Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Nagłówek strony archiwalnej konferencji 2013

Agnieszka Dawydzik Agnieszka Dawydzik, dyrektor w Departamencie Koordynacji Polityki Strukturalnej w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju. W MIR pracuje od 7 lat, przez długi czas w departamencie pełniącym funkcję instytucji koordynującej regionalne programy operacyjne. Organizacja kompleksowego systemu finansowania przedsięwzięć rozwojowych realizujących zapisy strategii krajowych i europejskich stanowi dominującą część zadań zawodowych. W MIR współodpowiedzialna także za wdrożenie mechanizmu Kontraktu Terytorialnego, indywidualizujacego wsparcie regionalne w oparciu o zasoby i deficyty właściwe specyfikom województw oraz racjonalizującego wydatkowanie środków sektorowych pochodzących z budżetu państwa. Pierwsze doświadczenia zawodowe zdobyła w Politechnice Łódzkiej, kierowała działem nauki i rozwoju uczeni, współtworzyła Centrum Transferu Technologii i Biuro Międzynarodowych Programów Badawczych w Politechnice Łódzkiej. Stąd ciągle aktualne zainteresowania komercjalizacją technologii, innowacyjnością, współpracą nauki z biznesem, przedsiębiorczością, także akademicką.
Veronica Gaffey Veronica Gaffey od 2007 roku jest dyrektorem w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej (DG Regio) Komisji Europejskiej. Urząd ten odpowiedzialny jest za kreowanie przyszłej Polityki Spójności, definiowanie jej terytorialnych wymiarów oraz jej ewaluacje i analizy ekonomiczne.

Od roku 2007 kieruje jednostką ewaluacyjną DG Regio, do której dołączyła w 2000 roku przechodząc z jednostki ewaluacyjnej Ministerstwa Przedsiębiorczości i Zatrudnienia w Dublinie, gdzie pracowała od początku jego powstania w 1992 r. Wcześniej była zatrudniona w Ministerstwie Pracy.

W jednostce ewaluacyjnej w DG REGIO jej priorytetem jest znaczna poprawa jakości wyników ewaluacji w celu zwiększenia skuteczności Polityki Spójności. Wraz ze swoimi współpracownikami uruchomiła ambitny projekt ewaluacji ex-post okresu 2000-2006, który przyniósł nowe spostrzeżenia dotyczące osiągnięć interwencji, które są wykorzystywane w debatach o kształcie polityki. Drugim celem jest poprawa sprawozdawczości krajów członkowskich dotyczącej osiągniętych celów oraz zachęcanie Instytucji Zarządzających do uruchamiania większej ilości ewaluacji badających efekty oraz oddziaływanie interwencji. Razem z zespołem odpowiada za nowe, zorientowane na rezultaty podejście do Polityki Spójności na lata 2014-2020. Obecnie wyzwaniem jest przełożenie regulacji prawnych na praktykę programów zorientowanych na rezultaty.
Wojciech Górnik Od roku 2009 Kierownik Wydziału Koordynacji i Ewaluacji Programów współfinansowanych ze środków UE w Urzędzie Marszałkowskim woj. mazowieckiego, który oprócz zadań związanych z monitoringiem i ewaluacją jest odpowiedzialny za koordynacje i analizę wyników kontroli i audytów na poziomie Instytucji Zarządzającej (w tym wydawanie decyzji o zwrocie środków) oraz informowanie o nieprawidłowościach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.

Wieloletni wykładowca na podyplomowych studiach Administrowania Funduszami Europejskimi Szkoły Głównej Handlowej oraz autor publikacji dotyczących kontroli i nieprawidłowości związanych z funduszami europejskimi.

Absolwent studiów magisterskich Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie, Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów podyplomowych Uniwersytetu Warszawskiego, Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG) – Akademia Ewaluacji; Akademii Leona Koźmińskiego – Ewaluacja programów finansowanych ze środków UE; Szkoły Głównej Handlowej – Studium Zarządzania Projektem (Project Management).
Prof. Jarosław Górniak Prof. dr hab., dziekan Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, kierownik Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, kierownik Zakładu Socjologii Gospodarki, Edukacji i Metod Badań Społecznych Instytutu Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Specjalista w zakresie metod badań społecznych, analizy danych, analizy polityk publicznych i ewaluacji. Honorowy członek Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego.
Karolina Jakubowska Konsultantka w firmie ICF GHK. Magister socjologii (Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego), absolwentka podyplomowego Studium Zarządzania Projektami w Szkole Głównej Handlowej. Od 2005 roku uczestniczyła w wielu projektach badawczych i ewaluacyjnych. Autorka i współautorka raportów z badań z zakresu rynku pracy, włączenia społecznego, przedsiębiorczości, trzeciego sektora. Specjalizuje się w badaniach skuteczności aktywnych polityk rynku pracy. Wiedzę teoretyczną na temat metod kontrfaktycznych zdobyła m.in. podczas szkoły letniej organizowanej przez włoskie towarzystwo ewaluacyjne we współpracy z Dyrekcją Generalną ds. Polityki Regionalnej. W praktyce stosowała metody quasieksperymentalne w badaniach wpływu na zatrudnienie interwencji, współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, skierowanych do osób bezrobotnych. W 2013 r. była członkinią zespołu badawczego wykonującego ewaluację ex-ante Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja i Rozwój.
Bożena Lublińska-Kasprzak Pani Bożena Lublińska-Kasprzak jest absolwentką Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz podyplomowych studiów z zakresu integracji europejskiej na Uniwersytecie Warszawskim. Posiada otwarty przewód doktorski na Wydziale Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Odbyła staże naukowe i zawodowe m.in. w University of Minnesota w USA, Scottish Agricultural College w Wielkiej Brytanii, University College Cork w Irlandii oraz dziale audytu środków Wspólnej Polityki Rolnej w Dyrekcji Generalnej Rolnictwo Komisji Europejskiej. Była ekspertem Parlamentarnego Zespołu ds. Absorpcji Funduszy UE oraz międzynarodowych projektów doradczych. Posiada certyfikat zarządzania projektami Prince 2. Jest autorką publikacji z zakresu wykorzystania funduszy europejskich. Otrzymała tytuł Menadżera Administracji Roku 2011.

W latach 1992-1995 była zatrudniona w Instytucie Ekonomii Rolnictwa i Agrobiznesu Akademii Rolniczej w Lublinie. W latach 1995-1996 była doradcą w międzynarodowej firmie konsultingowej, a od 1997 do 1998 r. pracowała w amerykańskim programie pomocowym wspierającym rolnictwo. Od 1999 do 2001 r. pracowała w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi gdzie uczestniczyła w programowaniu i przygotowaniu do wdrażania Programu SAPARD oraz funduszy strukturalnych. Od 2001 związana była z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, gdzie zajmowała się m.in. przygotowaniem do akredytacji dla Programu SAPARD, zarządzaniem projektami Phare, współpracą z instytucjami UE oraz krajowymi podmiotami zaangażowanymi w procesie integracji europejskiej, nadzorowała realizację poakcesyjnych programów Unii Europejskiej oraz programów pomocy krajowej. W ARiMR pełniła funkcje zastępcy dyrektora, dyrektora a od 2005 roku do kwietnia 2008 funkcję Zastępcy Prezesa.

Z PARP związana od kwietnia 2008 kiedy to została powołana na stanowisko Zastępcy Prezesa PARP. W marcu 2009 r. została powołana na stanowisko Prezesa Agencji.

Od 2009 przewodniczy kapitule konkursu Polski Produkt Przyszłości. Od 2010 wchodzi w skład zarządu The European Network of Innovation Agencies (TAFTIE).
dr Marta Mackiewicz Doktor nauk ekonomicznych o specjalizacji ekonomia regionalna. Zajmuje się przede wszystkim rozwojem regionalnym, konkurencyjnością gospodarki, a także wybranymi zagadnieniami finansów publicznych. Od 15 lat zajmuje się badaniami ekonomicznymi, a od 8 lat – badaniami ewaluacyjnymi. Była w znaczącym stopniu zaangażowana w realizację ponad 100 projektów badawczych i ewaluacyjnych, zarówno dla odbiorców krajowych, jak i zagranicznych. Od 7 lat kieruje zespołem Research & Consulting w Ecorys Polska. W latach 1999-2006 pracowała w Instytucie Badań nad Gospodarką Rynkową, pełniąc między innymi rolę zastępcy kierownika obszaru badawczego Finanse Publiczne. Jest autorką licznych publikacji, ekspertyz i analiz dla samorządów, instytucji rządowych i pozarządowych.
Andrzej Regulski Absolwent Szkoły Głównej Handlowej (kierunek ekonomia), dyrektor zarządzający firmy IMAPP oraz koordynator badań ewaluacyjnych w Instytucie Badań Strukturalnych. W pracy zawodowej zajmuje się zagadnieniami związanymi z rozwojem regionalnym, programowaniem i oceną oddziaływania interwencji publicznej w obszarze przedsiębiorczości, innowacyjności i energetyki, a także systemem instytucjonalnym polityki rozwoju w Polsce.
Piotr Stronkowski Piotr Stronkowski od lipca 2010 r. pracuje jako Menadżer Generalny Ds. Ewaluacji i Monitoringu w Coffey International Development. Jest absolwentem Polityki Społecznej na Uniwersytecie Warszawskim. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu badań, analiz i ewaluacji w obszarze rynku pracy, wykluczenia społecznego, edukacji, społeczeństwa obywatelskiego, wdrażania funduszy strukturalnych. Obecnie zaangażowany jest w realizację ewaluacji ex-ante Umowy Partnerstwa i kilku programów operacyjnych na okres 2014-2020. Realizacją projektów ewaluacyjnych zajmuje się od 2008 r. W tym czasie kierował ponad 30 projektami badawczymi i ewaluacyjnymi.

W latach 2004-2008 zajmował stanowisko Zastępcy Dyrektora Departamentu Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym w Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, gdzie odpowiadał za wdrażanie Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. Był też zaangażowany we wdrażanie Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Odpowiadał również za ewaluację i monitoring Europejskiego Funduszu Społecznego. W okresie 2000 – 2004 pracował w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, gdzie zajmował się sporządzaniem analiz i opracowań z zakresu polityki społecznej.

Piotr Stronkowski był polskim przedstawicielem w licznych forach międzynarodowych, takich jak Employment Committe (Komitet Rady Europy), OECD Employment, Labour and Social Affairs Committee. Był również delegatem Polski w ramach Programu LEED OECD. W ramach tych ciał tworzone, rozwijane i adaptowane były najbardziej innowacyjne koncepcje dotyczące rynku pracy. Piotr Stronkowski jest również autorem licznych publikacji. Jest również współpracownikiem i ekspertem licznych instytucji, takimi jak: Collegium Civitas, UNDP, OECD, KSAP, MPiPS, MRR, Fundacja Batorego.
Paulina Tarsa Paulina Tarsa, absolwentka socjologii w SGGW i studiów podyplomowych Ewaluacja projektów finansowanych przez UE na Uniwersytecie Warszawskim. Od 2007 roku pracuje w Wydziale Ewaluacji w Departamencie Zarządzającym EFS pełniącym role Instytucji Zarządzającej dla PO KL. Odpowiedzialna była za koordynację ewaluacji m.in. ex ante PO WER 2014-2020, systemu wdrażania i zarządzania PO KL, barier prawnych w EFS a także polityk horyzontalnych w tym równości szans płci i partnerstwa na poziomie programowania.
dr Andrzej Zybała Andrzej Zybała – doktor nauk humanistycznych, zajmuje się problematyką polityk publicznych, zarządzania publicznego, a także zagadnieniami dialogu i partycypacji społecznej w decyzjach publicznych. Opublikował ostatnio dwie książki dotyczące polityk publicznych: „Polityki publiczne. Doświadczenia w tworzeniu i wykonywaniu programów publicznych w Polsce i w innych krajach” (Krajowa Szkoła Administracji Publicznej, Warszawa 2012) oraz „Państwo i społeczeństwo w działaniu. Polityki publiczne wobec potrzeb modernizacji państwa i społeczeństwa” (Wydawnictwo Difin, Warszawa 2013).

Kieruje Instytutem Polityk Publicznych w Collegium Civitas. Wykłada problematykę polityk publicznych, zarządzania publicznego, rozwoju lokalnego (Collegium Civitas, KSAP). Uczestnik wielu projektów badawczych związanych z powyższymi zagadnieniami. Pracownik centralnej administracji publicznej (2005-2011). Redaktor naczelny kwartalnika Dialog. Pismo Dialogu Społecznego (2005-211). Od 2010 roku członek Rady Naukowej pisma naukowego Zoon Politicon. Wydawane jest ono w ramach projektu unijnego „Decydujmy razem”, którego liderem jest Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Członek Rady Naukowej Centrum Badań Społeczeństwa i Polityk Lokalnych