Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie badania „Ewaluacja dotycząca sposobu, w jaki wsparcie w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 przyczyniło się do osiągnięcia celów w ramach Osi Priorytetowej II Cyfrowe Śląskie”

Zarząd Województwa Śląskiego zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie badania „Ewaluacja dotycząca sposobu, w jaki wsparcie w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 przyczyniło się do osiągnięcia celów w ramach Osi Priorytetowej II Cyfrowe Śląskie”.

Celami badania są:

  • Ocena dotychczasowych efektów wsparcia w ramach Osi Priorytetowej II.
  • Ocena czynników oraz mechanizmów wdrażania mających wpływ na realizację interwencji w ramach Osi Priorytetowej II.
  • Ocena możliwości osiągnięcia założonego w Programie celu przypisanego do OP II.
  • Wskazanie rozwiązań w zakresie wsparcia cyfryzacji możliwych do realizacji w województwie śląskim w perspektywie 2021-2027.

Efektem przeprowadzonej ewaluacji będzie zestaw wniosków i rekomendacji, które podsumują wsparcie w obszarze rozwoju cyfryzacji w ramach RPO WSL 2014-2020, a także pozwolą na lepsze ukierunkowanie regionalnej interwencji w przyszłym okresie programowania.

Tryb wyboru - Przetarg nieograniczony.

Szczegółowe informacje są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.