyczące ewaluacji, monitoringu oraz wskaźników w Szkole Głównej Handlowej, na Uniwersytecie Warszawskim oraz Akademii Europejskiej w Berlinie.
dr Philip Davies Dr Davies jest szefem londyńskiego biura 3ie (Międzynarodowej Inicjatywy na Rzecz Oceny Oddziaływania). Jest odpowiedzialny za Program Systematic Review oraz reprezentuje 3ie w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce.

Zanim zaczął pracować dla 3ie, dr Davies pełnił funkcję Dyrektora Wykonawczego w Oxford Evidentia, firmie konsultingowej, która specjalizuje się w analizie polityk publicznych, monitoringu i ewaluacji oraz transferze wiedzy. Od 2000 do 2007 dr Davies pracował jako starszy urzędnik w Kancelarii Rady Ministrów oraz w Ministerstwie Skarbu, gdzie był odpowiedzialny za analizy i ewaluacje polityk. Wcześniej zatrudniony był jako wykładowca w zakresie nauk społecznych i politycznych na Uniwersytecie w Oxfordzie, wykładał również na Uniwersytecie w Aberdeen oraz na University of California w San Diego.

Dr Davies ma bogate doświadczenie w dziedzinach: zdrowia i opieki zdrowotnej, edukacji, opieki społecznej, przestępczości i wymiaru sprawiedliwości oraz rozwoju międzynarodowego.
Maciej Drozd Maciej Drozd kieruje jednostką odpowiedzialną za weryfikację ocen skutków regulacji w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Wcześniej kierował projektami analitycznymi z zakresu zarządzania publicznego, ochrony zdrowia i ubezpieczeń społecznych. Pracował także w sektorze prywatnym, w oddziale polskim i francuskim firmy doradczej A.T. Kearney. Absolwent studium specjalistycznego z zakresu ekonomii i administracji publicznej na Uniwersytecie Columbia w Nowym Jorku, jak również National University w Singapurze, Szkoły Głównej Handlowej oraz Institut d’ Etudes Politiques w Paryżu.
Prof. Kazimierz W. Frieske Kazimierz W. Frieske jest uczniem Adama Podgóreckiego. W Uniwersytecie Warszawskim kieruje Zakładem Problemów Społecznych i Planowania Społecznego WFiS zaś w Instytucie Pracy i Spraw Socjalnych Zakładem Zbiorowych Stosunków Pracy. Obecnie kieruje też pracami IPiSS. Podstawowy obszar jego prac badawczych to problematyka socjologii stosowanej. W ramach tej problematyki prowadził w ostatnich latach kilka badań nad procesami marginalizacji społecznej oraz czynnikami wyznaczającymi efektywność programów społecznej reintegracji, ostatnio zaś interesował się problematyką tzw. 'underemployment', wcześniej zaś zajmował się zagadnieniami wykorzystania wiedzy naukowej dla rozwiązywania rozmaitych problemów życia zbiorowego Jego zainteresowanie dynamiką stosunków pracy w Polsce przyniosło kilka prac empirycznych poświęconych instytucjom dialogu społecznego, takich, jak Rady Zatrudnienia, Trójstronna Komisja ds. Społeczno-Gospodarczych oraz czynnikami kształtującymi strukturę przetargu zbiorowego. Autor kilku książek i ponad 70 prac naukowych publikowanych w pracach zbiorowych i czasopismach naukowych. Od kilkunastu lat kieruje redakcją miesięcznika „Polityka Społeczna”.
Daniel Fujiwara Daniel Fujiwara jest starszym ekonomistą w Kancelarii Rady Ministrów Wielkiej Brytanii oraz badaczem w London School of Economics and Political Science (LSE). Pełni funkcję głównego doradcy Rządu Brytyjskiego w sprawach technik wyceny dóbr nierynkowych oraz analizy kosztów i korzyści, a także kieruje analizami ekonometrycznymi danych dotyczących poziomu życia w Wielkiej Brytanii wykonywanymi dla Narodowego Biura Statystycznego. Jest autorem poradników dla Rządu Brytyjskiego dotyczących ewaluacji, w tym współautorem najnowszej wersji Zielonej Księgi Ministerstwa Skarbu (2011).

W przeszłości Daniel Fujiwara był odpowiedzialny za analizy kosztów i korzyści w Departamencie Pracy i Emerytur. W latach 2007-2009 był Starszym Ekonomistą w ministerstwie Finansów Tanzanii, gdzie prowadził dla Banku Światowego i ONZ ewaluacje projektów w ramach Milenijnych Celów Rozwoju. Obecnie kończy rozprawę doktorską z dziedziny nauk behawioralnych w LSE, a jego głównymi polami zainteresowania są teorie mikroekonomiczne, ekonometria, psychologia poznawcza i neurobiologia oraz aplikacja tych nauk do ewaluacji polityk. Dodatkowo jest recenzentem kilku czasopism akademickich.
dr Maciej Gajewski Wspólnik i ekspert w firmie doradczej Policy & Action Group Uniconsult Sp. z o.o. Specjalizuje się w doradztwie dotyczącym aspektów ekonomicznych tworzenia i funkcjonowania instrumentów inżynierii finansowej oraz w ocenie efektywności rozwiązań, wspomagających dostęp sektora małych i średnich przedsiębiorstw do zewnętrznych źródeł finansowania (o charakterze dłużnym oraz kapitału udziałowego). Uczestnik, w roli eksperta lub kierownika projektu, szeregu badań ewaluacyjnych, a także autor publikacji, dotyczących funkcjonowania inżynierii finansowej w Polsce i za granicą.
dr Jerzy Głuszyński Doktor socjologii. Ekspert w zakresie badań społecznych i społeczno-gospodarczych. Lider firm i zespołów badawczych z trzydziestopięcioletnią praktyką zdobytą w różnego typu instytucjach. Współzałożyciel i wieloletni wiceprezes Pentor Research International S.A. Członek wielu zespołów doradczych i konsultacyjnych: analizy i oceny społeczno-ekonomicznej sytuacji kraju, udział w opracowaniu planów strategicznych rządów, w tym w obszarze integracji europejskiej, prywatyzacji, rozwoju naukowo-technologicznego, rozwiązywania problemów społecznych. Zastępca Kierownika Przedsięwzięcia Narodowy Program Foresight Polska 2020. Współorganizator i wieloletni prezes lub członek władz branżowych organizacji badawczych: Polskiego Towarzystwa Badaczy Rynku i Opinii oraz Organizacji Firm Badania Rynku i Opinii oraz organizacji samorządu gospodarczego (m.in. wiceprezes Izby Przemysłowo-Handlowej Inwestorów Zagranicznych). Obecnie pracuje w Instytucie Badawczym ProPublicum.
Prof. Jarosław Górniak Doktor habilitowany, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Jagiellońskiego, dziekan Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, kierownik Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, kierownik Zakładu Socjologii Gospodarki, Edukacji i Metod Badań Społecznych Instytutu Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Specjalista w zakresie metod badań społecznych, analizy danych, analizy polityk publicznych i ewaluacji. Honorowy członek Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego.
Prof. Janusz T. Hryniewicz Pracuje w Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG). Autor 201 publikacji naukowych. Prowadzi badania z zakresu zarządzania, socjologii gospodarki oraz studiów regionalnych a także wielokulturowości. Główne pola badawcze to badania nad przedsiębiorstwami oraz zarządzaniem wiedzą w administracji publicznej. Ostatnio realizuje badania poświęcone systemom politycznym i ich związkowi z sytuacją gospodarczą w państwach Europy Środkowo – Wschodniej.

Najważniejsze publikacje: Polityczny i kulturowy kontekst rozwoju gospodarczego, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2004, ss. 371. Stosunki pracy w polskich organizacjach, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2007, ss. 301.
Prof. Jochen Kluve Jochen Kluve od 2011 roku pełni funkcję profesora Ekonomiki Pracy na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie. Studiował ekonomię w Heidelbergu, Dublinie i Amsterdamie, w 2002 został doktorem Uniwersytetu w Heidelbergu, następnie został zatrudniony jako pracownik naukowy na Uniwersytecie w Berkeley. Od 2003 roku pracuje dla RWI (Rheinisch-Westfälisches Institut), instytutu zajmującego sie badaniami ekonomicznymi, z siedzibą w Essen, gdzie zajmował stanowiska szefa jednostki zajmującej się badaniami rynku pracy oraz od 2007 – szefa oddziału w Berlinie. Jego badania skupiają się na ewaluacji polityk rynku pracy, a główne zainteresowania badawcze to: metody oceny wpływu i ich zastosowanie w programach edukacyjnych i szkoleniowych, zarówno w krajach rozwiniętych, jak i rozwijających się/rynkach wschodzących. Brał udział w projektach badawczych np. dla kilku ministerstw niemieckich, Komisji Europejskiej, Banku Światowego czy Międzyamerykańskiego Banku Rozwoju. Jego prace były publikowane w wielu czasopismach naukowych, takich jak: The Economic Journal, Labour Economics, The Journal of Development Effectiveness oraz The Journal of the Royal Statistical Society (Series A).
Tomasz Konieczny Zastępca dyrektora Biura Dyrektora Generalnego w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, nadzorujący postępowania o udzielenie zamówień publicznych. Ukończył wydział prawa Uniwersytetu Łódzkiego, broniąc pracę magisterską z zakresu przestępstw gospodarczych – wyłudzenia instrumentów finansowych, w tym zamówienia publicznego. Absolwent podyplomowych studiów Uniwersytetu Warszawskiego z zakresu ekonomii i zarządzania w działalności gospodarczej. W 2010 r. ukończył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie oraz uzyskał wpis na listę radców prawnych. Kierował wydziałem organizacyjno-prawnym w Ministerstwie Skarbu Państwa, biorąc udział w opracowaniu wewnętrznych regulacji prawnych dotyczących m.in. procedur udzielania zamówień publicznych. Autor obowiązującej w Ministerstwie Skarbu Państwa wewnętrznej polityki wspierania pozytywnych relacji pracowniczych, dotyczącej przeciwdziałania potencjalnym negatywnym zjawiskom mobbingu oraz budowania sprzyjającego środowiska pracy i przyjaznych relacji międzyludzkich w Ministerstwie. Odpowiedzialny za wdrożenie w MSP regulacji dotyczących systemu kontroli zarządczej. Specjalizacja w zakresie prawa cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem umów w obrocie gospodarczym. Reprezentował zamawiających w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz Sądem Okręgowym w Warszawie, w związku z prowadzonymi postępowaniami o zamówienie publiczne, a także przedsiębiorców w postępowaniach procesowych w sprawach gospodarczych. Członek zespołu ds. oceny skutków regulacji w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego.
Piotr Krasuski Zastępca Dyrektora Departamentu Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego odpowiadający m. in. za ewaluację realizacji Programu Operacyjnegom Kapitał Ludzki na szczeblu Instytucji Zarządzającej oraz koordynację działań ewaluacyjnych prowadzonych przez inne instytucje realizujące ten Program. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego na kierunkach: socjologia oraz stosunki międzynarodowe - integracja europejska. Od 9 lat zajmuje się programowaniem i wdrażaniem Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce - najpierw w Ministerstwie Edukacji Narodowej w ramach SPO Rozwój Zasobów Ludzkich, a następnie w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego w ramach PO Kapitał Ludzki.
dr Vladimír Kváča Doktor studiów nad rozwojem Uniwersytetu Ekonomicznego w Pradze. Po ukończeniu studiów oraz stażu w Komisji Europejskiej (EuropeAid) w 2007 podjął pracę w Departamencie Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym w czeskim Ministerstwie Pracy i Spraw Socjalnych. Początkowo pełnił funkcję menadżera programu EQUAL, następnie został kierownikiem jednostki ewaluacyjnej, a od 2011 r. jest dyrektorem generalnym Sekcji Funduszy Europejskich. Jest odpowiedzialny za Instytucję Zarządzającą Programem Operacyjnym Zasoby Ludzkie i Zatrudnienie (EFS) oraz Instytucję Pośredniczącą Zintegrowanego Programu Operacyjnego (EFRR). Jednocześnie, pełni funkcję adiunkta w Centrum Studiów Międzynarodowych im. Masaryka na Uniwersytecie Ekonomicznym w Pradze. Jako członek Czeskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego oraz absolwent licznych szkół letnich i zimowych dotyczących ewaluacji stara się działać na rzecz wdrażania zasad evidence-based policy w procesie implementacji Funduszy Strukturalnych w Czechach.
Bartosz Ledzion Ekonomista, absolwent Akademii Leona Koźmińskiego, ze specjalizacją w zarządzaniu. Od 4 lat jest dyrektorem zarządzającym w firmie EGO S.C. Posiada 9 letnie doświadczenie w realizacji kilkudziesięciu projektów badawczych i doradczych na zlecenie jednostek administracji publicznej. Specjalizuje się w badaniach o charakterze procesowym, ewaluacjach potencjału instytucjonalnego oraz audytach organizacyjnych w jednostkach administracji publicznej. Od 6 lat prowadzi wykłady i warsztaty z zakresu ewaluacji na studiach podyplomowych prowadzonych przez Akademię Leona Koźmińskiego oraz Uniwersytet Warszawski. Jest autorem szeregu publikacji i ekspertyz z dziedziny rozwoju regionalnego i badań ewaluacyjnych.
Radomir Matczak Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Absolwent Politechniki Gdańskiej (Wydział Zarządzania i Ekonomii, 1999). Ma 12 lat doświadczeń w administracji publicznej (Rządowe Centrum Studiów Strategicznych, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego). Zajmuje się zagadnieniami planowania strategicznego i programowania interwencji na poziomie regionalnym.
Prof. Krzysztof Obłój Jest znanym specjalistą z zakresu zarządzania strategicznego i międzynarodowego. Wykłada na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Akademii L. Koźmińskiego oraz w renomowanych szkołach biznesu, m.in. University of Illinois, ESCP-EAP, Henley Business School, Bled School of Management, Sun Yat-sen University. Jego książki są publikowane w USA i Europie (m. in. Managing Across Cultures, London 1996; Strategy in Transition, Oxford 2005, Contemporary Corporate Strategy: Global Perspective, London 2007), a artykuły naukowe m.in. w Entrepreneurship: Theory and Practice, Journal of Organizational Change Management, International Human Resource Management. Trzy książki wydane w Polsce : Strategia sukcesu firmy (2005), Strategia organizacji: w poszukiwaniu trwałej przewagi konkurencyjnej (2007), oraz Pasja i dyscyplina strategii (2010), stały się bestsellerami na polskim rynku. Profesor Krzysztof Obłój jest znanym doradcą polskich i międzynarodowych firm. Jest członkiem rad nadzorczych Prochem S.A., Impel SA, Alior Bank SA.
dr Karol Olejniczak Karol Olejniczak jest doktorem nauk o zarządzaniu, stypendystą seminarium prof. Elinor Ostrom - Indiana University (2006 r.) oraz stypendystą Fundacji Kościuszkowskiej na George Washington University (2011-2012). Jego głównymi polami zainteresowań naukowych są: organizacyjne uczenie się w sektorze publicznym, rozwój regionalny oraz współpraca terytorialna.
Dr Olejniczak realizował szereg ewaluacji funduszy strukturalnych. Badania z zakresu zarządzania w sektorze publicznym prowadził w Polsce, Holandii, Wielkiej Brytanii, Irlandii a także w USA. Jest autorem publikacji i ekspertyz na temat ewaluacji interwencji publicznych.
Od 2008 roku jest kierownikiem merytorycznym Akademii Ewaluacji - elitarnych studiów podyplomowych dla urzędników administracji publicznej. Od 2010 roku kieruje innowacyjnym projektem testującym "Ministerstwa Uczące Się" (www.mus.edu.pl).
Dr Olejniczak pracuje jako adiunkt w Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG) na Uniwersytecie Warszawskim. Jest także dyrektorem ds. Strategii i Rozwoju w firmie ewaluacyjnej EGO s.c.
dr Tomasz Piekot Językoznawca i komunikolog, trener komunikacji interpersonalnej i społecznej, nauczyciel akademicki w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, autor książek Dyskurs polskich wiadomości prasowych i Język w grupie społecznej, współautor poradnika dla autorów tekstów użytkowych (Sztuka pisania) oraz poradnika dla urzędników i dziennikarzy piszących o funduszach europejskich. Kierownik Pracowni Prostej Polszczyzny UWr i redaktor czasopisma naukowego „Oblicza Komunikacji”.
Jerzy Pieróg Adwokat i radca prawny, prowadzi Kancelarię Prawną Jerzy T. Pieróg, specjalizującą się w prawie zamówień publicznych. Pierwszy dyrektor biura wdrażającego i nadzorującego arbitraż w Urzędzie Zamówień Publicznych. W latach 1995-2004 arbiter z listy Prezesa UZP, wielokrotnie przewodniczył składom orzekającym w sprawach zamówień publicznych. Ekspert sejmowych komisji kilku kadencji w pracach nad przepisami dotyczącymi zamówień publicznych. Wieloletni wykładowca zamówień publicznych m. in. w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej i w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Autor wielu publikacji, w tym mającego już 11 wydań Komentarza do ustawy Prawo zamówień publicznych, wydawanego przez Wydawnictwo CH Beck.
W maju 2012 roku wskazany został na pierwszej pozycji pośród prawników działających w dziedzinie zamówień publicznych w corocznym międzynarodowym rankingu prawników i firm prawniczych Chambers Europe 2012. Ponadto został określony w ww. rankingu jako jeden z prominentnych specjalistów Prawa zamówień publicznych, z niezrównanym doświadczeniem w tej dziedzinie.
dr Marcin Poprawa Językoznawca, nauczyciel akademicki w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, autor książki „Telewizyjne debaty polityków jako przykład dyskursu publicznego” (2009) oraz współredaktor czasopisma „Oblicza Komunikacji”. Badacz języka polityki, mediów i współczesnej komunikacji publicznej i instytucjonalnej.
Jacek Sadowy Prezes Urzędu Zamówień Publicznych. Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz studia na Wydziale Politologii tej samej uczelni.Od 2000 r. pracownik Urzędu Zamówień Publicznych, od 2003 r. Naczelnik Wydziału Opinii Prawnych, Orzecznictwa i Spraw Sądowych, w tym czasie pełnił również obowiązki Dyrektora Departamentu Prawnego. W okresie listopad 2007 r. – luty 2008 r. Kierownik Działu Obsługi Prawnej w Fundacji „Fundusz Współpracy”. Od 2005 r. - urzędnik służby cywilnej.

Ekspert w dziedzinie zamówień publicznych. Autor licznych opinii oraz publikacji poświęconych zamówieniom publicznym, m.in. podręcznika „Prawo zamówień publicznych – zarys wykładu.”. Wykładowca szkół wyższych m.in. Podyplomowego Studium Zamówień Publicznych Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz uczestnik szeregu konferencji, seminariów i szkoleń z zakresu zamówień publicznych.
Antonella
Schulte-Braucks
Przewodniczy jednostce ewaluacyjnej Dyrekcji Generalnej ds Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego KE, która odpowiedzialna jest za: planowanie, koordynację i raportowanie w obszarze ewaluacji i ocen oddziaływania wykonywanych dla DG, wspieranie jednostek operacyjnych DG w przygotowywaniu oraz zarządzaniu ewaluacjami, uruchamianie i zarządzanie ewaluacjami Europejskiego Funduszu Społecznego oraz innymi przekrojowymi ewaluacjami, dostarczanie informacji nt. ewaluacji krajom Członkowskim, szczególnie w obszarze programów finansowanych z EFS oraz wsparcie jednostek operacyjnych DG w przygotowywaniu ocen oddziaływania.

W ramach swojej kariery w Komisji Antonella Schulte-Braucks zajmowała się również: zagadnieniami równości szans, politykami wsparcia osób niepełnosprawnych oraz zarządzaniem EFS. Wcześniej jako pracownik Instytutu Międzynarodowego Prawa Publicznego zajmowała się glównie Międzynarodowym Prawem Ochrony Środowiska. Posiada dyplom prawnika Uniwersytetu w Rzymie oraz LLM Uniwersytetu Michigan, Ann Arbor.
Prof. Michael Scriven Dr Michael Scriven ukończył studia licencjackie w dziedzinie matematyki oraz magisterskie w dziedzinie matematyki i filozofii na Uniwersytecie w Melbourne. Posiada tytuł doktora filozofii Uniwersytetu w Oxfordzie. Dr Scriven obecnie pełni funkcję profesora psychologii w Claremont Graduate University oraz starszego adiunkta na Western Michigan University. Jest wykładowcą akademickim od ponad 60 lat. Wykładał na takich uczelniach jak Berkeley, Minnesota, Swarthmore College, Western Michigan w USA, Uniwersytecie w Auckland w Nowej Zelandii, University of Western Australia oraz Stanford i Harvard. Dr Scriven był członkiem ponad 40 redakcji i komitetów redakcyjnych, opublikował ponad 450 artykułów naukowych z 11 różnych dyscyplin, z czego około 100 dotyczyło ewaluacji, a także wydał kilka książek.
Kamil Valica Kamil Valica jest zatrudniony w jednostce ewaluacyjnej Dyrekcji Generalnej ds Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego KE. Jest zaangażowany w przygotowanie kolejnego okresu programowania 2014-2020, w szczególności zajmuje się ewaluacją ex-ant, wskaźnikami oraz oceną wpływu opartą na stanach kontrfaktycznych. Wcześniej pracował dla firmy DFV CR w Pradze, gdzie zajmował się ewaluacjami programów finansowanych z funduszy unijnych (EFRROW, EFRR i EFS), w tym także badaniami terenowymi. Posiada tytuł magistra europeistyki Instytutu Nauk Politycznych (IEP), gdzie ukończył specjalistyczny kurs ewaluacji unijnych polityk, programów i projektów.
Prof. Michael Wiseman Prof. Michael Wiseman jest profesorem polityk publicznych, administracji i ekonomii na George Washington University w Waszyngtonie. W trakcie swojej kariery naukowej przez 18 lat był profesorem ekonomii na Uniwersytecie w Berkeley oraz profesorem spraw publicznych na Uniwersytecie Madison w Wisconsin. Praca naukowa na trzech różnych wydziałach George Washington University odzwierciedla zainteresowanie prof. Wisemana politykami publicznymi, zarówno z punktu widzenia ich tworzenia, jak i zarządzania nimi (w tym ewaluacji). W ostatnich latach prof. Wiseman pełnił funkcję konsultanta ds. ewaluacji dla instytucji, takich jak: Biuro Świadczeń Socjalnych ds. Polityk Emerytalnych i Integracji Osób Niepełnosprawnych (US Social Security Administration’s Office of Retirement and Disability Policy), Biuro Pomocy Rodzinom w Wydziale Dzieci i Rodzin Ministerstwa Zdrowia i Usług Społecznych (Office of Family Assistance in the Administration for Children and Families of the US Department of Health and Human Services) Centrum Badań Ekonomicznych Ministerstwa Rolnictwa (Economic Research Service),bKomisja Europejska, OECD, brytyjski Departament Pracy i Emerytur oraz firmy specjalizujące się w eksperymentach w dziedzinie polityki społecznej oraz w ewaluacji. Jest autorem szeregu opracowań w dziedzinie rozwoju regionalnego, polityki społecznej, zarządzania publicznego oraz ewaluacji programów.
Mateusz Zmyślony Założyciel i Dyrektor Kreatywny Grupy ESKADRA, jednej z najstarszych i najczęściej nagradzanych polskich firm zajmujących się marketingiem. Autor wielu strategii komunikacyjnych miast i regionów, m.in. województwa Śląskiego (Pozytywna Energia), Krakowa i Warszawy. Trener w dziedzinie „Sztuka Prezentacji”, autor ponad 100 publikacji z dziedziny komunikacji marketingowej. Wykładowca m.in. AGH i WSE im. Tischnera w Krakowie, Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Wielokrotny laureat m.in. „Złotych Spinaczy”, „Globe Awards”, „Golden Arrow”, „EFFIE Award” i „Kreatury”. Uczestnik trans-afrykańskiej ekspedycji GloBall 2012.
dr Piotr Żuber Ukończył Wydział Geografii i Studiów Regionalnych na Uniwersytecie Warszawskim. Jest doktorem ekonomii w Szkole Głównej Handlowej. Pracuje na stanowisku dyrektora Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej MRR. Był odpowiedzialny za koordynację wdrażania NPR w latach 2004-2006 i NSRO w latach 2007-2013. Uczestniczy w licznych pracach dotyczących planowania strategicznego w zakresie polityki regionalnej oraz programowania polityki strukturalnej po 2013 roku. Od 2009 roku jest członkiem europejskiej grupy eksperckiej High-Level Group zajmującej się m.in. przyszłością polityki spójności po 2013. Jest autorem wielu publikacji dotyczących polityki regionalnej w Polsce, MŚP w polityce regionalnej, polityki spójności, itd.