Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Zarząd Województwa Śląskiego zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie badania ewaluacyjnego „Ewaluacja sposobu, w jaki wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 przyczyniło się do osiągnięcia celów w ramach osi priorytetowej VIII Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy”

Celem badania jest ocena wsparcia udzielonego w ramach VIII priorytetu "Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy" w ramach Regionalnego Programu Województwa Śląskiego 2014-2020. Cel główny zostanie zrealizowany poprzez: 

  1. ocenę dotychczasowych efektów ww. wsparcia,
  2. ocenę możliwości osiągnięcia założonych wartości wskaźników docelowych określonych do ww. wsparcia,
  3. wskazanie kierunków i rozwiązań dotyczących wsparcia w obszarze rynku pracy w okresie programowania 2021-2027 m.in. w oparciu o doświadczenia bieżącej perspektywy finansowej oraz obecnej sytuacji na rynku pracy. 

Efektem przeprowadzonej ewaluacji będzie zestaw wniosków i rekomendacji, które należy podjąć, aby zwiększyć skuteczność, efektywność, użyteczność i trwałość oferowanego wsparcia w obszarze rynku pracy w przyszłym okresie programowania, biorąc pod uwagę zapisy projektów rozporządzeń KE. 

Szczegółowe informacje są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego