Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Nagłówek strony archiwalnej konferencji 2014

Prelegenci X konferencji ewaluacyjnej

 Prof.John BahtlerJohn Bachtler jest Profesorem Studiów nad Polityką Europejską i Dyrektorem Centrum Badań Polityk Europejskich (European Policies Research Centre – EPRC). Doświadczenie badawcze ma przede wszystkim w obszarze regionalnego i przemysłowego rozwoju w Europie obejmującego politykę rozwoju gospodarczego 28 państw członkowskich Unii Europejskiej i kilku innych państw europejskich, a także polityki strukturalnej, polityki spójności Unii Europejskiej, integracji europejskiej oraz rozszerzenia Unii. W ramach EPRC kierował badaniami dotyczącymi polityki regionalnej, rozwoju obszarów wiejskich, rozwoju terytorialnego, zagranicznych inwestycji, Infrastruktury B+RT i ewaluacji polityki. W zakresie budżetu unijnego specjalizuje się w analizie politycznych stanowisk państw członkowskich i instytucji europejskich w odniesieniu do konkretnych elementów ram finansowych oraz rozwoju różnych scenariuszy polityk dla negocjatorów rządowych. Był również ekspertem doradzającym wielu instytucjom rządowym z Europy Zachodniej, Centralnej i Wschodniej oraz doradcą europejskich instytucji (Parlamentu Europejskiego, Komisji Europejskiej, Komitetu Regionów, Zgromadzenia Regionów Europy). W ciągu ostatniej dekady pełnił również funkcję doradcy ds. budżetowych i prawnych reform sześciu prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. Kieruje także IQ-Net – programem badań i wymiany informacji o zarządzaniu i wdrażaniu europejskich funduszy strukturalnych.   

Dr Anette BoazDr Anette Boaz jest socjologiem. Jej zainteresowania badawcze obejmują problematykę zaangażowania w badania, wpływu i ewaluacji badań. Prowadziła ewaluacje dla wielu instytucji finansujących, w tym dla rządu brytyjskiego. Przez wiele lat pracowała w brytyjskiej Radzie Badań Społeczno-Ekonomicznych finansowanej przez Centrum Polityki Opartej na Dowodach. Dr Boaz kontynuuje badania w tej dziedzinie i jest jednym z redaktorów zarządzających międzynarodowego czasopisma Evidence and Policy. Czasopismo to cieszy się międzynarodowym uznaniem i chociaż działa dopiero od 10 lat, osiągnęło już współczynnik wpływu ISI. Dr Boaz prowadzi również badania dotyczące zaangażowania różnych interesariuszy w badania oraz kieruje trzyletnim projektem badawczym finansowanym przez brytyjską Radę Badań Medycznych dotyczącym roli zaangażowania interesariuszy w promowanie wpływu interwencji antynikotynowej w ośmiu krajach europejskich. Wspiera również szereg inicjatyw mających na celu zwiększenie zdolności do wykorzystywania badań.    

adAgnieszka Dawydzik w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju pracuje od 8 lat w tym przez długi czas w departamencie pełniącym funkcję instytucji koordynującej regionalne programy operacyjne. W MIR m.in. współodpowiedzialna za wdrożenie mechanizmu Kontraktu Terytorialnego, indywidualizującego wsparcie regionalne w oparciu o zasoby i deficyty właściwe specyfikom województw oraz racjonalizującego wydatkowanie środków sektorowych pochodzących z budżetu państwa. Pierwsze doświadczenia zawodowe zdobyła w Politechnice Łódzkiej, gdzie kierowała działem nauki i rozwoju uczeni, współtworzyła Centrum Transferu Technologii i Biuro Międzynarodowych Programów Badawczych w Politechnice Łódzkiej. Stąd ciągle aktualne zainteresowania komercjalizacją technologii, innowacyjnością, współpracą nauki z biznesem oraz przedsiębiorczością, w tym także akademicką.

vgVeronica Gaffey od 2007 r. jest Dyrektorem Jednostki Ewaluacyjnej i Europejskiego Semestru w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej. Do zadań jednostki należy ocena wydajności Polityki Spójności Unii Europejskiej. Związane jest to ze współpracą państw członkowskich i regionów nad krajowymi planami ewaluacyjnymi, prowadzeniem ewaluacji na poziomie europejskim i debatą z państwami członkowskimi w celu lepszej orientacji w tworzeniu polityki na okres 2014-2020.

jgprof. Jarosław Górniak, socjolog i ekonomista, twórca i kierownik Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ. Profesor w dziedzinie nauk społecznych specjalizujący się w zakresie metod badań społecznych, metodologii ewaluacji i analizy polityk publicznych, socjologii gospodarki i organizacji oraz statystycznej analizie danych. Dziekan Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz kierownik Zakładu Socjologii Gospodarki, Edukacji i Metod Badań Społecznych w Instytucie Socjologii UJ. Aktualnie jest także kierownikiem naukowym kilku dużych programów badawczych,w tym systemowego projektu Bilans Kapitału Ludzkiego. Był ekspertem UNDP i Banku Światowego, jest autorem licznych opracowań i ekspertyz dla centralnej i regionalnej administracji publicznej dotyczących strategicznego zarządzania rozwojem, ewaluacji i analiz polityk publicznych oraz polityki rynku pracy i edukacji. Służy swą opinią w ciałach doradczych. Obecnie jest członkiem Komitetu Polityki Naukowej, Rady Naukowej Ośrodka Badań nad Przedsiębiorczością PARP i Rady Naukowej Instytutu Badań Edukacyjnych. "

phPrzemysław Herman, Naczelnik Wydziału Ewaluacji w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju. Ukończył studia na Uniwersytecie Warszawskim z dyplomem w dziedzinie nauk społecznych i politycznych. Od 2005 r. jest zaangażowany we wdrażanie programów operacyjnych w Polsce w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (EQUAL, SPO RZL, PO KL, PO WER). Brał udział w projektowaniu, programowaniu i monitorowaniu działań na rzecz integracji społecznej i walki z dyskryminacją współfinansowanych przez Europejski Fundusz Społeczny. Obecnie jest naczelnikiem jednostki koordynującej system ewaluacji EFS w Polsce, współpracuje z rządowymi i samorządowymi instytucjami w zakresie oceny realizacji polityk publicznych i zasady równości płci. Od 2009 ściśle współpracuje z OECD realizując projekty badawcze w ramach programu LEED dotyczące takich tematów jak zielone umiejętności, demografia, ekonomia społeczna oraz rozwój kapitału ludzkiego w małych i średnich przedsiębiorstwach.

mhMike Herrington pełni funkcję Dyrektora Wykonawczego Globalnego Monitora Przedsiębiorczości (GEM), który jest częścią Global Entrepreneurship Research Association (GERA). Obecnie w Wyższej Szkole Biznesu (Graduate School of Business) na Uniwersytecie w Kapsztadzie w RPA. Mike uzyskał tytuł MBA Uniwersytetu w Kapsztadzie i doktora na Uniwersytecie w Londynie. Jest zaangażowany w kształcenie studentów MBA na Uniwersytecie w Kapsztadzie, którzy specjalizują się w planowaniu NEW Vanture oraz Przedsiębiorczości. Jego działania skupiają się wokół nauczania, badań i biznesu zarówno w high-tech, sektorach o wysokim potencjale, jak również mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach. Jest zaangażowany w szereg inicjatyw na rzecz MŚP, prowadził badania dot. MŚP oraz przedsiębiorczości i jest również Kierownikiem Zespołu Republiki Południowej Afryki w Globalnym Monitorze Przedsiębiorczości(GEM), który jest międzynarodowym projektem zrzeszającym 99 krajów. W 2010 roku został powołany do Zarządu GEM i następnie w lipcu 2011 roku został dyrektorem wykonawczym organizacji na cały świat.

jkJaroslav Kling pracuje jako badacz w sekcji ds. Integracji Romów i Migrantów w Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA). Przed dołączeniem do FRA przez 10 lat pracował w Regionalnym Centrum Programu Rozwoju Narodów Zjednoczonych (UNDP) w Bratysławie jako analityk Polityki Integracji Romów, natomiast przed zatrudnieniem w UNDP pracował w wiodącym społeczno-gospodarczym think tanku na Słowacji. Jest absolwentem geografii i specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących rozwoju lokalnego i regionalnego. Od 2007 r. koncentruje się na integracji Romów w krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Uczestniczył w kilku wielonarodowych projektach dot. integracji Romów w Zachodnich Bałkanach. W dużym stopniu przyczynił się do pracy UNDP na rzecz polityki opartej na dowodach z zakresu integracji mniejszości romskich. Przygotował również kilka Krajowych Strategii Integracji Romów w krajach Europy Środkowej i Wschodniej.

tkTomasz Kot, Naczelnik Krajowej Jednostki Ewaluacji, która zajmuje się koordynacją systemu ewaluacji polityki spójności w Polsce, realizacją ewaluacji horyzontalnych i in. Ukończył studia I-III stopnia na Uniwersytecie Łódzkim i Warszawskim. Od 2006 r. pracował w Departamencie Analiz i Statystyki Regionalnej GUS, gdzie zajmował się m.in. statystyką regionalną, klasyfikacjami przestrzennymi i koordynacją współpracy z Eurostatem w tym zakresie. Od 2009 r. pracuje w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju zajmując się głównie analizami, monitoringiem, kwestiami wskaźnikowymi, a następnie także ewaluacją w Krajowej Jednostce Ewaluacji.W toku swojej kariery zawodowej m.in. współtworzył kluczowe dokumenty strategiczne i programowe, tj. Strategia Rozwoju Kraju do 2020 r., Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020, Umowa Partnerstwa i in.; brał udział w negocjacjach perspektywy finansowej 2014-20; koordynował analityczne i ewaluacyjne projekty krajowe i międzynarodowe. Autor i współautor wielu artykułów i poradników z zakresu monitoringu, rozwoju regionalnego, kwestii wskaźnikowych, ewaluacji oraz geografii politycznej. Członek grup roboczych i sieci międzynarodowych OECD i KE o tematyce ewaluacyjnej i wskaźnikowej.

vk
Vladimir Kváča zajmuje się funduszami europejskimi od 2007 r. W tym czasie był m.in. Kierownikiem Zespołu Ewaluacji EFS, a także Dyrektorem Instytucji Zarządzającej PO Pomoc Techniczna. W latach 2011-2013 pełnił funkcję Dyrektora Generalnego Sekcji ds. Funduszy Europejskich w Ministerstwie Pracy i Spraw Społecznych Republiki Czeskiej. Jednocześnie do 2012 r. był również adiunktem w Centrum Studiów Międzynarodowych im. Jana Masaryka na Uniwersytecie Ekonomicznym w Pradze. Vladimir Kváča jest także członkiem Czeskiego Towarzystwa Ewaluacji oraz pełni funkcję koordynatora regionalnego dla państw Grupy Wyszehradzkiej i państw bałtyckich we Wspólnocie Praktyków na rzecz Zarządzania Opartego na Wynikach ( Community of Practice on Results Based Management ). Zwolennik prowadzenia polityki opartej na dowodach we wdrażaniu Strukturalnych i Inwestycyjnych Funduszy Europejskich w Czechach.

slSantiago Loranca Garcia, Kierownik Jednostki ds. Oceny Wpływu i Ewaluacji w Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia , Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego w Komisji Europejskiej. Wcześniej odpowiedzialny był za jednostkę zarządzającą Europejską Strategią Zatrudnienia zajmującą się koordynacją polityki zatrudnienia i społecznego wymiaru Europejskiego Semestru (2011-2013), a także za monitorowanie polityk Europejskiego Funduszu Społecznego oraz polityk zatrudnienia i włączenia społecznego w wielu państwach członkowskich m.in. Belgii, Francji, Słowacji (2009-2010), Irlandii, Łotwy, Wielkiej Brytanii (2004-2008), Węgier i Bułgarii (2004) i Jednostki Ewaluacyjnej (2001-2003). W Dyrekcji ds. Zatrudnienia zajmował się również takimi dziedzinami jak dostosowanie się do zmian w przemyśle, społeczny wymiar Społeczeństwa Informacyjnego, lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju, trzeci sektor i innowacyjne działania w ramach EFS (1995-2001). Pierwszym zadaniem jakie wykonał dla Komisji Europejskiej było przyczynienie się do rozwoju systemu płac i statystyk kosztów pracy w ramach EUROSTATu (1987-1992) oraz ocena szacunków i metod PNB (1993-1995)

klKatarzyna Lotko-Czech, Doktor nauk ekonomicznych, absolwentka Uniwersytetu Opolskiego oraz podyplomowych studiów z zakresu ewaluacji programów społecznych na Uniwersytecie Warszawskim. Od 1999 roku pracuje w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego. W roku 2007 od podstaw tworzyła Referat Ewaluacji w Departamencie Polityki Regionalnej i Przestrzennej, w ramach którego także przygotowała i koordynuje proces ewaluacji programów operacyjnych zarządzanych i wdrażanych na poziomie regionalnym. Jest wiceprzewodniczącą Grupy Sterującej Ewaluacją w województwie opolskim, uczestniczy także w pracach Zespołu sterującego ewaluacją polityki spójności oraz Grupy Sterującej Ewaluacją Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju. Uczestniczyła w opracowaniu Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego do 2020 roku, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013 oraz uczestniczy w przygotowaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020. Autorka i współautorka artykułów naukowych, m.in. z zakresu rozwoju regionalnego, polityki regionalnej, polityki spójności Unii Europejskiej, finansów publicznych, sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.

smStanisław Mazur – prof. UEK dr hab. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego (specjalność nauki polityczne). Kierownik Centrum Studiów nad Gospodarką i Administracją Publiczną Akademii Ekonomicznej w Krakowie (1996-1997), dyrektor Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie (1997-2004). Kierownik Katedry Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Członek Rady Służby Cywilnej. Redaktor naczelny kwartalnika Zarządzanie Publiczne. Brał udział, jako ekspert i koordynator w kilkudziesięciu projektach krajowych i międzynarodowych z zakresu polityk i programów publicznych, jakości rządzenia, zarządzania strategicznego, organizacyjnego uczenia się. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych. Autor i współautor ponad 120 ekspertyz.

mnMarceli Niezgoda został powołany 28 listopada 2013 r. na stanowiska podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju. Od 24 stycznia 2011 r. do 27 listopada 2013 r. pełnił funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. Ukończył studia magisterskie na Akademii Rolniczej w Lublinie. Jest także absolwentem studiów podyplomowych w zakresie zarządzania funduszami strukturalnymi i prawa Unii Europejskiej. Przed objęciem stanowiska w ministerstwie pełnił funkcję zastępcy dyrektora w Departamencie Strategii i Rozwoju Regionalnego w Urzędzie Marszałkowskim w Lublinie, gdzie był odpowiedzialny za wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Jest współautorem najważniejszych dokumentów programowych województwa, nadzorował nabory wniosków oraz proces ich oceny.

koKarol Olejniczak jest doktorem nauk o zarządzaniu, stypendystą seminarium prof. Elinor Ostrom - Indiana University (2006 r.) oraz stypendystą Fundacji Kościuszkowskiej na George Washington University (2011-2012). Jego głównymi polami zainteresowań naukowych są: rozwój regionalny, organizacyjne uczenie się w sektorze publicznym oraz behawioralne interwencje publiczne. Dr Olejniczak realizował szereg ewaluacji funduszy strukturalnych. Badania z zakresu zarządzania w sektorze publicznym prowadził w Polsce, Holandii, Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych. Jest autorem szeregu publikacji i ekspertyz na temat ewaluacji interwencji publicznych.Karol Olejniczak pracuje jako adiunkt w Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG) na Uniwersytecie Warszawskim. Jest także dyrektorem ds. Strategii i Rozwoju w firmie ewaluacyjnej EGO s.c. Od 2008 roku jest kierownikiem merytorycznym Akademii Ewaluacji - elitarnych studiów podyplomowych dla urzędników administracji publicznej.

dsDariusz Szewczyk jest absolwentem Politechniki Łódzkiej, Uniwersytetu Łódzkiego oraz Uniwersytetu Maryland. Od 2008 r. odpowiedzialny jest za realizację Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. W latach 1999 - 2007 nadzorował wsparcie instytucji otoczenia biznesu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw oraz realizację projektów infrastrukturalnych finansowanych z programów Phare 2000 SSG oraz Phare 2001 Odbudowa. Od 1998 do 2002 r. pełnił funkcję Członka Zarządu, Dyrektora ds. Finansowych Polskiej Agencji Rozwoju Regionalnego.

jsJacek Szlachta, profesor zwyczajny, Katedra Ekonomii Rozwoju, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Prezes Instytut Rozwoju w Sopocie. Aktualnie między innymi: Wiceprzewodniczący Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk, Członek Akademii Gospodarki Przestrzennej Niemiec, Zastępca Redaktora Naczelnego Gospodarki Narodowej, Członek Rady Naukowej Statystyki w GUS, ekspert Komitetu Polityki Regionalnej Parlamentu Europejskiego (do 2014). Współtwórca Eksperckiej Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju do roku 2030 i szeregu innych dokumentów strategicznych na poziomie krajowym, w tym także na potrzeby Unii Europejskiej. Wiodący ekspert lub ewaluator kilkudziesięciu strategii i programów makroregionalnych, regionalnych i miejskich drugiej i trzeciej generacji w Polsce, a także za granicą (VASAB i Gruzja). Kierownik polskiego segmentu kilku projektów Programów Ramowych Unii Europejskiej w latach 2011-2014, ekspert projektu ESPON UE Europejskie Terytorium 2050. Visiting scholar m. in. w MIT i Strathclyde University w Glasgow. Zainteresowania naukowe znajdujące wyraz w kilku setkach publikacji dotyczą: europejskiej polityki spójności, rozwoju regionalnego, kształtowania polityki regionalnej, programowania rozwoju społeczno-gospodarczego.

pzPaulina Zadura-Lichota, Dyrektor Departamentu Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Absolwentka Wydziału Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów podyplomowych – Akademii Ewaluacji w Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych UW. Specjalizuje się w problematyce uwarunkowań przedsiębiorczości i innowacyjności oraz determinant rozwojowych sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. W PARP koordynuje pracami Ośrodka Badań nad Przedsiębiorczością oraz odpowiada za ewaluację instrumentów wsparcia wdrażanych przez Agencję. Autorka publikacji z zakresu postaw przedsiębiorczych w społeczeństwie oraz stanu sektora MSP w Polsce. Redaktorka i współredaktorka cyklicznych publikacji: „Raportu o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce”, Raportu „Innowacyjność”, oraz „Global Entrepreneurship Monitor. Polska”, Wydawanych przez PARP.