Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie badania pt. „Ewaluacja wpływu RPO WSL 2014-2020 w obszarze wsparcia usług społecznych i zdrowotnych oraz systemu ochrony zdrowia w województwie śląskim.”

Zarząd Województwa Śląskiego zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie badania pt. „Ewaluacja wpływu RPO WSL 2014-2020 w obszarze wsparcia usług społecznych i zdrowotnych oraz systemu ochrony zdrowia w województwie śląskim.”

Celem badania jest:

  1. Ocena dotychczasowych efektów wsparcia zaplanowanego w ramach PI 9i cel 1, 9iv, 9v oraz 9a RPO WSL.
  2. Ocena czynników oraz mechanizmów wdrażania mających wpływ na realizację interwencji w ramach PI 9i cel 1, 9iv, 9v oraz 9a RPO WSL.
  3. Ocena możliwości osiągnięcia założonych w programie celów przypisanych do wsparcia w ramach OP IX (PI 9i cel 1, 9iv, 9v) oraz OPX (PI 9a) RPO WSL.
  4. Wskazanie kierunków wsparcia w zakresie badanego obszaru interwencji w perspektywie 2021-2027.

Tryb wyboru: Przetarg nieograniczony.

Szczegółowe informacje są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.