Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie badania ewaluacyjnego pn. Ewaluacja na potrzeby oszacowania wartości wskaźnika rezultatu długoterminowego „Liczba osób znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu”

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020) zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym, wariant nr 1 na przeprowadzenie badania ewaluacyjnego pn. Ewaluacja na potrzeby oszacowania wartości wskaźnika rezultatu długoterminowego „Liczba osób znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu”.

Celem głównym badania jest ocena wpływu wsparcia udzielonego ze środków EFS w ramach RPO WP 2014-2020 na zmianę sytuacji uczestników projektów pracujących w momencie udzielenia wsparcia. 

Szczegółowe informacje na stronie miniportal.uzp.gov.pl.