Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Agenda (PDF 449 KB)

Tegoroczna edycja odbędzie się w dniach 21-22 czerwca w hotelu Mercure we Wrocławiu, pod hasłem „Evaluation that matters. Ways to improve public policies”. Sesje zostaną poprowadzone w języku polskim i angielskim (uczestnicy będą mogli skorzystać z tłumaczenia symultanicznego).

W ramach konferencji postaramy się odpowiedzieć na dwa podstawowe pytania dotyczące procesu ewaluacji – co robimy i jak robimy?

Co robimy?

Badamy trafność, skuteczność i efektywność realizowanych interwencji publicznych. W ewaluacjach ustalamy efekty, identyfikujemy mechanizmy i opracowujemy wnioski i rekomendacje usprawniające realizację polityk publicznych.

Jak robimy?

Chcąc jak najlepiej realizować cele stawiane przed ewaluacją rozwijamy metodologię badań oraz budujemy potencjał ewaluacyjny uczestników procesu ewaluacji.

Pierwszego dnia porozmawiamy o metodologii badań oraz budowie potencjału ewaluacyjnego. Dyskusja zostanie zorganizowana w ramach pięciu paneli poświęconych: wyzwaniom metodologicznym stojącym przed ewaluacją w najbliższym czasie, ewaluacji efektów przyczynowych, ewaluacji pomocy rozwojowej, rozwojowi kultury ewaluacyjnej w Europie, oraz możliwościom wykorzystania gier symulacyjnych w ewaluacji.

Ewaluacja efektów przyczynowych

Poprawność metodologiczna jest kluczowa dla uzyskania zadowalających wyników z badania.  W ramach panelu przyjrzymy się w jaki sposób w ewaluacjach ex post polityki spójności identyfikuje się efekty przyczynowe. W trakcie sesji spróbujemy m.in. odpowiedzieć na pytanie, jak wykorzystać analizę sieci paradygmatu Bayesowskiego do odtworzenia teorii zmiany oraz w jaki sposób efektywnie wykorzystywać metody kontrfaktyczne do identyfikowania efektów przyczynowych w ewaluacjach.  

Ewaluacja pomocy rozwojowej

Ewaluacja działań rozwojowych jest dynamicznie rozwijającym się obszarem ewaluacji. Liczne organizacje międzynarodowe (tj. ONZ, UNICEF, OECD, DAC, UE) promują wykorzystanie ewaluacji dla oceny programów i inicjatyw rozwojowych na świecie. Ten obszar badań zderza ewaluatora z szeregiem bardzo specyficznych uwarunkowań i ograniczeń. Ograniczenia te związane są m.in. z dostępnością miejsc interwencji i respondentów, czy jakością, dostępnością i adekwatnością danych. W trakcie panelu spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, jakiego typu wyzwania metodologiczne stawia ewaluacja działań rozwojowych w złożonym, wrażliwym kulturowo i dynamicznie zmieniającym się środowisku oraz jak skutecznie przezwyciężać metodologiczne ograniczenia tego typu badań.

Kultura ewaluacji w Europie

Jednym ze sposobów podnoszenia jakości prowadzonych ewaluacji jest budowanie potncjału ewaluacyjnego uczestników procesu ewaluacji i rozwijanie szeroko rozumianej kultury ewaluacyjnej. Projekty poświęcone temu zagadnieniu stanowią nieocenione źródło dobrych praktyk, dając tym samym impuls do usprawniania procesu ewaluacji. W ramach panelu zaproszeni goście ze środowiska ewaluacji podzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem w zakresie tworzenia kultury ewaluacji.

Zastosowanie gier symulacyjnych w ewaluacji

W ramach panelu przyjrzymy się możliwościom zastosowania gier symulacyjnych w ewaluacji. Metoda ta odpowiada na aktualne wyzwania wynikające z trudności mierzenia efektów wdrożonych rozwiązań, wspiera identyfikowanie procesu zmiany oraz ułatwia proces uczenia się interesariuszom. Podczas panelu poznamy typologie gier stosowanych do ewaluacji oraz ich praktyczne zastosowanie.

Drugi dzień zostanie poświęcony zaprezentowaniu, w oparciu o dowody z ewaluacji, rezultatów realizacji polityk publicznych ze szczególnym uwzględnieniem polityki spójności. Zakres tematyczny prezentowanych badań obejmie obszary: przedsiębiorczości, innowacyjności, infrastruktury oraz kapitału ludzkiego.

Przedsiębiorczość

Wsparcie udzielane ze środków publicznych MŚP w Unii Europejskiej ma na celu poprawę sytuacji sektora poprzez min. wspieranie rozwoju biznesu, ekspansji czy działań promocyjnych ukierunkowanych zarówno na rynki krajowe jak i zagraniczne. Podczas panelu omówiony zostanie rzeczywisty wpływ polityk publicznych na działalność małych i średnich przedsiębiorstw. Przedstawione wnioski uwzględniać będą zarówno perspektywę państwa członkowskiego jak i Komisji Europejskiej. W ramach sesji dokładnie przyjrzymy się studium przypadku poświęconym Polsce i Rumunii oraz ogólnym wnioskom płynącym z badania ex post, które zostało zrealizowane przez Komisję Europejską.

Innowacyjność

Panel jest współorganizowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

W trakcie sesji skoncentrujemy się na innowacyjności w biznesie. Rozpoczniemy od wprowadzenia poświęconego metodom mierzenia innowacyjności. Dzięki pozostałym wystąpieniom dowiemy się natomiast jak wdrażane polityki publiczne przyczyniły się do wzrostu innowacyjności w Polsce oraz innych krajach Europy. Omówione zostaną min. wyniki symulacji makroekonomicznej poświęconej kształtowaniu się wskaźników innowacyjności w Polsce oraz rezultaty i narzędzie przeglądu przeprowadzonego przez KE. Panel pozwoli porównać perspektywy państwa członkowskiego, Komisji Europejskiej oraz Banku Światowego.

Transport i Środowisko

Panel zostanie poświęcony efektom interwencji w obszarach transportu, środowiska oraz energetyki. Skoncentrujemy się na przedstawieniu wpływu polityki spójności w krajach Grupy Wyszehradzkiej. Bazując na przykładach Polski oraz Węgier przeanalizujemy w jaki sposób należy projektować polityki transportowe. Następnie przejdziemy do badań ex post dotyczących środowiska omawiając wpływ interwencji na zrównoważony rozwój Słowacji oraz kluczowe wnioski z badania efektów środowiskowych oraz sytuacji energetycznej w Polsce. W panelu przedstawiamy także wyniki badania KE w ramach których zidentyfikowane zostały główne wyzwania w obszarze środowiska z jakimi zmierzyć musi się obecnie Europa.

Kapitał ludzki

Podczas panelu omówione zostaną efekty inwestycji w kapitał ludzki, zrealizowanych w ramach polityki spójności. Priorytety Europejskiego Funduszu Społecznego koncentrują się na kwestiach związanych ze zwiększaniem zdolności adaptacyjnych pracowników i elastyczności biznesu, wspieraniem zatrudnienia oraz zapobieganiem wykluczeniu społecznemu, szczególnie wśród grup znajdujących się w niekorzystnej sytuacji. Zaprezentowane badania ex post, zrealizowane w krajach Grupy Wyszehradzkiej pozwolą w sposób kompleksowy przedstawić realny wpływ interwencji zrealizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Szczególny nacisk zostanie położony na kwestie zatrudnienia.