Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Słowniczek

Analiza ekonometryczna

W analizie ekonometrycznej stosuje się modele ekonometryczne w celu symulacji głównych mechanizmów regionalnego, narodowego lub międzynarodowego systemu gospodarczego. Znaczna większość modeli opiera się na zróżnicowanych teoriach makroekonomicznych. Analiza ekonometryczna jest często używana do symulacji trendów mogących mieć miejsce w przyszłości, ale może również służyć jako narzędzie w ewaluacji programów społeczno-ekonomicznych. W tym przypadku analiza ekonometryczna symuluje hipotetyczną sytuację, która miała by miejsce, gdyby nie był realizowany projekt, i tym samym ilościowo ocenia efekty netto większości zmiennych makroekonomicznych, na które wpływ mają działania publiczne; tzn. zatrudnienie, inwestycje, oszczędności, itd. Za pomocą tych modeli łatwiej jest oszacować efekty leżące po stronie popytu niż leżące po stronie podaży. Analiza ekonometryczna używana jest także w ewaluacji projektów dotyczących rynku pracy. 

Analiza kosztów i korzyści

Narzędzie do oceny korzyści płynących z interwencji z punktu widzenia wszystkich zainteresowanych grup. Analiza przeprowadzana jest na podstawie wartości monetarnej przypisywanej wszystkim pozytywnym i negatywnym (szacowanym oddzielnie) konsekwencjom interwencji. Jeśli w szacunku zysków i strat nie jest możliwe ani konieczne użycie cen rynkowych, można na wiele sposobów posłużyć się wartościami fikcyjnymi. Pierwszy ze sposobów to oszacowanie chęci beneficjentów do poniesienia kosztów w celu uzyskania pozytywnych i uniknięcia negatywnych oddziaływań. Fikcyjna cena towarów i usług może być również oszacowana na podstawie braku dochodu w przypadku nieobecności tych dóbr lub usług (np. w przypadku masowego bezrobocia fikcyjny koszt jednego dnia pracy pracownika niewykwalifikowanego jest bardzo niski). Ostatecznie, fikcyjny koszt może być ustalony bezpośrednio przez władze administracyjne zajmujące się interwencją lub przez grupę sterującą. Analiza kosztów i korzyści stosowana jest głównie w ewaluacji wstępnej dużych projektów. 

Analiza przyczynowości

Badanie relacji przyczyny i skutku, która łączy interwencję publiczną z jej oddziaływaniem. Analiza przyczynowości może być wstępna, kiedy badane są działania oraz czynniki zakłócające. Analiza przyczynowości może być również dedukcyjna (lub hipotetyczno-dedukcyjna). W tym przypadku, bada ona czy zakładane rezultaty nie są sprzeczne z faktami. Może ona również dostarczyć ilościowej oceny rezultatów.

Analiza regresji

Narzędzie statystyczne używane do szacowania - za pomocą modelu statystycznego - wpływu różnych zmiennych wyjaśniających (np. charakter interwencji) na zmienną wyjaśnianą (np. skuteczność interwencji).  Posiada wiele odmian, które stosuje się w zależności od rodzaju zmiennych w modelu (poziom pomiaru) oraz  charakteru relacji między nimi (liniowa - nieliniowa).