Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w związku z organizacją XIV Międzynarodowej Konferencji Ewaluacyjnej (27-28 maja 2021 r.)

I. Cel przetwarzania danych

Minister Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR) zbiera i przetwarza Państwa dane osobowe w celu przeprowadzenia i organizacji XIV Międzynarodowej Konferencji Ewaluacyjnej.Dodatkowym celem jest utworzenie bazy danych kontaktowych (imię, nazwisko oraz adres email) uczestników konferencji, aby informować ich o organizacji kolejnych wydarzeń przez MFiPR.     

II. Podstawa prawna przetwarzania 

Minister przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie Państwa zgody udzielonej w procesie rejestracji uczestnictwa w XIV Międzynarodowej Konferencji Ewaluacyjnej (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a RODO[1]), za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie www.ewaluacja.gov.pl bądź zgłoszenia przesłanego na adres ewaluacja@mfipr.gov.pl.   

III. Okres przechowywania danych

Minister będzie przechowywał Państwa dane osobowe do końca 2025 roku lub do czasu cofnięcia przez Państwa zgody na przetwarzanie Państwa danych.   

IV. Rodzaje przetwarzanych danych

Minister zbiera i przetwarza następujące dane osobowe:

 • Imię i nazwisko,
 • Adres e-mail/nr telefonu,
 • Stanowisko służbowe/ nazwa firmy/ nazwa podmiotu/ nazwa pracodawcy,
 • Wizerunek, w tym zdjęcia oraz filmy (wraz z dźwiękiem), na których są Państwo widoczni, wykonane podczas XIV Międzynarodowej Konferencji Ewaluacyjnej,
 • Informacji o Państwa aktywności w ramach strony internetowej bądź aplikacji, transmitującej XIV Międzynarodową Konferencję Ewaluacyjną (m.in. czat, logi i pliki cookies).

Ponadto informujemy iż wydarzenie będzie nagrywane oraz transmitowane, w celu publikacji zapisu konferencji. Udział w wydarzeniu oznacza zgodę na nagranie oraz transmisję, z użyciem wizerunku uczestnika wydarzenia.     

V. Obowiązek podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych (imię, nazwisko, dane kontaktowe, stanowisko służbowe/nazwa firmy/nazwa podmiotu/nazwa pracodawcy) jest konieczne do uczestnictwa w XIV Międzynarodowej Konferencji Ewaluacyjnej. Jeżeli nie podacie Państwo swoich danych osobowych Minister będzie mógł odmówić zgody na uczestnictwo w tym wydarzeniu.   

VI. Źródło pochodzenia danych

Minister otrzymuje Państwa dane osobowe w wyniku procesu rejestracji uczestnictwa w XIV Międzynarodowej Konferencji Ewaluacyjnej za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie www.ewaluacja.gov.pl bądź zgłoszenia przesłanego na adres ewaluacja@mfipr.gov.pl.

Dostęp do danych osobowych

Dostęp do Państwa danych osobowych mają pracownicy i współpracownicy Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR). Ponadto Państwa dane osobowe będą powierzane lub udostępniane:

 • Podmiotom świadczącym na rzecz Ministra usługi związane z obsługą i rozwojem systemów teleinformatycznych oraz zapewnieniem łączności, w szczególności dostawcy rozwiązań IT i operatorzy telekomunikacyjni,
 • Podmiotom świadczącym na rzecz Ministra usługi związane z obsługą XIV Międzynarodowej Konferencji Ewaluacyjnej (w tym usługi organizacyjne i tłumaczeniowe),
 • Organom administracji publicznej (na podstawie przepisów prawa), w tym Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, jako współorganizatorowi wydarzenia,
 • Podmiotom, którym Minister powierzył wykonywanie zadań w ramach obsługi funduszy europejskich, w tym w szczególności podmioty pełniące funkcje instytucji pośredniczących i wdrażających, a także  beneficjenci, eksperci, podmioty prowadzące: audyty, kontrole, szkolenia, wsparcia i ewaluacje. 

VII. Prawa osób, których dane dotyczą

Przysługują Państwu następujące prawa:

 1. prawo dostępu do danych osobowych i ich sprostowania
  Realizując te prawo, możecie Państwo zwrócić się do Ministra z pytaniem m.in. o to czy Minister przetwarza Państwa dane osobowe, jakie dane osobowe przetwarza i skąd je pozyskał, a także jaki jest cel przetwarzania, jego podstawa prawna oraz jak długo dane te będą przetwarzane. W przypadku, gdy przetwarzane dane okażą się nieaktualne, możecie Państwo zwrócić się do Ministra z wnioskiem o ich aktualizację.
 2. prawo żądania ograniczenia przetwarzania - jeżeli spełnione są przesłanki określone w art. 18 RODO
  Ograniczenie przetwarzania danych osobowych powoduje, że Minister może jedynie przechowywać dane osobowe. Minister nie może przekazywać tych danych innym podmiotom, modyfikować ich ani usuwać. Ograniczanie przetwarzania danych osobowych ma charakter czasowy i trwa do momentu dokonania przez Ministra oceny, czy dane osobowe są prawidłowe, przetwarzane zgodnie z prawem oraz niezbędne do realizacji celu przetwarzania.
 3. prawo żądania usunięcia danych osobowych - jeżeli spełnione są przesłanki określone w art.  17 RODO,
  Żądanie usunięcia danych osobowych realizowane jest m.in. gdy dalsze przetwarzanie danych nie jest już niezbędne do realizacji celu Ministra lub dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem. Szczegółowe warunki korzystania z tego prawa określa art. 17 RODO.
 4. prawo do cofnięcia zgody, w każdym momencie - w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO).
  Cofnięcie zgody nie spowoduje, że dotychczasowe przetwarzanie danych zostanie uznane za niezgodne z prawem.
 5. prawo otrzymania danych osobowych w ustrukturyzowanym powszechnie używanym formacie, przenoszenia tych danych do innych administratorów lub żądania, o ile jest to technicznie możliwe, przesłania ich przez administratora innemu administratorowi - w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda lub realizacja umowy z osobą, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit b RODO),
 6. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

VIII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.   

IX. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych

Minister Funduszy i Polityki Regionalnej ma swoją siedzibę pod adresem: ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa. W przypadku pytań, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych MFiPR jest możliwy pod adresem:

[1] Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE.L Nr 119, str. 1)