Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Nagłówek strony archiwalnej konferencji 2015

PRELEGENCI

 

Dr Tarek Azzam
Claremont Graduate University

Tarek Azzam jest adiunktem w dziedzinie ewaluacji i metod stosowanych, a także zastępcą dyrektora Centrum Ewaluacji na Claremont Graduate University. Zainteresowania badawcze dr Azzama skupiają się na rozwoju nowych podejść metodologicznych, które odpowiadają na potrzeby badawcze złożonej rzeczywistości. Metody te stanowią odpowiedź na logistyczne, polityczne i techniczne wyzwania, z jakimi zderzają się ewaluatorzy w praktyce. Celem jego pracy jest zwiększenie wiarygodności przeprowadzanych ewaluacji, a także zwiększenie ich wpływu na decyzje dotyczące programów i polityk. Dr Azzam był wielokrotnie zaangażowany w realizację ewaluacji podsumowujących formatywnych i rozwojowych, w tym m.in. ewaluacje programów wsparcia w obszarze zdrowia dzieci, czy międzynarodowych projektów na rzecz rozwoju. Dr Azzam poprowadził wiele kursów i warsztatów nt. metod i podejść ewaluacyjnych, zastosowania rozwiązań technologicznych w ewaluacji, czy wizualizacji danych. Prowadził ewaluacje dla wielu podmiotów w Stanach Zjednoczonych i na świecie: w Ghanie, Sri Lance, Irlandii, Finlandii i Czechach. Jest również byłym przewodniczącym programowym Amerykańskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego. Dr Azzam został niedawno laureatem nagrody im. Marcii Gutentag „Obiecujący Ewaluator”, przyznawanej przez Amerykańskie Towarzystwo Ewaluacyjne.

Dr Dominik Batorski
Uniwersytet Warszawski
SmartNet Research & Solutions

Socjolog, adiunkt w Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego (ICM) na Uniwersytecie Warszawskim, współautor badań Diagnoza społeczna oraz Cyfrowa gospodarka. Zajmuje się badaniem zmian społecznych i gospodarczych związanych z upowszechnieniem technologii informacyjno-komunikacyjnych, a także sposobów korzystania z technologii i zachowań użytkowników. Specjalizuje się również w badaniach sieci społecznych, oraz procesów zachodzących w sieciach, takich jak dyfuzja innowacji czy wpływ społeczny.
Zakładał i rozwijał dział business intelligence w Gadu-Gadu. Jest założycielem firmy SmartNet Research & Solutions i współtwórcą Sotrender’a narzędzia analitycznego do monitoringu i optymalizacji marketingu w mediach społecznościowych. W latach 2011-2013 członek Rady Informatyzacji przy Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji. Brał aktywny udział w tworzeniu Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce do roku 2013, Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego do 2020r., a także Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Kierował i uczestniczył w przygotowywaniu szeregu ekspertyz dla następujących ministerstw: MNiSW, MSWiA, MAiC, MRR, MKiDN.

Attila Beres
Equinox Consulting Ltd.

Attila Beres przez prawie 10 lat pracował w sektorze publicznym w obszarze zarządzania funduszami strukturalnymi, gdzie zajmował się monitoringiem I ewaluacją. Zdobył tytuł magistra z ekonomii w 2002 r., a także MBA w 2010 r. Obecnie jest konsultantem w firmie Equinox Consulting Ltd – węgierskiej firmie consultingowej specjalizującej się w zarządzaniu projektami unijnymi, doradztwem strategicznym i ewaluacją. Jest również specjalistą w zakresie monitoringu i ewaluacji.

Dr Tito Bianchi
Departament Polityki Rozwoju
Kancelaria Premiera Włoch

Analityk w dziedzinie ekonomii i ewaluator specjalizujący się w rozwoju lokalnym, konkurencyjności MŚP oraz polityce edukacji. Obecnie nadzoruje ewaluację ex post polityki rozwoju regionalnego w Jednostce Ewaluacji w Departamencie Polityki Rozwoju w Kancelarii Premiera Włoch. Zwolennik polityki przejrzystości i dialogu pomiędzy rządem a obywatelami w kwestii wydatków publicznych. W 2002 r. w Instytucie Technologicznym w Massachusetts otrzymał tytuł doktora z dziedziny miejskiego i regionalnego rozwoju. Przeprowadził i opublikował badania stosowane dotyczące skuteczności polityki rozwoju gospodarczego we Włoszech i na świecie.

Marek Bożykowski
Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego

Od 2011 r. doktorant w Zakładzie Statystyki, Demografii i Socjologii Matematycznej Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2011 r. stale współpracuje z Pracownią Ewaluacji Jakości Kształcenia na Uniwersytecie Warszawskim w latach 2011-2014 - członek zespołu badawczego w projekcie PEJK UW „Monitorowanie losów absolwentów uczelni wyższych z wykorzystaniem danych administracyjnych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych”; w projekcie tym zajmował się m.in. projektowaniem narzędzia badawczego, konstrukcją wskaźników sukcesu na studiach i na rynku pracy, analizą danych ilościowych i testowaniem narzędzi informatycznych. W latach 2013-2014 uczestniczył w projekcie badawczym „Efektywna i skuteczna przedsiębiorczość społeczna”, w którym zajmował się konstrukcją zmiennych, wskaźników i indeksów jakości funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej. Od lutego 2015 r. - członek zespołu badawczego w projekcie PEJK UW „Badanie losów absolwentów uczelni z wykorzystaniem danych administracyjnych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – kontynuacja”, w którym uczestniczy w pracach koncepcyjnych w zakresie metodologii badań i pracach analitycznych, a także współtworzy wzorce raportów automatycznych. Od kwietnia 2015 r. pracuje dla Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego jako członek zespołu ekspertów, którego zadaniem jest stworzenie systemu badań losów absolwentów uczelni z wykorzystaniem danych administracyjnych zgodnie z nowelizacją ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym.

Alessandro Colombor
Dyrektor Generalny Eupolis Lombardia,Włochy

Alessandro Colombo posiada dyplom filozofii Katolickiego Uniwersytetu w Mediolanie, doktorat z historii gospodarczej Państwowego Uniwersytetu w Weronie, tytuł magistra Studiów Europejskich Uniwersytetu Cambridge oraz w dziedzinie badań polityk Uniwersytetu w Bristolu.Jego doświadczenie zawodowe związane jest w całości z badaniami oraz służbą publiczną. Obecnie zajmuje stanowisko Dyrektora Generalnego w Eupolis Lombardia, regionalnej agendzie rządowej zajmującej się badaniami, statystyką i szkoleniami.Jest również wizytujacym pracownikiem naukowym w Sydney Sussex College Uniwersytetu w Cambridge, recenzentem czasopism naukowych oraz koordynatorem Międzynarodowej Konferencji Polityk Publicznych. Alessandro jest również dyrektorem School of Health Management, członkiem komisji ewaluacyjnych w szpitalach. Koordynował ponad 70 projektów badawczych w dziedzinie opieki społecznej i zdrowotnej, kwestii instytucjonalnych i terytorialnych. 

Agnieszka Dawydzik
Dyrektor Departamentu Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Pani Agnieszka Dawydzik w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju pracuje od 8 lat w tym przez długi czas w departamencie pełniącym funkcję instytucji koordynującej regionalne programy operacyjne. W MIR m.in. współodpowiedzialna za wdrożenie mechanizmu Kontraktu Terytorialnego, indywidualizującego wsparcie regionalne w oparciu o zasoby i deficyty właściwe specyfikom województw oraz racjonalizującego wydatkowanie środków sektorowych pochodzących z budżetu państwa. Pierwsze doświadczenia zawodowe zdobyła w Politechnice Łódzkiej, gdzie kierowała działem nauki i rozwoju uczeni, współtworzyła Centrum Transferu Technologii i Biuro Międzynarodowych Programów Badawczych w Politechnice Łódzkiej. Stąd ciągle aktualne zainteresowania komercjalizacją technologii, innowacyjnością, współpracą nauki z biznesem oraz przedsiębiorczością, w tym także akademicką.

Radomir Dyjak
Fundeko

Radomir Dyjak – absolwent Wydziału Leśnego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego oraz studiów podyplomowych dotyczących ewaluacji programów Unii Europejskiej w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmnińskiego. Autor i współautor raportów ewaluacyjnych dotyczących wpływu polityki spójności na stan środowiska oraz strategicznych ocen oddziaływania na środowisko dla dokumentów publicznych opracowywanych na szczeblu krajowym i regionalnym. W perspektywie 2007-2013 zaangażowany w proces przygotowania i realizacji projektów oraz wdrażania działań związanych z ochroną środowiska w ramach POIiŚ 2007-2013.

Dr hab. Wojciech Dziemianowicz
Geoprofit

Dr hab., profesor ndzw. Uniwersytetu Warszawskiego, zatrudniony na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych. Prowadzi firmę doradczą Geoprofit. Od lat zajmuje się polityką regionalną i lokalną, bada czynniki rozwoju. Doradza i współuczestniczy w procesach budowania strategii administracji publicznej. W ostatnich latach wspierał tworzenie Strategii rozwoju Makroregionu Polski Zachodniej, strategii rozwoju województw warmińsko-mazurskiego i podlaskiego. Współtworzył również aktualne strategie m.in. Olsztyna, Suwałk i Elbląga. Obecnie współpracuje z samorządem województwa podlaskiego tworząc RIS3 tego regionu, jest również powołany na kluczowego eksperta w procesie strategicznym m.st. Warszawy. Prowadzi badania podstawowe oraz realizuje liczne projekty badawcze, także ewaluacje. Członek Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN.

Weronika Felcis
Prezes Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego

Absolwentka socjologii na Uniwersytecie Jagiellońskim, doktorantka Profesora Jarosława Górniaka. Studiowała na prestiżowym Uniwersytecie Warwick w Anglii. Absolwentka Interdyscyplinarnego Program Studiów Doktoranckich „Society-Environment-Technology” i stypendystka Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w Pracowni Innowacji Społecznych „STOCZNIA”. Razem z Bałtyckim Instytutem Badań Społecznych (Ryga, Łotwa) pracowała nad oceną planowania strategicznego na Łotwie oraz wytycznymi dla rozwoju Krajowego Systemu Planowania Polityk Publicznych (2013). We wrześniu 2013 r. ukończyła Szkołę Letnią dotyczącą kontrfaktycznych metod oceny wpływu (Pracatinat), a w lutym 2014 jej kontynuację w Trydencie.Prezes Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego oraz członek Europejskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego (EES), a w nim Grupy Roboczej ds. Profesjonalizacji Zawodu Ewaluatora. Jedyny zewnętrzny reprezentant uczestnik warsztatu dotyczącego wprowadzenia w UKES i EES pilotażowej wersji Woluntarystycznego Systemu Certyfikowania Ewaluatorów (Londyn, UK). Członek zespołu badawczego po stronie UJ w innowacyjnym projekcie transferu metodologii badań ewaluacyjnych do oceny skutków regulacji finansowanego przez NCBiR i członek zespołu eksperckiego opracowującego zasady tworzenia badań kontrfaktycznych na podstawie danych GUS. 

Mateusz Galica
Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Badaczy Rynku i Opinii

Client Service Director i Dyrektor ds. Komunikacji w TNS Polska. Pracował w branży medialnej, reklamowej. Od 1999r. w TNS – z początku związany z telemetrią i badaniami mediów, potem jako Dyrektor Marketingu zajmował się budową oferty badawczej firmy, implementacją międzynarodowych rozwiązań badawczych na rynku polskim. Odpowiedzialny za strategię i komunikację w TNS Polska. Członek Polskiego Towarzystwa Badaczy Rynku i Opinii oraz Akademii Public Relations. Publikował m.in. w Media i Marketing Polska, Brief, Harvard Business Journal, Press, Marketing w Praktyce, Puls Biznesu, Businessman Magazine, Marketing Serwis. Wykładał m.in. na kongresach badaczy OFBOR i PTBRiO, konferencji ESOMAR, gościnnie w Szkole Głównej Handlowej, na Uniwersytecie Warszawskim, Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Jako szef zespołu ds. komunikacji laureat nagrody Akademii PR 2008 za najlepszy polski zespół ds. komunikacji korporacyjnej oraz WPP Cream Awards: Creme de la creme2014.

Dr Kizzy Gandy
Behavioural Insights Team
Wielka Brytania

Dr Kizzy Gandy pracuje jako starszy konsultant w jednostce Behavioural Insights Team w Wielkiej Brytanii, gdzie zajmuje się głównie rozwojem międzynarodowym. Wcześniej pracowała w Departamencie Spraw Zagranicznych i Handlu w Australii, gdzie zarządzała ewaluacją programu pomocy zagranicznej oraz jako Konsultant ds. Regulacji dla przemysłu farmaceutycznego, a także zajmowała się badaniami w dziedzinie zdrowia. Posiada tytuł doktora w dziedzinie psychologii politycznej Narodowego Uniwersytetu Australii. Tematyka jej pracy doktorskiej dotyczyła czynników kształtujących opinię publiczną na temat pomocy międzynarodowej. Posiada także tytuł magistra Uniwersytetu w Sydney w dziedzinie międzynarodowego zdrowia publicznego.

Prof. Jarosław Górniak
Uniwersytet Jagielloński
Socjolog i ekonomista, twórca i kierownik Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ

Profesor w dziedzinie nauk społecznych specjalizujący się w zakresie metod badań społecznych, metodologii ewaluacji i analizy polityk publicznych, socjologii gospodarki i organizacji oraz statystycznej analizie danych. Dziekan Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz kierownik Zakładu Socjologii Gospodarki, Edukacji i Metod Badań Społecznych w Instytucie Socjologii UJ. Aktualnie jest także kierownikiem naukowym kilku dużych programów badawczych,w tym systemowego projektu Bilans Kapitału Ludzkiego. Był ekspertem UNDP i Banku Światowego, jest autorem licznych opracowań i ekspertyz dla centralnej i regionalnej administracji publicznej dotyczących strategicznego zarządzania rozwojem, ewaluacji i analiz polityk publicznych oraz polityki rynku pracy i edukacji. Służy swą opinią w ciałach doradczych. Obecnie jest członkiem Komitetu Polityki Naukowej, Rady Naukowej Ośrodka Badań nad Przedsiębiorczością PARP i Rady Naukowej Instytutu Badań Edukacyjnych. Laureat nagrody Lider Ewaluacji za wkład w rozwój kultury ewaluacyjnej w Polsce.

Dr Marco Gui
Uniwersytet w Mediolanie

Adiunkt na Uniwersytecie w Mediolanie. Otrzymał tytuł doktora w dziedzinie Socjologii Nowych Mediów na tym samym Uniwersytecie. Jego zainteresowania badawcze skupiają się na wykorzystaniu nowych mediów i ich związku z nierównościami społecznymi oraz jakością życia. Koordynuje szeroko zakrojone badania dotyczące wykorzystania mediów wśród uczniów i nauczycieli szkół średnich we Włoszech. Jest współkoordynatorem ewaluacji ex-post regionalnych inwestycji Unii Europejskiej w dziedzinie cyfrowych technologii w szkołach położonych na terenie południowych Włoch, która została poprowadzona przez Wydział Ewaluacji Departamentu Polityk Rozwoju w Kancelarii Premiera Włoch.

Agnieszka Haber
Kierownik Sekcji Ewaluacji
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, Szkoły Głównej Handlowej, Politechniki Warszawskiej. Socjolog, badacz sektora przedsiębiorstw, ewaluator programów społeczno-gospodarczych z ponad 18-letnim doświadczeniem. Od 2004 roku kieruje Sekcją Ewaluacji w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Jest odpowiedzialna za realizację ewaluacji programów wdrażanych przez PARP (programów przedakcesyjnych oraz strukturalnych 2004–2006, 2007–2013, 2014-2020) w obszarach rozwoju sektora MSP, kapitału ludzkiego oraz infrastruktury. Od 2005 roku współorganizator Konferencji Ewaluacyjnej PARP i MiR. Od 2005 roku wykładowca studiów podyplomowych, trener oraz autorka szeregu publikacji i opracowań z dziedziny ewaluacji programów sektora publicznego. Od 2007 roku redaktor Serii Ewaluacja PARP. 

Mariana Hristcheva
Komisja Europejska
Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej

Mariana Hristcheva, urodzona 7. kwietnia 1983 w Karlowych Warach w Republice Czeskiej, z pochodzenia Bułgarka. Zdobyła tytuł magistra ekonomii w 1987 r. i prawa w 2005 r. na Uniwersytecie National and World Economy w Sofii. Licencjonowany ewaluator z dziedziny własności intelektualnej. W 2010 r. dołączyła do Komisji Europejskiej jako doradca i następnie Kierownik Gabinetu Kristaliny Gieorgievy, Komisarza ds. Pomocy Humanitarnej i Reagowania Kryzysowego podczas drugiej kadencji Barosso. Pełniła również funkcję Zastępcy Przewodniczącego ds. Budżetu i Zasobów Ludzkich za rządów Junckera. Od 1 września 2015 jest Kierownikiem Jednostki ds. Ewaluacji i Europejskiego Semestru w DG REGIO. Zanim dołączyła do grona Komisji Europejskiej pracowała w Stałym Przedstawicielstwie Bułgarii przy Unii Europejskiej (jako pełnomocnik ministra, przewodniczący jednostki w ECOFIN) i bułgarskim Ministerstwie Finansów (jako ekspert, doradca ministra, Kierownik Departamentu ds. Integracji Europejskiej). W obu tych miejscach aktywnie uczestniczyła w negocjacjach Bułgarii ws. członkostwa w Unii Europejskiej, a następnie w grupach przygotowujących państwo do tego członkostwa z zakresu spraw fiskalnych i monetarnych, Wieloletnich Ram Finansowych, finansowania zmian klimatu czy funduszy strukturalnych. Poprzednio pracowała w sektorze prywatnym jako menadżer i trener w obszarze sprzedaży i marketingu.

Jonas Jatkauskas
BGI Consulting
Litwa

Jonas Jatkauskas od 2008 r. jest kierownikiem jednostki ds. badań polityk publicznych w litewskiej firmie consultingowej BGI Consulting Ltd. Specjalizuje się w analizie i ewaluacji polityk publicznych, skupiając się przede wszystkim na wymiarze regionalnym, obszarze badań, rozwoju, innowacji oraz nowych metod wykorzystywanych w badaniach społecznych. Jako ekspert i projekt manager Jonas brał udział w licznych ewaluacjach polityk publicznych i badaniach zleconych przez litewskie i międzynarodowe instytucje publiczne m.in. Komisję Europejską czy Bank Rozwoju Rady Europy.

Dr Mikołaj Jasiński
Kierownik Pracowni Ewaluacji Jakości Kształcenia na Uniwersytecie Warszawskim

Pracownik Zakładu Statystyki, Demografii i Socjologii Matematycznej Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Założyciel i kierownik Pracowni Ewaluacji Jakości Kształcenia na UW (PEJK). Specjalizuje się w metodologii badań statystycznych, teorii wyboru społecznego oraz ewaluacją w edukacji.Kieruje projektami ewaluacyjnymi PEJK. Inicjator i kierownik szeregu projektów badawczych tworzących podstawy wykorzystania w Polsce danych administracyjnych do celów ewaluacji. Ekspert Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego we wdrażaniu działań w ramach EHEA (European Higher Education Area), w obszarze badań losów absolwentów. Inicjator i współautor koncepcji nowelizacji ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym umożliwiających wykorzystanie danych administracyjnych do badania karier zawodowych absolwentów. W ramach współpracy z OPI i MNiSW kieruje zespołem wdrażającym w Polsce system monitorowania losów absolwentów uczelni przy wykorzystaniu danych administracyjnych z systemów POL-on i ZUS.

Prof. dr hab. Tomasz Komornicki
Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania
Polska Akademia Nauk

Prof. dr hab. Tomasz Komornicki, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, zastępca dyrektora ds. naukowych w Instytucie Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk, profesor na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS w Lublinie. Zajmuje się geografią społeczno-ekonomiczną, polityką transportową oraz planowaniem przestrzennym. Członek prezydium Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, kierownik lub uczestnik ponad 60 krajowych i międzynarodowych projektów badawczych, w tym projektów ESPON, członek międzynarodowego zespołu przygotowującego Agendę Terytorialną Unii Europejskiej 2020; kierownik zespołu, który opracował Wskaźnik Międzygałęziowej Dostępności Transportowej (WMDTII) dla Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Jest autorem blisko 300 publikacji naukowych, z czego około 40 zagranicznych.

Tomasz Kot
Naczelnik Krajowej Jednostki Ewaluacji
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Naczelnik Krajowej Jednostki Ewaluacji, która zajmuje się koordynacją systemu ewaluacji polityki spójności w Polsce, realizacją ewaluacji horyzontalnych i in. Ukończył studia I-III stopnia na Uniwersytecie Łódzkim i Warszawskim. Od 2006 r. pracował w Departamencie Analiz i Statystyki Regionalnej GUS, gdzie zajmował się m.in. statystyką regionalną, klasyfikacjami przestrzennymi i koordynacją współpracy z Eurostatem w tym zakresie. Od 2009 r. pracuje w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju zajmując się głównie analizami, monitoringiem, kwestiami wskaźnikowymi, a następnie także ewaluacją w Krajowej Jednostce Ewaluacji.W toku swojej kariery zawodowej m.in. współtworzył kluczowe dokumenty strategiczne i programowe, tj. Strategia Rozwoju Kraju do 2020 r., Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020, Umowa Partnerstwa i in.; brał udział w negocjacjach perspektywy finansowej 2014-20; koordynował analityczne i ewaluacyjne projekty krajowe i międzynarodowe. Autor i współautor wielu artykułów i poradników z zakresu monitoringu, rozwoju regionalnego, kwestii wskaźnikowych, ewaluacji oraz geografii politycznej. Członek grup roboczych i sieci międzynarodowych OECD i KE o tematyce ewaluacyjnej i wskaźnikowej.

Dr hab. Ewa Kusideł
Laboratorium Badań Społecznych Sp. z o.o. i Primus

Dr hab. Ewa Kusideł jest ekonometrykiem, wykładowcą uniwersyteckim, a od 2007 r. członkiem lub kierownikiem zespołów realizujących projekty ewaluacyjne dotyczące wpływu funduszy unijnych na gospodarki krajów i regionów oraz procesy konwergencji realnej. Specjalizuje się w zastosowaniu metod statystyczno-ekonometrycznych w ewaluacji polityk, w szczególności metod ewaluacji rynków pracy.

Prof. Frans L. Leeuw
Dyrektor Instytutu Badań, Statystyki i Dokumentacji, Ministerstwo Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości, Holandia

Prof. Frans L. Leeuw, ur. w 1953 r. z wykształcenia jest socjologiem. Od maja 2003 r. pełni funkcję Dyrektora Instytutu Badań, Statystyki i Dokumentacji Ministerstwa Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości Holandii, a od 2005 r. jest również profesorem prawa, polityk publicznych i badań społecznych na Uniwersytecie w Maastricht. Doświadczenie naukowe i zawodowe zdobywał jako adiunkt na Wydziale Socjologii Uniwersytetu w Utrechcie(1975-1978), stypendysta Fullbrighta na Uniwersytecie w Północnej Karolinie (1980), czy też adiunkt na Uniwersytecie w Laiden (1978-1987). Zajmował stanowisko dyrektora Audytu i Oceny wydajności Narodowej Izby Kontroli w Holandii (1987-1995), a także piastował funkcję dziekana Wydziału Nauk humanistycznych i społecznych na Holenderskim Uniwersytecie Otwartym (1995-2000). W latach 2000-2003 był również głównym inspektorem w holenderskim Inspektoracie Oświaty, a w latach 1992-2005 jako profesor wykładał na studiach nad ewaluacją na Uniwersytecie w Utrecht. Pełnił także funkcję Prezesa Europejskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego (1999-2002) oraz Holenderskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego (2004-2011).

Prof. Arthur Lupia
University of Michigan

Prof. Arthur Lupia prowadzi badania nad procesem percepcji i uczenia się oraz zajmuje się zagadnieniem skuteczności przekazu dla szerokiej grupy odbiorców. Współpracuje z wieloma partnerami nad problemem poprawy podejmowania decyzji w oparciu o dane naukowe. Kilkakrotnie pełnił funkcje kierownicze różnych projektów naukowych – był m.in. . Głównym Badaczem American National Election Studies oraz Przewodniczącym National Research Council’s Roundtable w obszarze nauk behawioralnych. Pracował w organizacjach zajmujących się wzrostem wartości badań naukowych dla społeczeństwa m.in. w Center for Open Science and Climate Central oraz National Academy of Science’s Advisory Board on the Behavioral and Social Sciences and Education. W 2015 r. wydawnictwo Oxford University Press opublikuje jego nową książkę pt. „Niedoinformowani: dlaczego ludzie tak mało wiedzą o polityce i co możemy z tym zrobić. 

Vadim Makarenko
BIQdata.pl

Vadim Makarenko, szef BIQdata.pl. W „Gazecie Wyborczej” od 17 lat. W dziale gospodarczym pisze o mediach, technologiach i marketingu. Autor wywiadów z praktykami i teoretykami biznesu. Autor książek „Tajne służby kapitalizmu” o tym, jak firmy zbierają informacje na temat konsumentów oraz „Zawód: zwycięzca” o liderach, którzy zarażają swoimi pomysłami pracowników i świat. Kilkakrotnie nominowany do nagrody Grand Press w kategorii reportaż, wywiad i dziennikarstwo specjalistyczne. Absolwent wydziału dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego oraz stypendysta Reuters Institute for the Study of Journalism na Uniwersytecie Oksfordzkim (2013).

Andreas Maaløe Jespersen
INudgeyou, Dania

Andreas obecnie pracuje nad doktoratem z zakresu behawioralnych polityk publicznych na Uniwersytecie Roskilde we współpracy z Duńskim Urzędem do spraw Konkurencji i Konsumentów. Jest współzałożycielem iNudgeyou i Danish Nudge Network. Pracował również nad wdrożeniem badań behawioralnych w celu wprowadzenia lepszych rozwiązań w prywatnych i publicznych organizacjach.

Adam Miller
Dyrektor Działu Konkurencyjności
WYG PSDB Sp. z o.o.

Absolwent Wydziału Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego (kierunek socjologia) i Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (kierunek prawo). Z branżą ewaluacyjną związany od 6 lat, początkowo jako praktykant w Sekcji Ewaluacji Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, później badacz w firmie CASE-Doradcy. Od 2012r. związany z firmą WYG PSDB, w której obecnie zatrudniony jest na stanowisku Dyrektora Działu Konkurencyjności. Jego zawodowe obszary zainteresowań koncentrują się wokół tematyki konkurencyjności, innowacyjności oraz transferu technologii. Uczestniczył w ponad 40 badaniach ewaluacyjnych z czego w kilkunastu w charakterze koordynatora. Prywatnie pasjonat podróży.

Stanisław Mirowski
Millward Brown, OFBOR

Zwykształcenia fizyk jądrowy, uczestniczył w eksperymentalnych pracach nad skutkami awarii w Czarnobylu. Współpracował też z Centrum Zdrowia Dziecka przy statystycznym ustalaniu norm dla wyników badań laboratoryjnych. Od 1997 r. pracuje w badaniach rynku i opinii od początku w SMG/KRC - obecnie Millward Brown - specjalizując się w doborze prób, realizacji badań i przetwarzaniu danych, aktualnie jako Research Services Director i członek Zarządu firmy. Wdrażał ogólnopolskie reprezentatywne próby w badaniach CATI, włączając w próbę telefony komórkowe. Współautor „Podręcznika ankietera” oraz „Fieldwork jest sztuką”. Prowadził szkolenia na temat doboru prób, ochrony danych osobowych, standardów etycznych i przetwarzania danych w procesie badawczym. Współtworzył metodologię badań wyborczych w MB i strony internetowe MB i OFBOR prezentujące wyniki tych badań, komentował wyniki badań wyborczych dla TVN i Polsatu. Od marca 2014 członek Komisji Odpowiedzialności Zawodowej OFBOR.

Dr Zbigniew Mogiła
Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego

Zbigniew Mogiła – doktor nauk ekonomicznych, dyrektor sekcji badawczej Wrocławskiej Agencji Rozwoju Regionalnego specjalizującej się m.in. w modelowaniu procesów społeczno-gospodarczych. Wraz z zespołem konsekwentnie rozwija makroekonomiczne modele HERMIN wykorzystywane w licznych badaniach wpływu funduszy unijnych na procesy społeczno-gospodarcze w Polsce i jej regionach. Współtwórca pierwszego w Polsce modelu HERMIN integrującego 16 gospodarek regionalnych. Od 2015 r. Sekretarz Zespołu Zadaniowego ds. Zintegrowanej polityki rozwoju Polski i Europy Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN. Jest autorem/współautorem artykułów naukowych i ekspertyz podejmujących problematykę rozwoju regionalnego oraz międzynarodowych stosunków gospodarczych. Uczestniczy zarówno w tworzeniu, jak i ewaluacji dokumentów strategicznych różnych szczebli administracji samorządowej.

Jeannette Monier
Zastępcą Dyrektora Jednostki ds. Oceny Wpływu i Ewaluacji Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego
Komisja Europejska

Jeannette Monier jest obecnie Zastępcą Dyrektora Jednostki ds. Oceny Wpływu i Ewaluacji Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego. Nadzorowała przede wszystkim ewaluację ex post Europejskiego Funduszu Społecznego w perspektywie 2007-2013. Wcześniej pracowała przy ewaluacjach z zakresu włączenia społecznego, rozszerzenia (Instrumentu Pomocy Przedakcesyjnej) oraz w brała udział w przygotowaniu wspólnych wskaźników w ramach tej samej jednostki. Ma również doświadczenie w obszarze pomocy zewnętrznej dotyczącej gównie wsparcia z budżetu oraz analiz finansowych i ekonomicznych projektów deweloperskich.

Prof. Rafał Ohme
NEUROHM

Profesor nadzwyczajny psychologii na Uniwersytecie SWPS, visiting professor na uniwersytetach Renmin w Pekinie oraz Stellenbosch w Kapsztadzie. Jeden ze światowych pionierów consumer neuroscience. Od blisko 20 lat prowadzi badania nad emocjami i komunikacją, ekspert w dziedzinie Soft Power w zarządzaniu. Laureat Nagrody Premiera RP, Prezydenta RP, Fundacji Nauki Polskiej, Stypendium Fulbrighta. Jest członkiem wiodących asocjacji, m.i.n Członek Honorowy Executive Club, publikuje w prestiżowych czasopismach naukowych i branżowych. Jest w Zarządzie Neuromarketing Science and Business Association, zrzeszającej przedstawicieli świata nauki i biznesu z 85+ państw. Był mówcą podczas konferencji i seminariów w ponad 30 państwach na pięciu kontynentach. Założyciel firmy NEUROHM tworzącej innowacyjne metody dla HR, sprzedaży, marketingu i PR, które licencjonuje na całym świecie, m.in w USA, UK, Francji, Chinach i Japonii.

Dr Karol Olejniczak
EUROREG, Uniwersytet Warszawski

Karol Olejniczak jest doktorem zarządzania, adiunktem na Uniwersytecie Warszawskim; stypendystą Fundacji Kościuszkowskiej na George Washington University i seminariów prof. Elinor Ostrom na Indiana University oraz dyrektorem ds. strategii firmy EGO s.c., która 2014 roku otrzymała wyróżnienie „Lider ewaluacji” w kategorii „najlepszy wykonawca”.Ewaluacją pasjonuje się od 15 lat. Jako ewaluator debiutował w 2003 r. badając efekty programów współpracy przygranicznej PHARE Polska-Niemcy. Od tamtego czasu zrealizował kilkadziesiąt ewaluacji, analiz i ekspertyz z zakresu zarządzania publicznego.Specjalizuje się w badaniach wyjaśniających efekty interwencji. Jest autorem wielu publikacji z zakresu zarządzania publicznego, w tym pierwszego w Polsce podręcznika ewaluacji interwencji publicznych oraz cyklu poradników na temat wspierania uczenia się organizacji rządowych. Od 2008 roku jest kierownikiem merytorycznym studiów podyplomowych dla urzędników polskiej administracji „Akademia Ewaluacji”. W ostatnich latach prowadzi badania poświęcone wykorzystaniu wyników analiz i badań dla lepszego prowadzenia polityk publicznych. Efektem tych prac m.in. jest projekt MUS http://mus.edu.pl/ oraz gra strategiczna „Brokerzy wiedzy” która w lipcu 2015 roku została wyróżniona prestiżową nagrodą Best Paper Award ‘2015 na 46 światowej konferencji The International Simulation and Gaming Association, w Kioto.W 2014 roku na X Konferencji Ewaluacyjnej został wyróżniony prestiżowym tytułem „Lider ewaluacji” w kategorii „najlepszy ewaluator” – nagrodą przyznaną przez jednostki ewaluacyjne reprezentujące instytucje administracji publicznej tworzące system realizacji polityki spójności w Polsce. 

Dr Gustav Petersson
Narodowa Agencja Edukacji
Szwecja

Gustav Peterson ma kilkuletnie doświadczenie w przeprowadzaniu badaniach ewaluacyjnych na zlecenie różnych szwedzkich uniwersytetów, ministerstw i agencji rządowych. Obronił doktorat z historii ekonomii na Uniwersytecie Umeå. Prowadzi szkolenia z metodologii wykorzystywanych w ewaluacji dla studentów i pracowników administracji publicznej. Obecni jest Dyrektorem ds. Edukacji w Szwedzkiej Narodowej Agencji ds. Edukacji. Jego ostatnie badanie dotyczyło ewaluacji wpływu i mechanizmów oraz big data. Petersson jest również redaktorem książki dotyczącej możliwości i wyzwań stojących przed big data w ewaluacji, która wkrótce zostanie wydana.

Inka Pibilova
Ewaluator, trener i koordynator

Doświadczenie z zakresu ewaluacji zdobyła dzięki międzynarodowej współpracy na rzecz rozwoju, edukacji, podnoszenia świadomości i kwestii społecznych. Jej zainteresowania dotyczą podejścia partycypacyjnego i wykorzystania ewaluacji. Współkoordynator wprowadzenia systemu peer learning wśród czeskich ewaluatorów w 2013 roku oraz współzałożyciel “Evaluation Café” dla osób zainteresowanych zagadnieniem ewaluacji (2015 r.). Członek zarządu Czeskiego Towarzystwa Ewaluacji oraz aktywny członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Rozwoju Ewaluacji – IDEAS. Prace przedstawiające jej doświadczenie z zakresu ewaluacji, różne metodologie oraz przykłady są dostępne na stronie www.evaluace.com

Derek Poate
UK Evaluation Society

Derek Poate przez ponad 30 lat zajmował się ewaluacjami z zakresu rolnictwa i programów oraz instytucji rozwoju społeczno-gospodarczego. W 1984 r. po wieloletniej pracy jako rezydent w Malawi i Nigerii założył w Wielkiej Brytanii firmę consultingową ITAD Ltd, w której pracował 27 lat i w 2011 r. przeszedł na emeryturę. Derek posiada szerokie doświadczenie jako menadżer i dyrektor projektów zarządzających jednymi z największych innowacyjnych ewaluacji instytucjonalnych, w tym pierwszymi niezależnymi ewaluacjami programu UNAIDS i niezależną ewaluacją zewnętrzną IFAD. Ostatnio jego zainteresowania skupiały się na ewaluacyjności międzynarodowej pomocy rozwojowej i rozwoju potencjału ewaluacyjnego. Derek wciąż przeprowadza kilka ewaluacji rocznie i jest aktywny w Towarzystwie Ewaluacyjnym Wielkiej Brytanii (UKES), w którym w 2012 r. był prezesem. Obecnie należy do rady UKES, w ramach której prowadzi prace nad dobrowolnym systemem wzajemnej certyfikacji ewaluatorów w celu poprawy profesjonalizacji ewaluacji.

Zuzanna Popis
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Absolwentka Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych EUROREG oraz studiów podyplomowych Akademia Ewaluacji na Uniwersytecie Warszawskim. Od 2009 r. w Sekcji Ewaluacji Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, gdzie zajmuje się ewaluacją instrumentów wspierających przedsiębiorczość i innowacyjność oraz badaniami sektora MSP. Od 2014 roku zajmuje się Ewaluacją Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013. Od 2015 roku członek Grupy Sterującej Ewaluacją Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.Od 2012 roku koordynator badania internetowego w ramach projektu PARP Panel Polskich Przedsiębiorstw (www.parp.gov.pl/panel).Współredaktor publikacji (R)ewaluacja. Poszukiwanie nowych metod oceny efektów, PARP 2013 (link). Zaangażowana w organizację corocznej Konferencji Ewaluacyjnej współorganizowanej przez PARP i Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju oraz towarzyszących jej warsztatów, a także w przygotowanie publikacji PARP z serii "Ewaluacja".Od 2011 roku jest członkiem Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego. 

Dr Marek Radvansky
Instytut Badań Ekonomicznych
Słowacka Akademia Nauk

Dr Marek Radvansky od 2004 r. pracuje w Instytucie Badań Ekonomicznych Słowackiej Akademii Nauk. Obecnie jest starszym pracownikiem naukowym i kierownikiem wydziału Analiz i Modelowania Ekonomicznego. Ukonczył ekonometrykę i badania operacyjne na Uniwersytecie Ekonomicznym w Bratysławie, gdzie również obronił swój doktorat. Ma ponad 10-letnie doświadczenie w przeprowadzaniu badań, głównie w obszarze prognozowania rybku pracy, makroekonomii i rozwoju regionalnym.

Andrzej Regulski
Dyrektor Zarządzający IMAPP

Od 2013 r. Dyrektor Zarządzający IMAPP, w przeszłości Dyrektor Programu Ewaluacji Polityk Publicznych w Instytucie Badań Strukturalnych. Z wykształcenia ekonomista, absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Dotychczas brał udział w ponad 50 badaniach ewaluacyjnych i innych projektach analitycznych realizowanych na zlecenie administracji rządowej i samorządowej. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z systemem instytucjonalnym polityki rozwoju w Polsce, innowacyjnością oraz energetyką. W ostatnich latach koordynował m.in. ewaluacje ex-ante Umowy Partnerstwa oraz czterech programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, regionalne programy operacyjne woj. łódzkiego, podkarpackiego i pomorskiego), badania związane z aktualizacjami strategii rozwoju województw (małopolskiego, podkarpackiego, pomorskiego oraz warmińsko-mazurskiego), a także szereg analiz dotyczących budowy systemu wskaźników w dokumentach strategicznych i operacyjnych na poziomie krajowym i regionalnym.

Marielle Riché
Komisja Europejska DG REGIO

Marielle Riché od 2007 r. jest głównym specjalistą w Jednostce ds. Ewaluacji i Europejskiego Semestru w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej. Do zadań owej jednostki należy m.in. zapewnienie funkcjonowania polityki spójności opartej na dowodach. Wiąże się to m.in. z przeprowadzaniem ewaluacji ex post wsparcia innowacyjności i rozwoju MŚP w okresie 2007-2013, współpracą z państwami członkowskimi i regionami w zakresie programów i planów ewaluacji na nową perspektywę finansową oraz zachęcanie ich do przeprowadzania większej ilości ewaluacji badających efekty wpływu polityk. Uprzednio Marielle należała do Jednostki ds. innowacji, w której zarządzała regionalnymi programami związanymi z innowacjami. Wcześniej pracowała w Dyrekcji Generalnej ds. Edukacji i Kultury, w której zajmowała się Społeczeństwem Informacyjnym Komisji Europejskiej. Ukończyła historię i literaturę francuską.

Dr Piotr Rosik
Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania
Polska Akademia Nauk

Dr Piotr Rosik, absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, adiunkt w Instytucie Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk. Zajmuje się geografią społeczno-ekonomiczną, w tym w szczególności geografią transportu oraz polityką transportową. Kierownik lub uczestnik ponad 40 krajowych i międzynarodowych projektów badawczych, w tym projektów ESPON; członek zespołu, który opracował Wskaźnik Międzygałęziowej Dostępności Transportowej (WMDTII) dla Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Jest autorem około 100 publikacji naukowych, z czego około 30 zagranicznych.

Jim Rugh

Jim Rugh od 50 lat jest zawodowo związany z rozwojem społeczności wiejskich w Afryce, Azji, Ameryce Północnej i innych częściach świata. Od 34 lat specjalizuje się w ewaluacji międzynarodowych programów. Przez 12 lat pełnił funkcję kierownika jednostki ds. projektowania, monitorowania i ewaluacji w CARE International, gdzie odpowiadał za promowanie strategii wzmacniania znaczenia ewaluacji w międzynarodowych organizacjach. Przez 4 lata piastował stanowisko reprezentanta Amerykańskiego Stowarzyszenia Ewaluacji (AEA) w Międzynarodowej Organizacji na rzecz współpracy w Ewaluacji (IOCE) koordynując prace stowarzyszeń zajmujących się ewaluacją na całym świecie. Jest współautorem popularnego podręcznika ewaluacji - RealWorld Evaluation Book, opublikowanego w 2006 r. przez wydawnictwo Sage. Ponadto prowadził liczne warsztaty na temat ewaluacji dla wielu organizacji i stowarzyszeń na całym świecie. Od 2012 roku Jim pełni obowiązki koordynatora EvalPartners – inicjatywy promującej rozwój potencjału ewaluacji na całym świecie, która 2015 rok uznała Międzynarodowym Rokiem Ewaluacji (EvalYear 2015).

Prof. Helen Simons
Uniwersytet Southampton

Helen Simons – profesor ewaluacji i edukacji na Uniwersytecie Southhampton, wiodący ewaluator specjalizujący się w ewaluacjach programowych, polityk i instytucjonalnych. Była Prezesem brytyjskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego (UKES), członkiem Europejskiego Towarzystwa Evaluacyjnego (EES), a także Amerykańskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego (AEA). Jej pionierskie praktyki ewaluacyjne, od ponad 30 lat odnoszące się do zasad demokratycznych i etycznych przyczyniły się do publicznego dialogu i debaty. Była doradcą UNESCO, UNICEF, OECD, UE. Jej główny kontrakt dotyczył budowy potencjału ewaluacyjnego w Polsce. Helen wspiera profesjonalizację ewaluacji od wielu lat, tworząc wytyczne i ramy funkcjonowania dla UKES. Przeprowadziła również krajowe i międzynarodowe szkolenia z zakresu ewaluacji w ponad 20 państwach.

Piotr Stronkowski

Piotr Stronkowski jest niezależnym ewaluatorem, zajmującym się głównie. tematyką rynku pracy, edukacji, integracji społecznej i trzeciego sektora. Posiada szerokie, wieloletnie doświadczenie badawcze, zdobyte w Coffey International Development (Senior Manager Evaluation and Research) i PSDB (dyrektor ds. badań). Przez wiele lat pracował również w administracji publicznej. W latach 2004-2008 zajmował stanowisko Zastępcy Dyrektora Departamentu Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym w Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. Jest absolwentem Polityki Społecznej na Uniwersytecie Warszawskim. Jest autorem licznych publikacji. Jest również współpracownikiem i ekspertem licznych instytucji, takich jak: Collegium Civitas, UNDP, OECD, KSAP, MPiPS, MRR, Fundacja Batorego itd.

Stanisław Sudak
Zastępca Dyrektora Departamentu Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Jest wieloletnim pracownikiem, specjalistą w zakresie analiz i programowania rozwoju. Pracując w b. Rządowym Centrum Studiów Strategicznych opracowywał cykliczne raporty nt. gospodarki polskiej na tle sytuacji światowej. Koordynował też prace jednego z zespołów przygotowujących negocjacje ws. akcesji Polski do Unii Europejskiej. W ramach aktywności w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, a następnie Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju współdziałał z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów w tworzeniu nowego systemu zarządzania rozwojem kraju pełniąc w ostatnich latach funkcję sekretarza Komitetu Koordynacyjnego ds. Polityki Rozwoju. Brał udział w wypracowaniu średniookresowej Strategii Rozwoju Kraju 2020 oraz 9 tzw. strategii zintegrowanych. Uczestniczy w działalności analitycznej w ramach Krajowego Obserwatorium Terytorialnego współtworząc m.in. okresowe raporty nt. wpływu członkostwa Polski w UE na rozwój gospodarczy kraju. Jest członkiem Rady Statystyki.

Maciej Szałaj
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczosci

Absolwent Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył Podyplomowe Studium Zarządzania Projektami przy Szkole Głównej Handlowej oraz Podyplomowe Studia Zamówień Publicznych przy Akademii Leona Koźmińskiego. Od roku 2005 związany zawodowo z Sekcją Ewaluacji Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, gdzie zajmuje stanowisko głównego specjalisty. Członek Grupy SPO RZL, PO KL POWER. W latach 2008-2010 Członek Zarządu, a okresie 2010-2014 Prezes Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego (PTE). Obecnie Członek Komisji Rewizyjnej PTE.Badaniami ewaluacyjnymi zajmuję się od 2004 roku. Specjalizuje się w projektowaniu metodologii i zarządzaniu badaniami ewaluacyjnymi w obszarze innowacyjności oraz rozwoju kadr przedsiębiorstw. Współautor badań w obszarze sektora przedsiębiorstw oraz działań ukierunkowanych na wspieranie rozwoju kadr gospodarki. Od 2012 roku koordynator projektu Panel Polskich Przedsiębiorstw (http://www.parp.gov.pl/panel). Jako prelegent występował na forum licznych konferencji krajowych i zagranicznych (w tym konferencji Europejskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego). Autor kilkunastu artykułów oraz redaktor kilku publikacji poświęconych teorii oraz praktyce badań ewaluacyjnych. Prowadził zajęcia dla słuchaczy studiów podyplomowych organizowanych przez Uniwersytet Warszawski oraz Akademię Leona Koźmińskiego.

Gyula Szőke
Departament Monitoringu i Ewaluacji, Kancelaria Premiera
Węgry

Gyula Szoke pracuje Kancelarii Premiera na Węgrzech, w Departamencie Monitoringu i Ewaluacji. W 2003 r. ukończył studia ekonomiczne i w 2004 r. zaczął pracę w administracji publicznej. Zajmuje się zlecaniem ewaluacji z obszaru rozwoju gospodarczego. Brał udział we wszystkich rodzajach ewaluacji (ex ante, ongoing, ex post, impact evaluation itp.). Obecnie pracuje nad ewaluacją instrumentów finansowych i ich analizą ex ante.

Dr Małgorzata Toeplitz-Winiewska
Prezes Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

Dr nauk humanistycznych Małgorzata Toeplitz-Winiewska, wieloletnia przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, pracownik Wydziału Psychologii UW, zainteresowania: psychologia sądowa, prawny status zawodu psychologa, etyka zawodowa psychologa

Rafał Trzciński

Rafał Trzciński – analityk, absolwent Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Pracował m.in. w Sekcji Ewaluacji Polskiej Agencji Rozwoju przedsiębiorczości (2005-2014) oraz Instytucie Badań Edukacyjnych (2014-2015). Od roku 2014 współpracuje z Fundacją IDEA Rozwoju oraz Fundacją I-SEE – Instytut Społeczno-Ekonomicznych Ekspertyz.Specjalizuje się w metodologii badań społecznych, ilościowej analizie danych, ewaluacji oraz analizie polityk publicznych. Uczestnik wielu projektów badawczych poświęconych pomiarowi wpływu programów publicznych z wykorzystaniem podejścia quasi-eksperymentalnego. Autor oraz współredaktor publikacji i artykułów w tym zakresie.Członek Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego.

Rafał Wiśniewski
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Adiunkt, kierownik Zakładu Badań nad Kulturą w Instytucie Socjologii UKSW. Wiceprzewodniczący Polskiego Towarzystwa Socjologicznego i zastępca Kierownika Pracowni Badawczej Polski Pomiar Postaw i Wartości. Prowadzi badania w zakresie socjologii kultury i komunikacji międzykulturowej. Publikował m.in. w „Hemispheres. Studies on Cultures and Societies”, „Codrul Cosminului”, „Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny”, „Politeja: Jagiellonian Cultural Studies”. Ostatnio opublikował: Mica A., Winczorek J., Wiśniewski R. (eds.). 2015. Sociologies of Formality and Informality. Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien: Peter Lang.

Paulina Zadura-Lichota
Dyrektor Departamentu Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności

Polska Agencja Rozwoju PrzedsiębiorczościAbsolwentka Wydziału Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów podyplomowych – Akademii Ewaluacji w Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych UW.Specjalizuje się w problematyce uwarunkowań przedsiębiorczości i innowacyjności oraz determinant rozwojowych sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. W PARP koordynuje pracami Ośrodka Badań nad Przedsiębiorczością oraz odpowiada za ewaluację instrumentów wsparcia wdrażanych przez Agencję. Autorka publikacji z zakresu postaw przedsiębiorczych w społeczeństwie oraz stanu sektora MSP w Polsce. Redaktorka i współredaktorka cyklicznych publikacji: „Raportu o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce”, Raportu „Innowacyjność”, oraz „Global Entrepreneurship Monitor. Polska”, wydawanych przez PARP.

Dr Marcin Zarzecki
Polskie Towarzystwo Ewaluacyjne

Socjolog, statystyk, ekonometryk. Absolwent Studium Generale Europa, studiów w Zakładzie Krajów Pozaeuropejskich PAN, Instytutu Socjologii UKSW w Warszawie, The Catholic University of America w Waszyngtonie DC. Adiunkt w Instytucie Socjologii UKSW w Warszawie. Wicedyrektor Instytutu Socjologii UKSW w Warszawie. Wiceprezes PTE. Specjalizuje się w metodologii badań ewaluacyjnych, metodach numerycznych i badaniach ilościowych (ze szczególnym uwzględnieniem procedur redukcji wymiarów w wielowymiarowej analizie statystycznej - wizualizacji wielowymiarowej obserwacji statystycznej, eksploracji wymiarów ukrytych, SEM, modele predykcyjne, data mining). 14 certyfikatów IBM SPSS oraz SAS Institute. Obszary eksploracji: metodologia ewaluacyjna, polityka społeczna i partycypacja obywatelska, szacowanie ryzyk społecznych oraz socjologia gospodarki i rynku pracy. Projektował i koordynował 52 programy badawcze w Polsce i za granicą (strategiczne projekty resortowe oraz projekty celowe, np. na terenie Serbii, Niemiec, Słowenii, Słowacji i Danii).

Agnieszka Zarzycka
Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP

Absolwentka Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego. Dyrektorka programowa i zarządzająca firmą szkoleniowo-konsultacyjną PERSPECTO-SZKOLENIA. Trenerka umiejętności psychospołecznych i treningu interpersonalnego , oraz superwizorka rekomendowana przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Superwizorka Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP. Superwizorka pracy trenerskiej i coachingowej Metodą TROP. Certyfikowany konsultant Extended Disc. Związana z dwoma szkołami trenerów: STOP i TROP. Od wielu lat działa w Radzie Superwizorów STOP oraz w Komisji Certyfikacyjnej tej organizacji. Współtworzyła system certyfikacji pracy metodą TROP. Szkolenia prowadzi od 1998 roku , a cochingi i superwizje trenerskie od 2005.