Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Wpływ polityki spójności na rozwój społeczno-gospodarczy Polski i regionów w latach 2004-2019

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (wcześniej Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju) od wielu lat prowadzi systematyczne badania nad wpływem polityki spójności na rozwój społeczno-gospodarczy Polski. W ramach prac badawczych ocenie poddawane są fundusze polityki spójności inwestowane od początku akcesji Polski do Unii Europejskiej.

Oddziaływanie funduszy unijnych jest cyklicznie oceniane w oparciu o wybrane wskaźniki realizacji celów podstawowych dokumentów strategicznych tj. Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006, Narodowej Strategii Spójności 2007-2013, Umowy Partnerstwa 2014-2020.

Oddziaływanie funduszy UE na kształtowanie się podstawowych wskaźników makroekonomicznych jest wyodrębniane przez zestawienie dwóch scenariuszy – ze środkami UE i bez zaangażowania tych środków. Punktem wyjścia jest scenariusz odpowiadający sytuacji, w której analizowane fundusze są wykorzystywane. Dla okresów historycznych odpowiada on rzeczywistym zmianom zachodzącym w gospodarce. Drugi ze scenariuszy jest hipotetyczny i powstaje przy założeniu, że gospodarka nie ma dostępu do funduszy strukturalnych. Różnica między oboma scenariuszami odpowiada oddziaływaniu funduszy.

Broszura - Wpływ polityki spójności na rozwój społeczno-gospodarczy Polski i regionów w latach 2004-2019 (PDF 11 MB)

The Impact of the Cohesion Policy on the Social and Economic Development of Poland and of its Regions in the Period 2004-2019 (PDF 9 MB)

Oceny wpływu polityki spójności na polską gospodarkę za lata 2004-2019 wraz z prognozami do 2029 r. są oparte na badaniach przeprowadzonych przez konsorcjum IMAPP, IMAPP Consulting oraz Instytutu Badań Strukturalnych przy wykorzystaniu modelu EUImpactMOD, należącego do klasy modeli dynamicznej, stochastycznej równowagi ogólnej (DSGE, ang. Dynamic Stochastic General Equilibrium). Dodatkowo niektóre wskaźniki zostały oszacowane za pomocą modułu ekonometrycznego. Badanie zostało zrealizowane w czerwcu 2020 r.

Ocena wpływu realizacji polityki spójności na kształtowanie się wybranych wskaźników makroekonomicznych na poziomie krajowym i regionalnym za pomocą modelu EUImpactMOD  (DOCX 2 MB)